Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Orphacol

ATC Kood: A05AA03
Toimeaine: cholic acid
Tootja: Laboratoires CTRS

Artikli sisukord

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Orphacol 50 mg kõvakapslid

Koolhape

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 50 mg koolhapet.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Vt lisainfot pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kõvakapsel.

30 kapslit

60 kapslit

120 kapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Mitte närida.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Laboratoire CTRS

69 rue d’Aguesseau

92100 Boulogne-Billancourt

Prantsusmaa

Tel: +33 1 41 22 09 70

Faks: +33 1 41 22 02 36

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

{EU/0/00/000/001} [30 kõvakapslit]

{EU/0/00/000/002} [60 kõvakapslit]

{EU/0/00/000/003} [120 kõvakapslit]

13. PARTII NUMBER

Partii

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks