Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ovitrelle

ATC Kood: G03GA08
Toimeaine: choriogonadotropin alfa
Tootja: Merck Serono Europe Limited

Artikli sisukord

 LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE2

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ovitrelle, 250 mikrogrammi/0,5 ml, süstelahus süstlis

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga pen-süstel sisaldab 250 mikrogrammi (vastab umbes 6500 RÜ-le) alfakooriongonadotropiini* 0,5 milliliitris.

* rekombinantne inimese kooriongonadotropiin r-hCG on toodetud hiina hamstrite munasarjarakkudel rekombinantse DNA tehnoloogia abil.

Abiained: 27,3 mg mannitooli, 0,05 mg poloksameer 188, 0,1 mg L-metioniini.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstelahus.

Selge värvitu või kollakas lahus.

Lahuse pH on 7,0 ± 0,3, osmolaalsus 250…400 mOsm/kg.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Ovitrelle on näidustatud järgmistel juhtudel:

• Täiskasvanud naised, kellel viiakse läbi superovulatsiooni enne kunstliku viljastamise protseduuri, näiteks in vitro viljastamist (IVF): Ovitrelle’t manustatakse folliikulite kasvu stimulatsiooni järgselt folliikulite lõpliku küpsemise ja luteinisatsiooni vallandamiseks.

 

• Anovulatoorsed või oligo-ovulatoorsed täiskasvanud naised: Ovitrelle’t manustatakse anovulatoorsetele või oligo-ovulatoorsetele naistele folliikulite kasvu stimulatsiooni järgselt ovulatsiooni ja luteinisatsiooni vallandamiseks.

 

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Ovitrelle on mõeldud subkutaanseks manustamiseks.

Ovitrelle-ravi peab toimuma viljatusprobleemide ravi alal kogenud arsti järelvalve all.

Annustamine

Maksimaalne annus on 250 mikrogrammi. Kasutatakse alljärgnevat annustamisskeemi:

• Naised, kellel viiakse läbi superovulatsiooni enne kunstliku viljastamise protseduuri, näiteks in vitro viljastamist (IVF):

 

Üks süstelitäis Ovitrelle’t (250 mikrogrammi) manustatakse 24...48 tundi pärast viimast folliikuleid stimuleeriva hormooni (FSH) või inimese menopausaalse gonadotropiini (hMG) preparaadi manustamist, so olukorras, kus on saavutatud folliikulite optimaalne küpsus.

 

• Anovulatoorsed või oligo-ovulatoorsed naised:

 

Üks süstelitäis Ovitrelle’t (250 mikrogrammi) manustatakse 24...48 tundi pärast folliikulite optimaalse küpsuse saavutamist. Patsiendil tuleks olla sugulises vahekorras Ovitrelle süstimise päeval ja päev pärast seda.

Erirühmad

Neeru- või maksafunktsiooni kahjustus

Ovitrelle ohutus, efektiivsus ja farmakokineetika neeru- või maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel pole tõestatud.

Lapsed

Puudub Ovitrelle asjakohane näidustus kasutamiseks lastel.

Manustamisviis

Subkutaanseks manustamiseks. Ovitrelle’t võivad iseendale manustada ainult vastava väljaõppe saanud patsiendid, kellel on vajadusel võimalus professionaalset konsultatsiooni saada.

Ovitrelle on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks.

4.3 Vastunäidustused

• ülitundlikkus alfakooriongonadotropiini või Ovitrelle ükskõik millise abiaine suhtes

• hüpofüüsi või hüpotalamuse kasvaja

• munasarjade suurenemine või munasarjatsüst, mis ei ole tingitud munasarja polütsüstilisest haigusest

• teadmata põhjustega günekoloogilised verejooksud

• munasarja-, emaka- või rinnanäärmekartsinoom

• emakaväline rasedus viimase kolme kuu jooksul

• aktiivne trombembooliline haigus

• primaarne munasarjade puudulikkus

• rasedusega kokkusobimatud suguorganite väärarendid

• rasedusega kokkusobimatud emaka fibroidsed kasvajad

• menopausijärgses eas naised

 

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Enne ravi alustamist tuleb sobivate meetoditega paari viljatust uurida ning hinnata raseduse arvatavate vastunäidustuste olemasolu. Kindlasti tuleks patsienti uurida hüpotüreoidismi, neerupealiste puudulikkuse, hüperprolaktineemia ning hüpofüüsi ja hüpotalamuse kasvajate suhtes ning vajadusel rakendada sobilikku ravi.

