Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ovitrelle

ATC Kood: G03GA08
Toimeaine: choriogonadotropin alfa
Tootja: Merck Serono Europe Limited

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Ovitrelle 250 mikrogrammi/0,5 ml süstelahus süstlis

Alfakooriongonadotropiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

 

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Ovitrelle ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Ovitrelle kasutamist

3. Kuidas Ovitrelle’t kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Ovitrelle’t säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON OVITRELLE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Mis ravim on Ovitrelle

Ovitrelle sisaldab ravimit alfakooriongonadotropiini, mida valmistatakse laboratooriumis spetsiaalse rekombinantse DNA tehnoloogia abil. Alfakooriongonadotropiin sarnaneb kehas leiduvale hormoonile, mida nimetatakse koorioni gonadotropiiniks ja mis osaleb organismi sigimis- ja viljakusfunktsioonis.

Milleks Ovitrelle’t kasutatakse

Ovitrelle’t kasutatakse koos teiste ravimitega:

• mitme folliikuli (millest igaüks sisaldab munarakku) arenemisele ja küpsemisele kaasa aitamiseks naistel, kellel viiakse läbi kunstliku viljastamise protseduuri (mis võib aidata teil rasestuda), näiteks in vitro viljastamist. Esmalt manustatakse teisi ravimeid, millega kutsutakse esile mitme folliikuli kasv.

• munaraku munasarjast vabanemisele kaasa aitamiseks (ovulatsiooni esilekutsumiseks) naistel, kellel munarakke ei teki (anovulatsioon) või kellel tekib munarakke liiga vähe (oligo-ovulatsioon). Esmalt manustatakse teisi ravimeid, mis aitavad kaasa folliikulite arengule ja küpsemisele.

 

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE OVITRELLE KASUTAMIST

Ärge kasutage Ovitrelle’t

• kui te olete allergiline (ülitundlik) alfakooriongonadotropiini või Ovitrelle mõne koostisosa suhtes, mis on loetletud lõigus 6

• kui teil on ajupiirkonna hüpotalamuse või ajuripatsi kasvaja

• suurenenud munasarjad või munasarjades teadmata päritoluga vedelikupõied (munasarjatsüstid)

• kui teil esineb ebaselgete põhjustega tupeverejookse

• kui teil on munasarja-, emaka- või rinnavähk

• kui teil on viimase kolme kuu jooksul esinenud emakaväline rasedus

• kui teil on raske veenipõletik või verehüübeid veenides (aktiivne tromboembooliline haigus)

• kui teil esineb mõni seisund, mis tavaliselt muudab normaalse raseduse võimatuks (näiteks menopaus või varane menopaus (munasarjade puudulikkus), või suguelundite väärarendid

 

Ärge kasutage Ovitrelle’t, kui mõni nimetatud hoiatustest puudutab teid. Kui te ei ole kindel, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ovitrelle

Enne ravi alustamist peab viljakushäirete ravis kogenud arst hindama teie ja teie partneri viljakust.

Munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom (OHSS)

See ravim võib teil suurendada OHSS-i tekkimise riski. Selle korral arenevad teie folliikulid liiga palju ja muutuvad suurteks tsüstideks.

Kui teil tekib valu alakõhus, te võtate kiiresti kaalus juurde, tunnete end haigena või oksendate või tekivad hingamisraskused, ärge süstige endale Ovitrelle’t, vaid pidage kohe nõu arstiga (vt lõik 4). Kui teil tekib munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom, võidakse teil soovitada hoiduda vähemalt nelja päeva jooksul suguelust või kasutada rasestumisvastast barjäärimeetodit.

Ovitrelle soovitatud annuste järgimisel ning juhul kui teie seisundit pidevalt kogu ravikuuri vältel jälgitakse (lastakse määrata östradioolisisaldust vereproovides ja tehakse ultraheliuuringuid), on OHSS-i tekkevõimalus väiksem.

Mitmikrasedus ja/või sünnikahjustused

Ovitrelle kasutamisel suureneb teil mitme lapse samaaegse kandmise risk (mitmikrasedus, tavaliselt kaksikud) võrreldes loomulikul teel eostumisega. Mitmikrasedus võib tekitada teil ja teie lastel tüsistusi. Kunstliku viljastamise korral sõltub mitmikraseduse risk siirdatud viljastatud munarakkude või loodete arvust. Mitmikrasedust ja fertiilsusprobleemidega paaride spetsiifilisi tunnuseid (nt vanus) võib samuti seostada sagenenud sünnikahjustuste tõenäosusega.

Ovitrelle soovitatud annuste järgimisel ning juhul kui teie seisundit pidevalt kogu ravikuuri vältel jälgitakse (lastakse määrata östradioolisisaldust vereproovides ja tehakse ultraheliuuringuid), on mitmikraseduse tekkevõimalus väiksem.

Emakaväline rasedus

Rasedus väljaspool emakat (emakaväline rasedus) võib aset leida naistel, kelle munajuhad (juhad, mis kannavad munaraku munasarjast emakasse) on kahjustatud. Seetõttu on oluline, et teie arst teeks varakult ultraheliuuringu, veendumaks, et rasedus on emakasisene ja välistada emakavälise raseduse võimalus.

Raseduse katkemine

Kunstliku viljastamise korral või munasarjade stimuleerimisel munarakkude produtseerimiseks on raseduse katkemise tõenäosus suurem kui naistel keskmiselt.

Verehüübimishäired (trombemboolia nähud)

Kui teil on kunagi või hiljuti esinenud sääres või kopsus trombe või on teil või teie peres olnud südameinfarkt või insult, võib teil nende häirete tekkimise või süvenemise risk Ovitrelle’ga ravi toimel suureneda.

Rasedustestid

Kui teete pärast Ovitrelle kasutamist ja kuni kümne päeva jooksul pärast seda seerumi või uriiniga rasedustesti, võite saada valepositiivse tulemuse. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Lapsed ja noorukid

Ovitrelle ei ole ette nähtud kasutamiseks lastel ja noorukitel. 29

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Ärge kasutage Ovitrelle’t, kui olete rase või imetate last.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ovitrelle eeldatavalt ei mõjuta teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Oluline teave mõningate Ovitrelle koostisainete suhtes

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

3. KUIDAS OVITRELLE’T KASUTADA

Kasutage Ovitrelle’t alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju kasutada

• Ovitrelle tavaline annus on 1 süstelitäis (250 mikrogrammi/0,5 ml) süstelahust ühekordse süstena.

• Millal täpselt süstimine toimuma peab, selgitab teile teie arst.

 

Selle ravimi kasutamine

• Ovitrelle on ette nähtud subkutaanseks kasutamiseks, mis tähendab, et süst tehakse naha alla.

• Iga süstel on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutada tohib ainult selget süstelahust, mis ei sisalda osiseid.

• Arst või õde näitab teile, kuidas Ovitrelle süstlit ravimi manustamiseks kasutada.

• Tehke Ovitrelle süst vastavalt arsti või õe õpetustele.

• Pärast süstimist hävitage kasutatud nõelad vastavalt ohutusnõuetele.

 

Kui te manustate Ovitrelle’t endale ise, lugege palun alltoodud kasutamisjuhised hoolikalt läbi:

1. Peske oma käed puhtaks. On väga oluline, et teie käed ja kasutatavad asjad oleksid võimalikult puhtad.

2. Pange valmis kõik, mida vajate. Pakendis ei ole kaasas alkoholitupse. Leidke endale süstimiseks üks puhas pind ning asetage sinna kõik vajalik:

- kaks alkoholiga immutatud tupsu,

- üks süstel ravimiga.

 

3. Süstimine: Süstige lahus koheselt! Teie arst või õde on eelnevalt teile soovitanud, kuhu peaksite süstima (näiteks kõhu või reie esipinna naha alla). Puhastage valitud piirkonda alkoholiga niisutatud tupsuga. Pigistage nahk tugevasti volti ning torgake nõel 45...90° nurga all sisse, kasutades viskamise-laadset liigutust. Süstige lahus naha alla nii, nagu teid on õpetatud. Ärge süstige otse mõnda veeni. Süstige lahust ettevaatlikult süstlakolvile vajutades. Varuge nii palju aega kui vaja, et süstida kogu lahus. Seejärel tõmmake nõel koheselt välja ning puhastage nahk alkoholiga niisutatud tupsuga ringjaid liigutusi tehes.