Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Quadramet

ATC Kood: V10BX02
Toimeaine: samarium [153Sm] lexidronam pentasodium
Tootja: CIS bio international

Artikli sisukord

 

 

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

QUADRAMET, süstelahus.

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks milliliiter lahust sisaldab viidatud kuupäeval 1,3 GBq samaarium [153Sm] pentanaatriumleksidronaami (vastab 20 kuni 46 μg/ml samaariumile viaali kohta)

Samaariumi eriaktiivsus on ligikaudu 28–65 MBq/μg samaariumi kohta.

Üks viaal sisaldab viidatud kuupäeval 2–4 GBq.

Samaarium-153 emiteerib nii keskmise energiaga beetaosakesi kui kujutisvõimelisi gammafootoneid, poolestusaeg 46,3 tundi (1,93 päeva). Samaarium-153 kiirguse energiajaotust näitab tabel 1. TABEL 1 : SAMAARIUM-153 KIIRGUSE PÕHIJAOTUS

Kiirgus

Energia (keV)*

Osakaal

beeta

640

30%

beeta

710

50%

beeta

810

20%

gamma

103

29%

* Beetakiirguse jaoks on näidatud maksimaalne energia, keskmine beetaosakese energia on 233 keV.

 

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstelahus.

Selge värvitu või heledat merevaiguvärvi lahus, mille pH on vahemikus 7,0–8,5.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

QUADRAMET on näidustatud luuvalude vaigistamiseks patsientidele, kel on hulgi osteoblastilisi luumetastaase, mis ilmnevad luu skaneerimisel tehneetsiumiga [99mTc] märgistatud bisfosfonaatidega.

Osteoblastilised metastaasid, kuhu kogunevad tehneetsiumiga [99mTc] märgistatud bisfosfonaadid, tuleb enne ravi alustamist kindlaks teha.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

QUADRAMET’i tohib manustada ainult radiofarmatseutiliste preparaatide kasutamises kogenud arst ja ainult pärast patsiendi täielikku onkoloogilist hinnangut kvalifitseeritud arstide poolt.

QUADRAMET’i soovitatud annus on 37 MBq 1 kg kehakaalu kohta ning seda tuleb veenisiseselt läbi kanüüli aeglaselt manustada ühe minuti vältel. QUADRAMET’i ei tohi enne kasutamist lahjendada.

QUADRAMET’ile reageerivad patsiendid kogevad valu vaigistumist üldreeglina 1 nädala jooksul pärast raviprotseduuri. Valude vaibumine võib kesta 4 nädalast kuni 4 kuuni. Patsientidele, kes kogevad valude vaibumist, võib soovitada opioidsete valuvaigistite kasutamise vähendamist.

QUADRAMET’i korduvmanustamine peab põhinema patsiendi individuaalsel reaktsioonil eelnevale ravile ja kliinilistel sümptomitel. Minimaalseks intervalliks luuüdi funktsiooni piisavaks taastumiseks tuleb lugeda 8 nädalat.

Andmed korduvannustamise ohutuse kohta on piiratud ja põhinevad preparaadi kaastundlikul kasutamisel.

QUADRAMET'i ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 18-aastastel ohutuse ja efektiivsuse andmete puudumise tõttu.

4.3 Vastunäidustused

QUADRAMET on vastunäidustatud:

ülitundlikkus toimeaine (etüleendiamiintetrametüleenfosfonaat (EDTMP) või sarnased fosfonaadid) või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

rasedatele naistele (vt lõik 4.6)

patsientidele, kes on saanud eelneva 6 nädala jooksul kemoteraapiat või välist kiiritusravi poolele kehapinnale.

 

QUADRAMET’i kasutatakse ainult palliatiivse vahendina ning teda ei tohi kasutada samaaegselt müelotoksilise kemoteraapiaga, kuna see võib müelotoksilisust suurendada.

Teda ei tohi kasutada samaaegselt teiste bisfosfonaatidega, kui ilmneb koosmõju isotoopuuringul tehneetsiumiga [99mTc]-märgistatud bisfosfonaadiga.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kliiniliste andmete puudumisel tuleb manustatav aktiivsus kohandada neerude seisundiga.

Ei soovitata kasutada QUADRAMET’i eelmisest ravist või haigusest ohustatud luuüdi reserviga patsientidel, välja arvatud juhul, kui oodatav ravitulemus kaalub üles selle ohud.

Seoses luuüdi funktsiooni võimaliku pärssumisega pärast manustamist tuleb vereanalüüsi teha igal nädalal vähemalt 8 nädala vältel, alustades 2 nädala möödumisel QUADRAMET’i manustamisest, või kuni luuüdi funktsiooni piisava taastumiseni.

Patsiendile tuleb soovitada juua (või manustada veenisiseselt) enne süsti vähemalt 500 ml vedelikku ning tühjendada põit selle ekspositsiooni minimeerimiseks pärast süstimist nii sageli kui võimalik.

Kuna QUADRAMET väljub organismist kiiresti, kaob vajadus eritatud uriini radioaktiivsusega seotud ettevaatusabinõude järele 6...12 tunni jooksul pärast manustamist.

Uriinipidamatusega patsientidel tuleb kuue tunni vältel pärast manustamist rakendada spetsiaalseid ettevaatusabinõusid, nagu põie kateteriseerimine, et minimeerida riiete, voodipesu ja patsiendi ümbruse radioaktiivse saastumise ohtu. Teiste patsientide uriini tuleb koguda vähemalt kuue (6) tunni vältel.

Põie kateteriseerimist tuleb teha ka uriinipeetusega patsientidele.

Radioaktiivseid ravimpreparaate on lubatud vastu võtta, kasutada ja manustada ainult volitatud isikute poolt selleks kohandatud haiglatingimustes ning nende vastuvõtmine, säilitamine, kasutamine, ümberpaigutamine ja hävitamine peab toimuma kooskõlas kohalike pädevate asutuste määruste ja asjakohaste lubadega.

Radioaktiivsete ravimpreparaatide valmistamine kasutaja poolt peab toimuma viisil, mis rahuldab nii kiirgusohutuse kui farmatseutilise kvaliteedi nõudeid. Tuleb rakendada asjakohaseid aseptilisi ettevaatusabinõusid kooskõlas ravimite Heade Tootmistavadega.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Seoses võimaliku kumuleeruva toimega luuüdile ei tohi ravi teostada samaegselt kemoteraapia või välise kiiritusraviga. QUADRAMET’i määramiseni pärast neid ravimeetodeid peab luuüdi jõudma piisavalt taastuda.

4.6 Rasedus ja imetamine

QUADRAMET on vastunäidustatud (vt 4.3) raseduse ajal. Rasedusvõimalus peab olema rangelt välistatud. Fertiilses eas naised peavad ravi ajal ja kogu järelkontrolli perioodil kasutama efektiivset rasestumisvastast meetodit.

Ouadramet´i eritumise kohta inimese rinnapiima puuduvad kliinilised andmed. Seega, kui QUADRAMET’i manustamist peetakse vajalikuks, tuleb imetamiselt üle minna kunstlikule toitmisele ja erituv rinnapiim hävitada.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

4.8 Kõrvaltoimed

QUADRAMET’i saavatel patsientidel esineb leukotsüütide ja trombotsüütide arvu kahanemist ning aneemiat.

Kliinilistes katsetes kahanes leukotsüütide ja trombotsüütide arv 3...5 nädala möödumisel pärast manustamist miinimumini 40%...50%-ni lähtetasemest ning saavutas üldreeglina uuesti ravieelse taseme 8 nädala pärast.

Mõned patsiendid, kel tekkis 3. või 4. astme hematopoeetiline toksilisus olid kas hiljuti saanud välist kiiritusravi või kemoteraapiat või oli neil kiiresti progresseeruv, luuüdi mõjutada võiv haigus.

Turustamisjärgselt teatatud trombotsütopeenia juhtude seas on esinenud üksikjuhtudel ajusisest verejooksu ja ka surmaga lõppenud juhtumeid.

Väike arv patsiente kaebas luuvalude mööduva ägenemise üle vahetult pärast süstimist (kõrvetusreaktsioon). See on tavaliselt kerge ja mööduv ning leiab aset 72 tunni jooksul pärast süstimist. Sellised reaktsioonid alluvad tavaliselt valuvaigistitele.

On teatatud ravimi järgmistest kõrvaltoimetest: iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus ja higistamine.

Pärast QUADRAMETi manustamist on esinenud ülitundlikkusreaktsioone, sealhulgas harvadel juhtudel anafülaktilist reaktsiooni.

Vähestel patsientidel esines seljaaju kompressiooni, dissemineeritud intravaskulaarset koagulatsiooni ja tserebrovaskulaarseid atakke. Selliste nähtude esinemist võib seostada patsientide haiguse kuluga. Kui lülisamba metastaasid on tserviko-dorsaalsel tasemel, siis ei saa välistada seljaaju kõrgenenud kompressiooniriski.

Ravikuuri käigus saadud kiirgusdoos võib põhjustada vähijuhtude ja mutatsioonide sagenemist. Kõikidel juhtudel tuleb veenduda, et kiiritamisest lähtuv oht on väiksem kui haigusest endast lähtuv.

4.9 Üleannustamine

Preparaati tohib manustatada ainult kvalifitseeritud personali poolt ja kindlaksmääratud tingimustes. Farmakoloogilise üleannustamise oht on seega kaduvväike.

Võimalik risk on seotud juhusliku liigse radioaktiivsuse manustamisega. Organismi kiiritusdoosi saab piirata diureesi esilekutsumise ja sageda urineerimise abil.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: mitmesugused radiofarmatseutilised valuvaigistid.

ATC kood: V10BX02

QUADRAMET on afiinne luukoe suhtes ning ta kontsentreerub luupähikute piirkonnas, seondudes kõvasti hüdroksüapatiidiga; uuringud rottidel on näidanud, et QUADRAMET eemaldub kiiresti verest ja lokaliseerub luude kasvupiirkondades, eriti luukoe mineraliseerumise kihis.

Planaarsete kujutiste tehnikat kasutanud kliinilistes uuringutes akumuleerus QUADRAMET kahjustatud ja normaalse luukoe suhtega ligikaudu 5 ning kahjustatud luukoe ja pehmete kudede suhtega ligikaudu 6. Seega võivad metastaatiliselt kaasatud piirkonnad akumuleerida oluliselt rohkem QUADRAMET’i kui ümbritsev normaalne luukude.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Patsientidel väljutub QUADRAMET kiiresti verest. Kolmkümmend minutit pärast preparaadi süstimist 22 patsiendile sisaldas plasma ainult 9,6 ± 2,8 % manustatud aktiivsusest. 4 ja 24 tunni möödudes langes plasma radioaktiivsus 1,3 ± 0,7 %-lt 0,05 ± 0,03 %-ni. Uriini eritumine toimus peamiselt esimese 4 tunni vältel (30,3 ± 13,5 %). 12 tunni möödudes oli 35,3 ± 13,6 % manustatud aktiivsusest uriini kaudu eritatud. Uriiniproovide analüüs näitas radioaktiivsuse kogunemist inertsete kompleksidena. Väiksem eritus uriini toimus ulatuslike luumetastaasidega patsientidel sõltumata manustatud radiofarmatseutilise preparaadi kogusest. Skeleti poolt neelatud QUADRAMET’i osa moodustas uuringutes 453 patsiendiga erinevate esmaste pahaloomuliste kasvajatega 65,5 ± 15,5 % manustatud aktiivsusest. Ilmnes positiivne korrelatsioon skeletis neeldunud annuse ja metastaatiliste piirkondade arvu vahel. Kontrastina oli skeletis neeldunud annus 30 minuti möödudes pöördvõrdeline plasma radioaktiivsusega.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Sm-EDTMP radiolüüsi produktid näitasid rottidel ja koertel toksilisust neerude suhtes alates tasemest 2,5 mg/kg.

Samaarium [153Sm]-EDTMP annuse korduvmanustamisel koertele ilmnes pärsitud luuüdi ja perifeersete hematoloogiliste näitajate taastumisaja teatav pikenemine võrreldes taastumisega pärast ühekordse annuse manustamist.

Radioaktiivset Sm-EDTMPd ei ole uuritud mutageensuse/kartsinogeensuse suhtes, kuid seoses terapeutilisest ekspositsioonist saadava kiirgusdoosiga tuleb seda vaadelda kui genotoksilise/kartsinogeense riski allikat.

Mitteradioaktiivne Sm-EDTMP ei näidanud mutageenset potentsiaali hulgalistes in vivo ja in vitro testides. Sarnaseid tulemusi andis ka radiolüüsi jääkidega rikastatud Sm-EDTMP.

Ühes EDTMP kartsinogeense potentsiaali uuringus tekkis rottidel suurte annuste korral osteosarkoom. Genotoksiliste omaduste puudumisel võib neid tulemusi seostada EDTMP kelatiivsete omadustega, mis põhjustavad luuainevahetuse häireid.

QUADRAMET’i toime kohta paljunemisvõimele ei ole uuringuid läbi viidud.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Üld-EDTMP (EDTMP.H2O kujul)

Kaltsium-EDTMP naatriumisoolana (Ca kujul)

Üldnaatrium (Na kujul)

Süstevesi

6.2 Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3 Kõlblikkusaeg

1 päev etiketil näidatud aktiivsuse lähteajast.

Kasutada 6 tunni jooksul pärast sulamist. Pärast sulatamist mitte külmutada.

6.4 Säilitamise eritingimused

QUADRAMET tarnitakse külmutatult kuivjää sees.

Hoidke sügavkülmutuses temperatuuril -10 °C...-20 °C originaalpakendis.

Säilitamine peab toimuma vastavalt kohalikele seadustele radioaktiivsete ainete käitlemise kohta.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

15 ml värvitu Euroopa farmakopöa I tüüpi klaasist viaal, suletud tefloonkattega klorobutüülist/looduslikust kummist korgi ja alumiiniumist keeratava kattega.

Iga viaal sisaldab 1,5 ml (2 GBq kalibreerimisel) kuni 3,1 ml (4 GBq kalibreerimisel) süstelahust.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Radioaktiivsete ravimpreparaatide manustamine on seotud teistele isikutele välisest kiirgusest või uriini-, okse- jne pritsmetega saastumisest tingitud riskiga. Sellepärast tuleb rakendada ettevaatusabinõusid vastavalt kohalikele seadustele.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

(Vt lõik 12 üksikasjalikke juhiseid ravimi valmistamiseks)

7. MÜÜGILOA HOIDJA

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex

PRANTSUSMAA

8. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/97/057/001

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 05.02.1998

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 05.02.2003

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

11. DOSIMEETRIA

Tabelis 2 on esitatud hinnangulised kiirguse neeldumisdoosid QUADRAMET’i intravenoossest süstist keskmise täiskasvanud patsiendi jaoks. Dosimeetrilised hinnagud põhinevad kliiniliste biojaotuste uuringutel, kus kasutati kiirgusdooside arvutamiseks Nukleaarmeditsiini Ühingu meditsiinilise sisemise kiirgusdoosi (MIRD - Medical Internal Radiation Dose) komitee poolt välja töötatud meetodeid.

Kuna QUADRAMET eritub koos uriiniga, põhines kiirgusekspositsioon urineerimisintervallil 4,8 tundi. Kiirgusdooside hinnagud luu ja luuüdi jaoks eeldavad, et radioaktiivsus koguneb luude pinnale, mis on kooskõlas QUADRAMET`iga ravitud patsientidelt võetud luuproovide autoradiogrammidega.

 

mõjutatud haigusprotsessist tingitud patofüsioloogiliste muutuste poolt. Seda peab arvestama alltoodud informatsiooni kasutamisel. TABEL 2 : KIIRGUSE NEELDUMISDOOSID

Organ

Neeldumisdoos manustatud aktiivsuse suhtes (mGy/MBq)

aju

0,011

alaneva käärsoole sein

0,010

emakas

0,011

harknääre (tüümus)

0,004

kilpnääre

0,007

kopsud

0,008

kusepõie sein

0,973

lihased

0,007

luupinnad

6,76

magu

0,004

maks

0,005

munandid

0,005

munasarjad

0,008

nahk

0,004

neerud

0,018

neerupealised

0,009

pankreas

0,005

peensool

0,006

põrn

0,004

punane luuüdi

1,54

rindkere

0,003

sapipõis

0,004

südamelihase sein

0,005

üleneva käärsoole sein

0,005

Efektiivne doos (mSv/MBq)

0,307

Selle preparaadi korral on süstitud aktiivsusest 2 590 MBq tulenev efektiivne doos 796 mSv.

Manustatud aktiivsuse 2 590 MBq korral on tüüpiline kiirgusdoos sihtorganile, metastaasidele skeletis, 86,5 Gy ja tüüpilised kiirgusdoosid kriitilistele organitele on: normaalsetele luupindadele 17,5 Gy, punasele luuüdile 4,0 Gy, kusepõie seinale 2,5 Gy, neerudele 0,047 Gy ja munasarjadele 0,021 Gy.

12. RADIOFARMATSEUTILISE PREPARAADI VALMISTAMISE JUHEND

Enne manustamist lasta ravimil toatemperatuuril sulada.

Enne kasutamist kontrollida süstelahust visuaalselt. See peab olema selge, ilma nähtavate osakesteta. Operaator peab lahuse selguse kontrollimisel hoolikalt oma silmi kaitsma.

Vahetult enne manustamist tuleb mõõta toimet annuse kalibraatoriga. Enne QUADRAMET'i manustamist on vaja kontrollida manustatavat annust ja patsiendi isikuandmeid.

Kiirgusohutuse tagamiseks tuleb patsienti ravida asutuses, millel on nõuetekohane leping lahtiste kiirgusallikate raviotstarbeliseks kasutamiseks. Patsiendil lubatakse lahkuda, kui kokkupuute määrad vastavad kehtivate eeskirjadega ette nähtud ülempiiridele.

Kõik kasutamata jäänud ained või jäätmematerjalid tuleb kahjutuks teha vastavalt kohalikele nõuetele.

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMEA) kodulehel