Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

PhotoBarr

ATC Kood: L01XD01
Toimeaine: porfimer sodium
Tootja: Pinnacle Biologics B.V.

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Väliskarp - 15 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

PhotoBarr 15 mg pulber süstelahuse valmistamiseks

Porfimeernaatrium

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 15 mg porfimeernaatriumi. Pärast lahustamist sisaldab lahuse milliliiter 2,5 mg

porfimeernaatriumi.

3. ABIAINED

Soolhape, naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks).

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Pulber süstelahuse valmistamiseks.

1 viaal.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Intravenoosseks manustamiseks.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS

KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida viaal valguse eest kaitsmiseks väliskarbis.

Pärast lahustamist hoida süstelahus valguse eest kaitstult ja kasutada 3 tunni jooksul.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS , VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Axcan Pharma International B.V.

Engelenkampstraat 72

NL-6131JJ Sittard

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/04/272/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaal 15 mg - 7 ml

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

PhotoBarr 15 mg pulber süstelahuse valmistamiseks

Porfimeernaatrium

Intravenoosseks manustamiseks

2. MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

15 mg

6. MUU