Ovitrelle kasutamise kohta muude seisundite raviks (nt kollaskeha puudulikkus või meeste haigusseisundid) ei ole kliinilisi kogemusi, seetõttu ei ole Ovitrelle näidustatud nende seisundite raviks.

Munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom (OHSS)

Munasarjade stimulatsiooni läbivatel naistel esineb paljude folliikulite arenemise tõttu oht OHSS-i tekkeks.

Munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom võib osutuda keerukaks meditsiiniliseks probleemiks, mida iseloomustavad ruptureerumisele kalduvate suurte munasarjatsüstide, kehakaalu tõusu, düspnoe, oliguuria või astsiidi ja vereringe funktsioonihäirete esinemine. Harva võib raske OHSS-i tüsistusena tekkida hemoperitoneum, äge pulmonaalne distress, munasarjatorsioon ja trombemboolia. OHSS-i ohu vähendamiseks tuleb enne ravi ning ravi ajal korrapäraste ajavahemike järel hinnata follikulaarset arengut ultraheli abil ja/või määrata seerumi östradioolisisaldust. Anovulatsiooni korral suureneb OHSS-i oht östradiooli seerumiväärtuste korral >1500 pg/ml (>5400 pmol/l) ning juhul, kui >3 folliikulit on saavutanud diameetri 14 mm või rohkem. Kunstliku viljastamise protseduuride korral 4

on OHSS oht suurenenud östradiooli seerumiväärtuste korral >3000 pg/ml (>11 000 pmol/l) ning 18 või enama üle 11 mm läbimõõduga folliikuli esinemise korral.

Munasarjade ülemäärast reageerimist OHSS-i näol võib vältida hCG manustamise ärajätmisega. Seega juhul, kui tekivad munasarjade hüperstimulatsiooni nähud, näiteks kui östradiooli väärtus vereseerumis on >5500 pg/ml (20 000 pmol/l) ja/või esineb kokku 30 või enam folliikulit, on soovitatav hCG manustamine ära jätta ning soovitada patsiendil vähemalt 4 päeva jooksul hoiduda seksuaalvahekordadest või kasutada rasestumisvastast barjäärimeetodit.

Mitmikrasedus

Ovulatsiooni induktsiooni läbivatel patsientidel on mitmikraseduse ja –sündide (enamasti kaksikute) tekkevõimalus suurem kui loomuliku viljastumise korral. Kunstliku viljastamise tehnikate korral on mitmikraseduste tekkevõimalus seotud siirdatavate embrüote arvuga.

Ovitrelle soovitatud annustest ja manustamisskeemist kinnipidamine ning ravi hoolikas jälgimine vähendab OHSS-i kujunemise ja mitmikraseduste tekkimise ohtu.

Raseduse katkemine

Raseduse katkemiste arv on nii anovulatoorsetel patsientidel kui ka kunstliku viljastamise protseduurides osalevatel naistel kõrgem kui normaalses populatsioonis, kuid samaväärne teiste viljatusprobleemidega naiste tasemega.

Emakaväline rasedus

Kuna viljatutel naistel, kellel viiakse läbi ART protseduure ja eelkõige katseklaasiviljastust (IVF), esineb sageli munajuhade hälbeid, võib suureneda emakaväliste raseduste esinemissagedus. Oluline on teha varakult ultraheliuuring, veendumaks, et rasedus on emakasisene ja välistada emakavälise raseduse võimalus.

Kaasasündinud väärarendid

Pärast ART-d võib kaasasündinud väärarendite esinemissagedus olla veidi suurem kui pärast iseeneslikku viljastumist. Arvatakse, et see on tingitud erinevustest vanemaid iseloomustavates näitajates (nt ema vanus, sperma näitajad) ja mitmikraseduste suuremast esinemissagedusest.

Trombemboolia nähud

Naistel, kellel on või on hiljuti olnud trombembooliline haigus või on trombemboolia nähtude üldtunnustatud riskitegureid, nt on neid endal või perekonnaliikmetel esinenud, võib ravi gonadotropiinidega nende nähtude süvenemise või esinemissageduse ohtu veelgi suurendada. Nende naiste puhul tuleb kaaluda gonadotropiini manustamise kasulikkust sellega seotud riskidega. Tuleb siiski märkida, et ka rasedus ise, samuti munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom suurendavad trombemboolia nähtude, nt kopsuemboolia, isheemilise insuldi või müokardiinfarkti riski.

Vere- või uriinianalüüsi häirimine

Ovitrelle manustamisel võib kuni 10 päeva jooksul olla häiritud hCG immunoloogiline määramine vereseerumis või uriinis, seega võivad rasedustestid anda valepositiivseid tulemusi. Patsiente tuleb sellest teavitada.

Muu teave

Ovitrelle-ravi ajal on võimalik kilpnäärme vähene stimulatsioon, kuid selle kliiniline tähtsus ei ole teada.

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Spetsiaalseid koostoimeid Ovitrelle ja teiste ravimitega ei ole uuritud, kuid hCG-ravi ajal ei ole kliiniliselt märkimisväärseid ravimitevahelisi koostoimeid täheldatud.5

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Puudub näidustus Ovitrelle kasutamiseks raseduse ajal. Rasedusaegse kasutamise kohta kliinilised andmed puuduvad. Samuti ei ole alfakooriongonadotropiiniga teostatud reproduktiivsusuuringuid katseloomadel (vt lõik 5.3). Potentsiaalsed ohud inimestele ei ole teada.

Imetamine

Ovitrelle ei ole näidustatud kasutamiseks imetamise ajal. Andmeid alfakooriongonadotropiini eritumise kohta rinnapiima ei ole.

Fertiilsus

Ovitrelle on näidustatud kasutamiseks viljatuse korral (vt lõik 4.1).

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Ovitrelle eeldatavalt ei oma või ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Ovitrelle erinevate annustega teostatud võrdlevates uuringutes täheldati järgmisi annusest sõltuvaid kõrvaltoimeid: OHSS, oksendamine ja iiveldus. OHSS-i täheldati ligikaudu 4% Ovitrelle-ravi saanud patsientidest. Rasket OHSS-i täheldati vähem kui 0,5% patsientidest (vt lõik 4.4).

Kõrvaltoimete tabeldatud loend

Allpool esinemissageduse väljendamiseks kasutatud termineid määratletakse järgmiselt:

Väga sage (≥1/10)

Sage (≥1/100 kuni <1/10)

Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100)

Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000)

Väga harv (<1/10 000)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Immuunsüsteemi häired

Väga harv: kerged kuni raskekujulised ülitundlikkusreaktsioonid, sealhulgas anafülaktilised reaktsioonid ja šokk

Psühhiaatrilised häired

Aeg-ajalt: depressioon, ärrituvus, rahutus

Närvisüsteemi häired

Sage: peavalu

Vaskulaarsed häired

Väga harv: trombemboolia, tavaliselt seoses raskekujulise munasarjade hüperstimulatsiooni sündroomiga

Seedetrakti häired

Sage: oksendamine, iiveldus, kõhuvalu

Aeg-ajalt: kõhulahtisus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Väga harv: kerged pöörduvad nahareaktsioonid, mis väljenduvad lööbena 6

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Sage: kerge või mõõdukas OHSS

Aeg-ajalt: raske OHSS, rinnanäärmevalu

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage: väsimus, reaktsioonid süstekohal

Pärast hCG manustamist on esinenud emakavälist rasedust, munasarja torsiooni ja muid tüsistusi. Neid nähte loetakse kunstliku viljastamise tehnikate samaaegseteks kõrvalnähtudeks.

4.9 Üleannustamine

Ovitrelle üleannustamise toimed ei ole teada. Sellest hoolimata võib Ovitrelle üleannustamise korral esineda OHSS-i (vt lõik 4.4).

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: suguhormoonid ja suguelundkonna modulaatorid, gonadotropiinid, ATC-kood: G03GA08

Toimemehhanism

Ovitrelle sisaldab rekombinantse DNA tehnoloogia abil toodetud alfakooriongonadotropiini. Toimeaine aminohappeline järjestus on sarnane uro-hCG omaga. Kooriongonadotropiin seondub munasarjade theca- (ja granulooskihi) rakkude transmembraansete retseptoritega, tegemist on luteiniseeriva hormooniga ühise, LH/CG-retseptoriga.

Farmakodünaamilised toimed

Kooriongonadotropiini peamiseks farmakodünaamiliseks toimeks naistel on ootsüüdi meioosi jätkumise aktiveerimine ning folliikuli ruptuuri (ovulatsiooni), kollaskeha formeerumise ning progesterooni ja östradiooli tootmise vallandamine kollaskehas.

Naistel toimib kooriongonadotropiin sisuliselt luteiniseeriva hormooni asendajana, vallandades ovulatsiooni.

Ovitrelle’t kasutatakse folliikulite lõpliku küpsemise ja varajase luteinisatsiooni vallandamiseks folliikulite kasvu medikamentoosse stimuleerimise järgselt.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Võrdlevates kliinilistes uuringutes oli 250 mikrogrammi Ovitrelle manustamise tulemus kunstliku viljastamise tehnikate käigus folliikulite lõpliku küpsemise ja varajase luteinisatsiooni vallandamise osas samaväärne 5000 ja 10 000 RÜ uro-hCG-ga saavutatud tulemusega; ovulatsiooni indutseerimise osas oli efekt samaväärne 5000 RÜ uro-hCG-ga.

Käesoleva ajani ei ole olnud teateid Ovitrelle-vastaste antikehade tekkimise kohta inimestel. Ovitrelle korduva manustamise kohta on saadaval ainult meestelt kogutud andmed. Kliinilistes uuringutes jälgiti naisi kunstliku viljastamise tehnikate ja anovulatsiooni korral ainult ühe ravitsükli vältel.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Intravenoosse manustamise järgselt jaotus alfakooriongonadotropiin ekstratsellulaarruumis jaotumise poolväärtusajaga ca 4,5 tundi. Püsiseisundi tingimustes oli jaotusruumala 6 l ja ravimi totaalne kliirens 0,2 l/h. Pole ühtegi viidet võimalusele, et alfakooriongonadotropiin metaboliseeruks või erituks mõnel teisel viisil kui endogeenne hCG.7

Subkutaanse manustamise järgselt elimineerub alfakooriongonadotropiin terminaalse poolväärtusajaga umbes 30 tundi, absoluutne biosaadavus on umbes 40%.

Külmkuivatatud ja vedela ravimvormi vahel teostatud võrdlev uuring tõestas kahe ravimvormi bioekvivalentsust.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse ja genotoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Kartsinogeensus uuringuid ei ole teostatud. See on põhjendatud sellega, et toimeaine on oma olemuselt looduslik proteiin ning genotoksilisusuuringute tulemused osutusid negatiivseteks.

Reproduktiivsusuuringuid katseloomadel teostatud ei ole.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Mannitool

Metioniin

Poloksameer 188

Fosforhape (pH reguleerimiseks)

Naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)

Süstevesi.

6.2 Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3 Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Pärast pakendi avamist tuleb ravim koheselt ära kasutada. Siiski on näidatud, et 2…8°C säilitatuna püsib ravim kasutamiskõlblik 24 tunni jooksul.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C...8°C). Hoida originaalmahutis. Ettenähtud kõlblikkusaja raames võib lahust kuni 30 päeva hoida temperatuuril kuni 25°C, ravimit ei tohi uuesti külmkappi asetada. Kasutamata jäänud lahus tuleb 30 päeva möödudes ära visata.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

0,5 ml süstelahust (I tüüpi klaasist) süstelis, mis on varustatud halobutüülkummist kolb-punnkorgiga ja plastikust kolviga ning ühe (roostevabast terasest) süstlanõelaga. Pakendis on 1 süstel.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Kui valmis süstelahus sisaldab nähtavaid osiseid või ei ole selge, ei tohi seda manustada.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Ovitrelle’t võivad iseendale manustada ainult vastava väljaõppe saanud patsiendid, kellel on vajadusel võimalus professionaalset konsultatsiooni saada. 8

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Ühendkuningriik

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/165/007

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 2. veebruar 2001

Viimane müügiloa uuendamise kuupäev: 2. veebruar 2006

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel