Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Olanzapine Teva

Artikli sisukord

I LISA
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVOTE
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Olanzapine Teva 2,5 mg ohukese polumeerikattega tabletid
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Iga ohukese polumeerikattega tablett sisaldab 2,5 mg olansapiini.
Teadaolevat toimet omavad abiained:
Uks ohukese polumeerikattega tablett sisaldab 71,3 mg laktoosi.
Abiainete taielik loetelu vt loik 6.1.
3. RAVIMVORM
Ohukese polumeerikattega tablett
Valge kaksikkumer ummargune tablett, mille uhele kuljele on sisse pressitud gOL 2.5h.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Naidustused
Taiskasvanud
Olansapiin on naidustatud skisofreenia raviks.
Olansapiin on tohus kliinilise toime sailitamiseks kestva ravi ajal patsientidel, kellel on esinenud
esialgne ravivastus.
Olansapiin on naidustatud keskmise raskusega voi raske maania episoodi raviks.
Bipolaarse meeleoluhairega patsientidel, kellel maania episood on allunud olansapiinravile, on
olansapiin naidustatud retsidiivide profulaktikaks (vt loik 5.1).
4.2 Annustamine ja manustamisviis
Taiskasvanud
Skisofreenia: Olansapiini soovituslik algannus on 10 mg/oopaevas.
Maania episood: Algannuseks monoteraapia korral on 15 mg oopaevase uksikannusena voi 10 mg
oopaevas kombineeritud ravi korral (vt loik 5.1).
Retsidiivide profulaktika bipolaarse meeleoluhaire korral: Soovitatav algannus on 10 mg/oopaevas.
Patsientidel, kes on saanud olansapiini maania episoodi raviks, jatkake retsidiivi profulaktikat sama
annusega. Uue maania, segatuupi voi depressiooni episoodi esinemisel tuleb olansapiinravi jatkata
(vajadusel annust kohandades), millele vastavalt kliinilistele naidustustele lisatakse
meeleolusumptomite ravi.
Nii skisofreenia, maania episoodi kui ka bipolaarse meeleoluhaire profulaktilise ravi jooksul voib
oopaevast annust parastpoole 5 c 20 mg piirides individuaalse kliinilise seisundi pohjal korrigeerida.
Annuse tostmist suuremaks kui soovitatav algannus soovitatakse alles parast vastavat kliinilise
seisundi hindamist ning see peaks toimuma vahemalt 24-tunniliste intervallidega. Olansapiini voib
manustada soogiaegadest olenemata, kuna toit ei mojusta imendumist. Olansapiinravi lopetamisel
tuleb arvestada annuse jark-jargulise vahendamise vajadusega.
Lapsed
Olansapiini kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei ole soovitatav, kuna puuduvad andmed
ohutuse ja efektiivsuse kohta. Vorreldes taiskasvanud patsientidega on noorukieas patsientide seas
labiviidud luhiajalistes uuringutes taheldatud kaalutousu esinemissageduse suurenemist ning lipiidide
ja prolaktiini muutusi (vt loigud 4.4, 4.8, 5.1 ja 5.2).
Eakad patsiendid
65-aastastele ja vanematele patsientidele ei ole vaiksem algannus (5 mg/oopaev) tingimata
naidustatud, kuid seda tuleks kaaluda, kui kliinilised tegurid seda oigustavad (vt loik 4.4).
Neeru- ja/voi maksakahjustusega patsiendid
Sellistel patsientidel tuleb kaaluda vaiksemat algannust (5 mg). Mooduka maksapuudulikkuse juhtudel
(tsirroos, Child-Pughfi A ja B klass) peab algannus olema 5 mg ning seda tohib tosta ainult erilise
ettevaatusega.
Sugu
Algannust ja annuste vahemikku ei ole tavaliselt vaja naistel muuta, vorreldes meestega.
Suitsetajad
Algannust ja annuste vahemikku ei ole tavaliselt vaja mittesuitsetajatel muuta, vorreldes suitsetajatega.
Kui esineb rohkem kui uks aeglasemat metabolismi pohjustav tegur (naissugu, korge iga,
mittesuitsetamine), tuleks kaaluda algannuse alandamist. Annuse tostmist peab nendel juhtudel
eelnevalt tosiselt kaaluma.
(Vt loigud 4.5 ja 5.2)
4.3 Vastunaidustused
Ulitundlikkus toimeaine voi loigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes. Teadaolev kitsanurgaga
glaukoomi oht.
4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinoud kasutamisel
Patsiendi kliinilise seisundi paranemine antipsuhhootilise ravi jooksul voib saabuda mone paeva kuni
mone nadala jooksul. Selle aja kestel tuleb patsienti hoolikalt jalgida.
Dementsusega seotud psuhhoos ja/voi kaitumishaired
Olansapiini ei ole kinnitatud dementsusega seotud psuhhoosi ja/voi kaitumishairete raviks, mistottu
teda ei soovitata kasutada sellel eripopulatsioonil seoses suremuse ja ajuveresoonkonna juhtude riski
tousuga. Dementsusega seotud psuhhoosi ja/voi kaitumishairetega eakaid patsiente (keskmine vanus
78 aastat) holmanud platseebo-kontrollitud kliinilistes uuringutes (kestusega 6-12 nadalat) registreeriti
olansapiiniga ravitud patsientidel kahekordset suremuse tousu vorreldes platseeboga (3,5 % versus
1,5 % vastavalt). Suurem suremus ei olnud seotud olansapiini annusega (keskmine oopaevane annus
4,4 mg) ega ravi kestusega. Riskifaktorid, mis voivad soodustada selle populatsiooni suuremat
suremust seoses olansapiinraviga, on vanus > 65 aasta, dusfaagia, sedatsioon, alatoitumine ja
dehudratsioon, kopsuhaigused (nt pneumoonia kas koos aspiratsiooniga voi ilma), voi samaaegne
bensodiasepiinravi. Siiski vaatamata riskifaktoritele oli suremus olansapiinravi saanud patsientidel
suurem kui platseebo ruhmas.
Samades kliinilistes uuringutes taheldati ajuveresoonkonna korvaltoimeid (AVKT, nt ajuinfarkt,
transitoorne ajuisheemia), sh surmajuhtumeid. Olansapiiniga ravitud patsientidel esines kolm korda
rohkem AVKT-id kui platseebo patsientidel (vastavalt 1,3 % ja 0,4 %). Koigil olansapiini voi
platseeboga ravitud patsientidel, kel tekkis AVKT, taheldati eelnevalt riskifaktorite olemasolu. Vanust
ule 75 eluaasta ja vaskulaarset/sega tuupi dementsust maaratleti olansapiinravi korral AVKT
riskifaktoritena. Olansapiini efektiivsus ei leidnud toestust nendes uuringutes.
Parkinsoni tobi
Olansapiini ei soovitata kasutada Parkinsoni tobe podevatel patsientidel dopamiini agonistide poolt
esile kutsutud psuhhooside raviks. Kliinilistes uuringutes on Parkinsoni tove sumptomaatika ja
hallutsinatsioonide suvenemist taheldatud vaga sageli, suurema esinemissagedusega kui platseebo
korral (vt loiku 4.8), kusjuures olansapiin ei osutunud psuhhootilise sumptomaatika ravimisel
platseebost efektiivsemaks. Neis uuringutes hoiti patsiente esialgu stabiilselt parkinsonismivastaste
ravimite (dopamiini agonistide) madalaimal toimival annusel ning jaeti terve uuringu kestel samale
parkinsonismivastasele ainele ja annusele. Olansapiini manustamist alustati annusega 2,5 mg/oopaev
ning seda suurendati maksimaalselt kuni 15 mg/oopaev, olenevalt uurija otsusest.
Maliigne neuroleptikumisundroom (MNS)
MNS on antipsuhhootiliste ravimite kasutamisega kaasnev seisund, mis voib olla eluohtlik. Seoses
olansapiiniga on harva taheldatud MNS-na registreeritud juhtumeid. MNS-i kliinilisteks ilminguteks
on korge palavik, lihasjaikus, vaimse seisundi muutus ja autonoomse narvisusteemi ebastabiilsuse
tunnused (ebaregulaarne pulss voi vererohk, tahhukardia, higistamine ja sudame rutmihaired). Veel
voivad esineda kreatiinfosfokinaasi aktiivsuse tous, muoglobinuuria (rabdomuoluus) ja age
neerupuudulikkus. Juhul kui patsiendil tekivad MNS-le viitavad sumptomid voi tal touseb seletamatul
pohjusel korge palavik ilma muude MNS-i kliiniliste nahtudeta, tuleb koik antipsuhhootilised ravimid,
kaasa arvatud olansapiin, ara jatta.
Huperglukeemia ja diabeet
Harva on teateid huperglukeemiast ja/voi eelneva diabeedi agenemisest, millega on vahel kaasnenud
ketoatsidoos voi kooma, kaasa arvatud moned surmajuhtumid (vt loik 4.8). Monedel juhtudel on
taheldatud eelnevat ulekaalulisust, mis voib olla seda soodustavaks teguriks. Soovitatav on kliiniline
jalgimine vastavalt antipsuhhootikumide kasutamisjuhistele, st veresuhkru mootmine ravieelselt,
12 nadalat parast olansapiinravi alustamist ja seejarel uks kord aastas. Antipsuhhootikumide,
sealhulgas olansapiiniga ravi saavaid patsiente tuleb jalgida huperglukeemia tunnuste ja sumptomite
suhtes (nagu poludipsia, poluuuria, polufaagia ja norkus) ning diabeedi voi diabeedi riskifaktoritega
patsiente tuleb regulaarselt jalgida kontrolli halvenemise suhtes veresuhkru vaartuste ule. Regulaarselt
tuleb kontrollida kehakaalu, st ravieelselt, 4, 8 ja 12 nadalat parast olansapiinravi alustamist ja seejarel
uks kord kvartalis.
Lipiidide muutused
Platseeboga kontrollitud kliinilistes uuringutes taheldati olansapiiniga ravitud patsientidel soovimatuid
lipiidide muutusi (vt loik 4.8). Lipiidide muutusi tuleks kasitleda kliiniliselt asjakohastena, eriti
duslipideemilistel ja lipiidide hairete riskifaktoritega patsientidel. Antipsuhhootikumide, sealhulgas
olansapiiniga ravi saavatel patsientidel tuleb regulaarselt kontrollida lipiidide sisaldust vastavalt
antipsuhhootikumide kasutamisjuhistele, st ravieelselt, 12 nadalat parast olansapiinravi alustamist
ja seejarel iga viie aasta jarel.
Antikoliinergiline toime
Kaasuvad haigused: Samal ajal kui olansapiinil ilmnes in vitro antikoliinergiline toime, naitasid
kliinilised uuringud sellega seotud juhtude madalat esinemissagedust. Siiski kuna kliiniline kogemus
kaasuva patoloogiaga patsientidega on piiratud, tuleb olla ettevaatlik olansapiini valjakirjutamisel
suurenenud eesnaarme, paraluutilise iileuse ja muude sellesarnaste seisunditega patsientidele.
Maksafunktsioon
Tavaliselt, eriti ravi varajases faasis, on esinenud maksa aminotransferaaside ALAT ja ASAT
aktiivsuse mooduvat, asumptomaatilist tousu. Tahelepanelik tuleb olla ja jalgida patsiente, kellel on
ALAT ja/voi ASAT tousnud, kellel esinevad maksakahjustuse sumptomid, kellel esinevad eelnevalt
piiratud maksafunktsiooni reserviga seotud seisundid ning patsientidega, keda ravitakse potentsiaalselt
hepatotoksiliste ravimitega. Hepatiidi (ka hepatotsellulaarne, kolestaatiline voi segatud
maksakahjustus) diagnoosimisel tuleb olansapiinravi lopetada.
Neutropeenia
Olansapiini kasutamisel tuleb olla ettevaatlik patsientide puhul, kellel esineb ukskoik mis pohjusel
leukopeenia ja/voi neutropeenia, kes kasutavad teadaolevalt neutropeeniat pohjustavaid ravimeid,
kellel on anamneesis ravimindutseeritud luuudi depressioon/toksilisus voi kaasuvast haigusest,
kiiritusravist voi kemoteraapiast pohjustatud luuudi depressioon ning patsientide puhul, kellel esineb
hupereosinofiilia voi mueloproliferatiivne haigus. Olansapiini ja valproaatide samaaegsel kasutamisel
on sageli neutropeeniat registreeritud (vt loik 4.8).
Ravi katkestamine
Olansapiinravi jarsul katkestamisel on vaga harva (< 0,01 %) registreeritud agedaid sumptomeid nagu
higistamine, unetus, treemor, arevus, iiveldus voi oksendamine.
QT intervall
Kliinilistes uuringutes kliiniliselt olulised QTc . intervallide pusivad pikenemised (Fridericia QT
korrektsioon [QTcF] . 500 millisekundit [msec] igal ajal peale algvaartust, patsientidel, kel
algvaartuseks oli QTcF < 500 msec) esinesid aeg-ajalt (0,1 % kuni 1 %) olansapiini saanud
patsientidel, kuid olulist erinevust kaasuvate kardiaalsete nahtude esinemises vorreldes platseeboga ei
olnud. Sellegipoolest tuleb, nagu teiste antipsuhhootikumidega, ka olansapiini maaramisel koos QTcintervalli
pikendavate ravimitega olla ettevaatlik, eriti vanurite puhul ning patsientidel, kellel esineb
kaasasundinud pikenenud QT sundroom, sudame paispuudulikkus, sudamelihase hupertroofia,
hupokaleemia ja hupomagneseemia.
Trombemboolia
Aeg-ajalt on registreeritud olansapiinravi ajalist kokkulangemist venoossete trombembooliatega
(. 0,1% ja < 1%). Venoossete trombembooliate ja olansapiinravi kausaalset seost ei ole toestatud.
Siiski kuna skisofreenia patsientidel esineb sageli venoossete trombembooliate omandatud
riskifaktoreid, tuleb kindlaks teha koik voimalikud VTE riskifaktorid, nt patsiendi immobilisatsioon,
ning rakendada profulaktilisi meetmeid.
Uldine kesknarvisusteemi toime
Olansapiini primaarsete kesknarvisusteemi toimete tottu tuleb olla eriti ettevaatlik, kui seda
kasutatakse kombinatsioonis teiste tsentraalselt toimivate ravimite ja alkoholiga. Kuna olansapiin
avaldab in vitro dopaminoblokeerivat toimet, siis voib ta blokeerida otseste ja kaudsete dopamiini
agonistide toime.
Krambid
Olansapiini tuleb kasutada erilise ettevaatusega patsientidel, kellel on anamneesis krambid voi kes on
tundlikud krambilave alandavatele faktoritele. Olansapiiniga ravitud patsientidel on harva esinenud
krampe. Neist juhtudest enamikel on taheldatud krampe anamneesis voi krambivalmidust.
Tardiivne duskineesia
Uheaastase voi luhema kestusega vordlevates uuringutes selgus, et olansapiin oli statistiliselt tunduvalt
vahem seotud ravi vajavate duskineesia juhtude tekkega. Sellegipoolest suureneb olansapiini
pikaajalisel kasutamisel tardiivse duskineesia oht ning seetottu tuleb tardiivse duskineesia sumptomite
ilmnemisel kaaluda annuse vahendamist voi ravi lopetamist. Need sumptomid voivad parast ravi loppu
ajutiselt suveneda voi alles tekkida.
Posturaalne hupotensioon
Kliinilistes uuringutes taheldati vanuritel harva posturaalset hupotensiooni. Nii nagu teiste
antipsuhhootikumidega, soovitatakse ka olansapiini kasutamisel ule 65-aastastel patsientidel
perioodiliselt vererohku moota.
Lapsed
Olansapiin ei ole naidustatud kasutamiseks lastel ja noorukitel. 13-17 aastaste patsientide seas
labiviidud uuringutes taheldati mitmeid erinevaid korvaltoimeid, sealhulgas kaalutous, muutused
metaboolilistes parameetrites ning prolaktiini taseme tous. Nende juhtudega seotud pikaajalisi
tulemusi ei ole uuritud ning on siiani teadmata (vt loigud 4.8 ja 5.1).
Laktoos
Olanzapine Teva ohukese polumeerikattega tabletid sisaldavad laktoosi. Seda ravimit ei tohiks
manustada patsientidele, kel on harva esinevaid parilikke probleeme galaktoosi taluvuse suhtes, Lapp
puudulikkus voi glukoosi-galaktoosi malabsorptsioon.
4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Lapsed
Koostoime uuringuid on labiviidud ainult taiskasvanute seas.
Teiste ravimite potentsiaal mojutada olansapiini toimet
Kuna olansapiin metaboliseeritakse CYP1A2 poolt, siis ravimid, mis indutseerivad voi inhibeerivad
spetsiifiliselt seda isoensuumi, voivad muuta olansapiini farmakokineetikat.
CYP1A2 induktsioon
Suitsetamine ja karbamasepiin voivad indutseerida olansapiini metabolismi, mille tagajarjel voib
olansapiini kontsentratsioon vaheneda. On taheldatud ainult vahest voi moodukat olansapiini kliirensi
tousu. Sellega ei kaasne toenaoliselt olulisi kliinilisi tagajargi, kuid soovitatakse patsiendi kliinilist
jalgimist ning vajadusel olansapiini annuse suurendamist (vt loik 4.2).
CYP1A2 parssimine
On toestatud, et spetsiifiline CYP1A2 inhibiitor fluvoksamiin parsib olulisel maaral olansapiini
metabolismi. Olansapiini Cmax tousis parast fluvoksamiini manustamist naissoost mittesuitsetajatel
keskmiselt 54 % ja meessoost suitsetajatel 77 % vorra. Olansapiini AUC tousis keskmiselt vastavalt
52 % ja 108 % vorra. Patsientidel, kes kasutavad fluvoksamiini voi teisi CYP1A2 inhibiitoreid nagu
tsiprofloksatsiin, tuleb kaaluda olansapiini madalama algannuse kasutamist. Ravi alustamisel CYP1A2
inhibiitoriga tuleb kaaluda olansapiini annuse vahendamist.
Biosaadavuse vahenemine
Aktiveeritud susi vahendab suukaudse olansapiini biosaadavust 50 kuni 60 % vorra ning seda tuleks
manustada vahemalt 2 tundi enne voi parast olansapiini.
Fluoksetiin (CYP2D6 inhibiitor), antatsiidide (alumiiniumi, magneesiumi) ja tsimetidiini
uksikannused ei mojusta oluliselt olansapiini farmakokineetikat.
Olansapiini potentsiaal mojutada teiste ravimite toimeid
Olansapiin voib toimida otseste ja kaudsete dopamiini agonistide antagonistina.
Olansapiin ei parsi in vitro peamisi CYP450 isoensuume (nt 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4). Seega ei ole
erilisi koostoimeid oodata, mida toestasid ka in vivo uuringud, kus ei avastatud jargmiste toimeainete
metabolismi parssimist: tritsuklilised antidepressandid (peamiselt CYP2D6 metabolismitee), varfariin
(CYP2C9), teofulliin (CYP1A2) ja diasepaam (CYP3A4 ja 2C19).
Olansapiini koosmanustamisel liitiumi voi biperideeniga ei ilmnenud mingeid koostoimeid.
Valproaadi plasmataseme terapeutiline jalgimine ei naidanud, et parast olansapiinravi alustamist samal
ajal vajaks valproaadi annus korrigeerimist.
Uldine kesknarvisusteemi toime
Tahelepanelik tuleb olla patsientidega, kes manustavad alkoholi voi saavad ravimeid, mis pohjustavad
kesknarvisusteemi depressiooni.
Olansapiini samaaegne manustamine parkinsonismivastaste ravimitega Parkinsoni tobe podevatel ja
dementsusega patsientidel ei ole soovitatav (vt loik 4.4).
QTc intervall
Olansapiini kasutamisel koos ravimitega, mis pohjustavad QTc intervallide pikenemist, tuleb olla
ettevaatlik (vt loik 4.4).
4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine
Rasedus
Rasedatega ei ole labi viidud adekvaatseid ja hasti kontrollitud uuringuid. Naised peaksid teavitama
oma arsti, kui nad rasestuvad voi kavatsevad rasestuda olansapiini kasutamise ajal. Piiratud uuringute
tottu inimestel peaks olansapiini raseduse ajal kasutama ainult juhul, kui oodatav kasu emale kaalub
ules voimaliku ohu lootele.
Raseduse kolmandal trimestril antipsuhhootikumidega (sh a olansapiin) kokku puutunud
vastsundinutel on risk korvaltoimete, sealhulgas ekstrapuramidaalhairete ja/voi voorutusnahtude
tekkeks, mis voivad sunnitusjargselt erineda nii raskusastme kui ka kestuse poolest. On olnud teateid
agitatsiooni, hupertoonia, hupotoonia, varisemise, unisuse, hingamispuudulikkuse voi toitmise
probleemide esinemisest. Seetottu tuleb neid vastsundinuid hoolikalt jalgida.
Imetamine
Uhes tervete, imetavate naistega labiviidud uuringus tuvastati, et olansapiin eritub rinnapiima.
Keskmine aine pusikontsentratsioon imikul (mg/kg) oli 1,8 % ema olansapiini annusest (mg/kg).
Patsientidel tuleb soovitada olansapiinravi ajal last mitte rinnaga toita.
4.7 Toime reaktsioonikiirusele
Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate kasitsemise voimele ei ole uuringuid labi viidud.
Kuna olansapiin voib pohjustada unisust ja pearinglust, tuleb patsiente hoiatada masinate kasitsemise,
kaasa arvatud autojuhtimise eest.
4.8 Korvaltoimed
Taiskasvanud
Kliinilistes uuringutes koige sagedamini (taheldatud . 1% patsientidest) registreeritud korvaltoimed
olansapiini kasutamisel olid unisus, kehakaalu tous, eosinofiilia, prolaktiini, kolesterooli, glukoosi ja
triglutseriidide tasemete suurenemine (vt loik 4.4), glukosuuria, soogiisu suurenemine, pearinglus,
akatiisia, parkinsonism (vt loik 4.4), duskineesia, ortostaatiline hupotensioon, antikoliinergilised
toimed, maksa aminotransferaaside aktiivsuse mooduv, asumptomaatiline tous, loove, asteenia,
vasimus ja tursed.
Korvaltoimete kokkuvote tabelis
Jargnev tabel loetleb spontaansete teadete pohjal ja kliinilistes uuringutes registreeritud korvaltoimed
ja laboratoorsed leiud. Igas esinemissageduse grupis on korvaltoimed toodud tosiduse vahenemise
jarjekorras. Esinemissagedused on loetletud jargmiselt: Vaga sage(. 1/10), sage (. 1/100 kuni < 1/10),
aeg-ajalt (. 1/1000 kuni < 1/100), harv (. 1/10 000 kuni < 1/1000), vaga harv (< 1/10 000) ja teadmata
(ei ole voimalik hinnata olemasolevate andmete pohjal).
1 Kliiniliselt olulist kehakaalu tousu taheldati koigis esialgse kehamassi indeksi (KMI) kategooriates.
Parast luhiajalist ravi (keskmine kestvus 47 paeva) oli kehakaalutous . 7 % esialgsest kehakaalust
vaga sage (22,2 %), . 15 % esialgsest kaalust oli sage (4,2 %) ja . 25 % oli aeg-ajalt (0,8 %). Vaga
sageli esines patsientide kehakaalutousu . 7 %, . 15 % ja . 25 % nende esialgsest kaalust pikaajalise
ekspositsiooni (vahemalt 48 nadalat) tulemusel (vastavalt 64,4 %, 31,7 % ja 12,3 %).
2 Tuhja kohu lipiidide (uldkolesterool, LDL kolesterool ja triglutseriidid) vaartuste keskmised
suurenemised olid suuremad neil patsientidel, kel ei olnud esialgselt lipiidide regulatsiooni hairet
tuvastatud.
3 Taheldati neil, kel esines esialgselt normaalne tase tuhja kohu seisundis (< 5,17 mmol/l), mis tousis
korgele (. 6,2 mmol/l). Esialgse piiripealse tuhja kohu uldkolesterooli taseme (. 5,17...< 6,2 mmol/l)
muutumine korgeks (. 6,2 mmol/l) oli vaga sage.
4 Taheldati esialgsete normaalsete tuhja kohu glukoositasemete (< 5,56 mmol/l) puhul, mis tousid
korgeks (. 7 mmol/l). Esialgse piiripealse tuhja kohu glukoositaseme (. 5,56...< 7 mmol/l) muutumine
korgeks (. 7 mmol/l) oli vaga sage.
5 Taheldati neil, kel esines esialgselt normaalne tase tuhja kohu seisundis (< 1,69 mmol/l), mis tousis
korgele (. 2,26 mmol/l). Esialgse piiripealse tuhja kohu triglutseriidide taseme
(. 1,69 mmol/l...< 2,26 mmol/l) muutumine korgeks (. 2,26 mmol/l) oli vaga sage.
6 Parkinsonismi ja dustoonia esinemissagedus olansapiiniga ravitud patsientidel oli numeroloogiliselt
korgem, kuid ei erinenud kliinilistes uuringutes oluliselt sagedusest platseebo ruhmas. Olansapiini
patsientidel esines parkinsonismi, akatiisiat ja dustooniat vaiksema sagedusega kui neil, kes said
haloperidooli tiitritud annuseid. Kuna puudub uksikasjalik informatsioon eelnevalt esinenud
individuaalsete akuutsete ja tardiivsete ekstrapuramidaalse paritoluga liikumishairete kohta, siis
kaesolevalt ei saa jareldada, et olansapiin pohjustaks vahem tardiivduskineesiat ja/voi teisi tardiivseid
ekstrapuramidaalsundroome.
7 Olansapiinravi jarsul lopetamisel on vaga harva taheldatud selliseid agedaid sumptomeid nagu
higistamine, unetus, treemor, arevus, iiveldus voi oksendamine.
8 Kuni 12-nadalases kliinilises uuringus uletas plasma prolaktiinisisaldus normvaartuse ulemise piiri
ligikaudu 30 % olansapiiniga ravitud patsientidest, kellel prolaktiini algvaartus oli normipiires.
Enamikul nendest patsientidest oli suurenemine uldiselt vahene ja jai allapoole kahekordsest
normvaartuse ulemisest piirist.
Pikaajaline avaldumine (vahemalt 48 nadalat)
Patsientide proportsioon, kel esines kliiniliselt olulisi muutusi kaalutousus, glukoositasemetes, uld-
/LDL/HDL kolesterooli voi triglutseriidide tasemetes, tousis aja jooskul. Taiskasvanud patsientidel,
kes labisid 9-12-kuulise ravi, aeglustus keskmise veresuhkru taseme tous parast umbes 6 kuu
moodumist.
Lisainformatsioon eripopulatsioonide kohta
Eakate dementsete patsientidega labiviidud kliinilistes uuringutes kaasnesid olansapiinraviga suurem
suremus, ajuveresoonkonna hairete esinemissagedus ja kognitiivse funktsiooni margatavam langus kui
platseebo korral (vt loik 4.4). Selles patsiendiruhmas taheldati seoses olansapiiniga vaga sagedaste
korvaltoimetena ebakindlat konnakut ja kukkumisi. Sagedaste korvaltoimetena registreeriti
pneumooniat, hupertermiat, letargiat, eruteemi, nagemishallutsinatsioone ja uriinipidamatust.
Ravimite (dopamiini agonistide) poolt esile kutsutud psuhhoosiga Parkinsoni tobe podevate
patsientide kliinilises uuringus taheldati vaga sageli Parkinsoni tove sumptomaatika suvenemist ja
hallutsinatsioone, sagedamini kui platseebo korral.
Uhes uuringus, milles jalgiti bipolaarse maaniaga patsiente, pohjustas valproaadi ja olansapiini
kombineeritud ravi neutropeenia 4,1 %-list esinemissagedust. Seda soodustavaks faktoriks vois olla
korge valproaadi sisaldus plasmas. Olansapiini manustamine koos liitiumi voi valproaadiga pohjustas,
treemori, suukuivuse, soogiisu suurenemise ja kaalutousu suuremat esinemissagedust (. 10 %).
Samuti registreeriti sageli konehairet. Olansapiinravi kombineerimisel liitiumi voi divalproeksiga
taheldati akuutse ravi ajal (kuni 6 nadalat) 17,4 %-l patsientidest vahemalt 7 %-list kaalutousu,
vorreldes ravi algusega. Seoses pikaajalise (kuni 12 kuud) profulaktilise olansapiinraviga bipolaarse
meeleoluhairega patsientidel retsidiivide valtimiseks taheldati 39,9 %-l patsientidest vahemalt 7 %-list
kaalutousu, vorreldes esialgsega.
Lapsed
Olansapiin ei ole naidustatud laste ja alla 18-aastaste noorte patsientide raviks. Kuigi ei ole labi viidud
noorukite ja taiskasvanute vordlevaid kliinilisi uuringuid, vorreldi noorukite seas labiviidud uuringute
tulemusi taiskasvanute seas labiviidud uuringute tulemustega.
Jargnev tabel loetleb korvaltoimed, mida on noorte patsientide (vanuses13-17 aastat) seas taheldatud
suurema sagedusega kui taiskasvanute seas voi korvaltoimed, mis on registreeritud ainult noorukitega
labiviidud luhiajalistest uuringutest. Kliiniliselt oluline kaalutous (. 7%) esineb sagedamini noorukite
populatsioonis vorreldes vastavate avaldumistega taiskasvanute seas. Kaalutousu ulatus ning
kliiniliselt olulise kaalutousuga noorukieas patsientide suhe oli suurem pikaajalise avaldumise puhul
(vahemalt 24 nadalat) kui luhiajalise avaldumise puhul.
Igas esinemissageduse grupis on korvaltoimed toodud tosiduse vahenemise jarjekorras.
Esinemissagedused on loetletud jargmiselt: Vaga sage(. 1/10), sage (. 1/100 kuni < 1/10)
Ainevahetus- ja toitumishaired
Vaga sage: Kaalutous9, triglutseriidide sisalduse tous 10, suurenenud soogiisu.
Sage: Kolesteroolitaseme tous 11
Narvisusteemi haired
Vaga sage: Sedatsioon (sh: liigunisus, letargia, unisus).
Seedetrakti haired
Sage: Suukuivus
Maksa- ja sapiteede haired
Vaga sage: Maksa aminotransferaaside tous (ALAT/ASAT; vt loik 4.4).
Uuringud
Vaga sage: Vahenenud uldbilirubiini tase, suurenenud GGT, prolaktiini sisalduse suurenemine
plasmas 12.
9 Parast luhiajalist ravi (keskmine kestvus 22 paeva), oli kehakaalutous . 7 % esialgsest kehakaalust
(kg) vaga sage (40,6 %), . 15 % esialgsest kehakaalust oli sage (7,1 %) ja . 25 % oli aeg-ajalt (2,5 %).
Pikaajalise ekspositsiooni juures (vahemalt 24 nadalat) votsid 89,4 % kaalus juurde . 7 %, 55,3 %
votsid kaalus juurde . 15 % ja 29,1 % votsid kaalus juurde . 25 % oma esialgsest kehakaalust.
10 Vaadeldi esialgselt normaalset taset tuhja kohu seisundis (< 1,016 mmol/l), mis tousis korgele
(. 1,467 mmol/l) ja esialgse piiripealse tuhja kohu triglutseriidide taseme (. 1,016 mmol/l -
< 1,467 mmol/l) muutumist korgeks (. 1,467 mmol/l).
11 Muutuseid esialgselt normaalse uldkolesterooli tasemetes tuhja kohu seisundis (< 4,39 mmol/l), mis
tousid korgele (. 5,17 mmol/l) taheldati sagedasti. Esialgse piiripealse tuhja kohu uldkolesterooli
taseme (. 4,39 - < 5,17 mmol/l) muutumine korgeks (. 5,17 mmol/l) oli vaga sage.
12 Prolaktiini sisalduse suurenemist plasmas registreeriti 47,4 %-l noorukieas patsientidel.
4.9 Uleannustamine
Sumptomid
Uleannustamise vaga sagedasteks (esinemissagedus > 10 %) sumptomiteks on tahhukardia,
agitatsioon/agressiivsus, dusartria, mitmesugused ekstrapuramidaalsumptomid ja teadvusehaired, mis
voivad ulatuda sedatsioonist kuni koomani.
Muude meditsiiniliselt tahtsate tagajargede hulka kuuluvad deliirium, krambid, kooma, voimalik
maliigne neuroleptikumisundroom, hingamistegevuse parssimine, (voorkehade, vedelike) aspiratsioon,
vererohu tous voi langus, sudamearutmiad (< 2 % uleannustamise juhtudest) ja sudame- ning
hingamistegevuse seiskumine. Letaalset lopet on registreeritud koigest 450 mg-lise akuutse uleannuse
korral, kuid samuti on registreeritud ellujaamist koguni parast umbes 2 g suukaudse olansapiini
akuutset uleannust.
Ravi
Olansapiinile puudub spetsiifiline antidoot. Oksendamise esilekutsumine ei ole soovitatav. Uleannuse
raviks voivad olla naidustatud standardsed protseduurid (nt maoloputus, aktiveeritud soe
manustamine). On kindlaks tehtud, et aktiveeritud soe samaaegne manustamine vahendab olansapiini
suukaudset biosaadavust 50 kuni 60 % vorra.
Tuleb alustada sumptomaatilist ravi ja elutahtsate funktsioonide jalgimist vastavalt kliinilisele pildile,
millega peab kaasnema hupotensiooni ja tsirkulatoorse kollapsi ravi ning hingamisfunktsiooni
toetamine. Mitte kasutada adrenaliini, dopamiini ega muid beeta-agonistliku toimega
sumpatomimeetikume, kuna beeta-stimulatsioon voib halvendada hupotensiooni. Voimalike arutmiate
avastamiseks on vaja rakendada kardiovaskulaarset monitooringut. Tahelepanelik meditsiiniline
jarelevalve ja jalgimine peab jatkuma seni, kuni patsient paraneb.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
5.1 Farmakodunaamilised omadused
Farmakoterapeutiline ruhm: diasepiinid, oksasepiinid ja tiasepiinid, ATC-kood: N05AH03.
Farmakodunaamilised toimed
Olansapiin on antipsuhhootiline, maaniavastane ja meeleolu stabiliseeriv aine, millel on lai
farmakoloogiline profiil paljude retseptorsusteemide ulatuses.
Prekliinilistes uuringutes on olansapiinil ilmnenud hulk afiinsusi (Ki; < 100 nM) . serotoniini 5
HT2A/2C-, 5 HT3-, 5 HT6-, dopamiini D1-, D2-, D3-, D4-, D5-, koliinergiliste muskariini m1-m5-,
ƒ¿1-adrenergiliste ja histamiini H1-retseptorite suhtes. Loomade kaitumise uuringud olansapiiniga on
naidanud 5HT, dopamiini ja koliinergilist antagonismi kooskolas retseptoritega seondumise profiiliga.
Olansapiini korral esines suurem in vitro afiinsus serotoniini 5HT2 kui dopamiini D2-retseptorite
suhtes ja suurem 5HT2- kui D2-aktiivsus in vivo. Elektrofusioloogilised uuringud naitasid, et
olansapiin vahendab selektiivselt mesolimbiliste (A10) dopamiinergiliste neuronite aktivatsiooni,
omades samal ajal vaid ka norka toimet motoorse funktsiooniga seotud striataalsetele (A9)
juhteteedele. Psuhhoosivastast aktiivsust naitavas testis vahendas olansapiin tingitud
valtimisreaktsiooni katalepsiat tekitavatest annustest vaiksemates annustes, mis osutab motoorsetele
korvaltoimetele. Erinevalt monest teisest antipsuhhootilisest ainest tostab olansapiin tundlikkust
ganksioluutiliseleh testile.
Uhekordse suukaudse annuse (10 mg) positronemissioontomograafia (PET) uuring tervetel
vabatahtlikel naitas, et olansapiin hoivas rohkem 5 HT2A- kui dopamiini D2-retseptoreid. Lisaks
eelnevale nahtus skisofreeniapatsientide uksikfootoni kompuuter-emissioontomograafilisest uuringust
(SPECT), et olansapiinravile alluvatel patsientidel esines madalam juttkeha D2 retseptorite hoivatus
kui monele muule antipsuhhootilisele ravimile ja risperidoonile alluvatel patsientidel, kuid olles
vorreldav klosapiinile reageerivate patsientidega.
Kliiniline efektiivsus
Kahest platseebokontrollitud uuringust kahes ja kolmest vordluspreparaadiga kontrollitud uuringust
kahes, milles vaadeldi kokku rohkem kui 2900 positiivset ja negatiivset sumptomaatikat omavat
skisofreeniahaiget, oli olansapiin seotud statistiliselt tunduvalt paremate tulemustega nii negatiivsete
kui positiivsete sumptomite osas.
Viidi labi rahvusvaheline, topeltpime vordlev uuring, milles vaadeldi 1481 patsienti skisofreenia,
skisoafektiivsete ning nendega seotud hairetega, kellel kaasnesid mitmesuguse raskusastmega
depressiooni sumptomid (keskmine punktisumma enne ravi oli 16,6 Montgomery-Asbergi
depressiooniskaala jargi). Selle uuringu prospektiivne sekundaarne analuus, mis hindas meeleolu
punktisumma muutust ravi algusest kuni lopuni, naitas olansapiini (-6,0) statistiliselt olulist paremust
(p=0,001) haloperidooliga (-3,1) vorreldes.
Bipolaarse haire maania voi segatuupi episoodidega patsientidel naitas olansapiin maania
sumptomaatika vahendamises 3 nadala jooksul paremat efektiivsust kui platseebo ja
seminaatriumvalproaat (divalproeks). Samuti ilmnesid olansapiinil haloperidooliga vorreldavad
efektiivsuse naitajad nendel patsientidel, kellel saabus maania ja depressiooni sumptomaatiline
remissioon 6 ja 12 nadala jooksul. Kaasneva ravi uuringus patsientidega, keda oli ravitud vahemalt 2
nadala valtel liitiumi voi valproaadiga, oli 10 mg olansapiini lisamise (kombinatsioonis liitiumi voi
valproaadiga) tulemuseks 6 nadala parast maania sumptomaatika suurem vahenemine kui liitiumi voi
valproaadi monoteraapia korral.
12-kuulises retsidiivide valtimise uuringus maania episoodidega patsientidel, kes olid saavutanud
remissiooni olansapiini abil ning randomiseeriti seejarel olansapiinile voi platseebole, ilmnes
olansapiinil statistiliselt oluline paremus platseeboga vorreldes bipolaarse retsidiivi valtimise esmase
tulemusnaitajana. Olansapiin ilmutas ka statistiliselt olulist eelist platseeboga vorreldes nii maania kui
depressiooni retsidiveerumise valtimises.
Uhes teises 12-kuulises retsidiivide valtimise uuringus maania episoodidega patsientidel, kes olid
saavutanud remissiooni olansapiini ja liitiumi kombinatsiooniga ning randomiseeriti seejarel kas ainult
olansapiinile voi liitiumile, ei jaanud olansapiin statistiliselt alla liitiumile bipolaarse retsidiivi
valtimise esmase tulemusnaitajana (olansapiin 30,0 %, liitium 38,3 %; p = 0,055).
18-kuulises kaasneva ravi uuringus maania voi segatuupi episoodidega patsientidel, kes olid
stabiliseeritud olansapiini ja meeleolu stabiliseerijaga (liitiumi voi valproaadiga), ei naidanud
pikaajaline olansapiini kombinatsioon liitiumi voi valproaadiga statistiliselt olulist paremust liitiumi
voi valproaadi monoteraapiaga vorreldes bipolaarse retsidiivi edasilukkamises, mida maarati vastavalt
sundroomi (diagnostilistele) kriteeriumidele.
Pediaatriline populatsioon
Kogemus noorukitega (vanuses 13-17 aastat) on piiratud skisofreenia (6 nadalat) ja bipolaarse maania
I haire (3 nadalat) luhiajaliste efektiivsuse uuringute tulemuste pohjal, mis kaasas vahem kui 200
noorukit. Olansapiini kasutati muutuva annusena, alustades 2,5 mg-st ulatudes kuni 20 mg-ni paevas.
Olansapiinravi ajal, tousis noorukite kaal oluliselt rohkem, vorreldes taiskasvanutega. Muudatuste
ulatus tuhja kohu puhuse uldkolesterooli, LDL kolesterooli, triglutseriidide ja prolaktiini tasemetes (vt
loigud 4.4 ja 4.8) olid noorukitel suuremad, vorreldes taiskasvanutega. Puuduvad andmed tohususe
sailitamise osas ning andmed pikaajalise ohutuse kohta on piiratud (vt loigud 4.4 ja 4.8).
5.2 Farmakokineetilised omadused
Imendumine
Olansapiin imendub parast suukaudset manustamist hasti, saavutades maksimaalsed
plasmakontsentratsioonid 5...8 tunni jooksul. Toit imendumist ei mojuta. Absoluutset suukaudset
biosaadavust intravenoosse manustamise suhtes ei ole maaratud.
Jaotumine
Olansapiini plasmavalkude seonduvus oli ligikaudu 93 % kontsentratsioonide vahemikus ~
7...1000 ng/ml. Olansapiin seondub peamiselt albumiini ja happelise ƒ¿1- glukoproteiiniga.
Biotransformatsioon
Olansapiin metaboliseerub maksas konjugatiivseid ja oksudatiivseid teid pidi. Peamine tsirkuleeriv
metaboliit on 10 N-glukuroniid, mis ei labi hematoentsefaalbarjaari. Tsutokroomid P450-CYP1A2 ja
P450-CYP2D6 aitavad kaasa N-desmetuul- ja 2-hudroksumetuulmetaboliitide moodustumisele,
kusjuures molemad metaboliidid ilmutasid loomkatsetes olansapiinist tunduvalt norgemat
farmakoloogilist aktiivsust in vivo. Domineeriv farmakoloogiline toime on parit esialgselt
olansapiinilt.
Eritumine
Parast suukaudset manustamist varieerus keskmine loplik eliminatsiooni poolvaartusaeg tervetel
inimestel vastavalt vanusele ja soole.
Tervetel vanuritel (65-aastased ja vanemad) oli vorreldes nooremate inimestega keskmine
eliminatsiooni poolvaartusaeg pikenenud (51,8 versus 33,8 tundi) ja kliirens oli aeglustunud (17,5
versus 18,2 l/t). Vanuritel voivad farmakokineetilised parameetrid varieeruda samades piirides nagu
noorematel inimestel. 44 skisofreeniahaigel (ule 65 aasta vanal) ei olnud 5...20 mg-sed annused seotud
uhegi markimisvaarse korvaltoimega.
Naistel oli meespatsientidega vorreldes keskmine eliminatsiooni poolvaartusaeg monevorra pikenenud
(36,7 versus 32,3 tundi) ja kliirens vahenenud (18,9 versus 27,3 l/t). Ometi ilmnes, et olansapiin
(5...20 mg) omab nii nais- (n=467) kui meespatsientidel (n=869) vorreldavat ohutusprofiili.
Neerukahjustus
Neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens < 10 ml/min) ei ilmnenud tervete inimestega
vorreldes mingit olulist erinevust keskmises eliminatsiooni poolvaartusajas (37,7 versus 32,4 tundi)
ega kliirensis (21,2 versus 25,0 l/t). Massi tasakaalu uuringust nahtus, et ligikaudu 57 % radioaktiivselt
margistatud olansapiinist esines uriinis, peamiselt metaboliitidena.
Suitsetajad
Kerge maksafunktsiooni hairega suitsetajatel oli keskmine eliminatsiooni poolvaartusaeg (39,3 t.)
pikenenud ja kliirens (18,0 l/t) vahenenud analoogselt tervete mittesuitsetajatega (vastavalt 48,8 h ja
14,1 l/t).
Mittesuitsetajatel, vorreldes suitsetajatega (meestel ja naistel), oli keskmine eliminatsiooni
poolvaartusaeg pikenenud (38,6 versus 30,4 tundi) ja kliirens vahenenud (18,6 versus 27,7 l/t).
Olansapiini plasmakliirens on vanuritel madalam kui noortel, naistel madalam kui meestel ja
mittesuitsetajatel madalam kui suitsetajatel. Sellegipoolest on vanuse, soo voi suitsetamise moju
olansapiini kliirensile ja poolvaartusajale vaike, vorreldes uldise indiviididevahelise varieeruvusega.
Uuringust, milles hinnati olansapiini farmakokineetikat eurooplastel, jaapanlastel ja hiinlastel, ei
ilmnenud mingit farmakokineetiliste parameetrite erinevust nimetatud populatsioonide vahel.
Pediaatriline populatsioon
Noorukid (vanuses 13-17 aastat): Olansapiini farmakokineetika noorukite ja taiskasvanute vahel on
sarnane. Noorukitel oli kliinilistes uuringutes olansapiini keskmine ekspositsioon ligikaudu 27 %
korgem. Demograafilised erinevused noorukite ja taiskasvanute vahel on keskmine kehakaal ning
noorukite seas esineb vahem suitsetajaid. Need faktorid pohjustavad toenaoselt noorukitel taheldatud
korgemat toimeaine ekspositsiooni.
5.3 Prekliinilised ohutusandmed
Akuutne (uksikannuse) toksilisus
Peroraalse toksilisuse nahud narilistel olid iseloomulikud tugevatele neuroleptikumidele ja nende
hulka kuulusid hupoaktiivsus, kooma, treemor, kloonilised krambid, suljevoolus ja parsitud kaalutous.
Keskmine surmav annus oli ligikaudu 210 mg/kg (hiirtel) ja 175 mg/kg (rottidel). Koerad talusid
uhekordseid suukaudseid annuseid kuni 100 mg/kehakaalu kg, ilma et oleks esinenud surmajuhtumeid.
Kliinilisteks nahtudeks olid sedatsioon, ataksia, treemor, sudame loogisageduse tous, raskenenud
hingamine, pupillide kitsenemine ja isutus. Ahvidel kutsusid uhekordsed suukaudsed annused kuni
100 mg/kehakaalu kg esile ulevasimust ning suuremad annused . teadvuse haireid.
Korduvannuse toksilisus
Uuringutes, mis kestsid kuni 3 kuud hiirtel ja kuni 1 aasta rottidel ja koertel, ilmnesid valdavate
nahtudena KNS parssimine, antikolinergilised toimed ja perifeersed hematoloogilised toimed. KNS
parssimisele arenes valja tolerantsus. Suurtes annustes vahenesid kasvu parameetrid. Korgenenud
prolaktiini sisaldusega seotud mooduvateks nahtudeks rottidel olid munasarjade ja emaka massi
vahenemine ning vaginaalepiteeli ja piimanaarmete morfoloogilised muutused.
Hematoloogiline toksilisus
Toimeid hematoloogilistele parameetritele avastati koigil liikidel, ja nende hulka kuulusid annusest
soltuv tsirkuleerivate leukotsuutide arvu vahenemine hiirtel ja mittespetsiifiline tsirkuleerivate
leukotsuutide arvu vahenemine rottidel, kuid mingeid toendeid luuudi tsutotoksilisuse kohta ei
avastatud. Vahestel koertel, keda raviti annustega 8 voi 10 mg/kehakaalu kg/oopaevas (tsirkuleeriva
olansapiini koguhulk [AUC] on 12 kuni 15 korda suurem kui inimesel, kes on saanud 12 mg annuse),
arenesid neutropeenia, trombotsutopeenia voi aneemia, mis olid mooduvad. Tsutopeenilistel koertel ei
avastatud korvaltoimeid luuudi eel- ega proliferatsioonirakkudele.
Reproduktsioonitoksilisus
Olansapiin ei ole avaldanud teratogeenset toimet. Sedatsioon parssis isaste rottide paaritumisaktiivsust.
Indlustsuklitele mojusid annused 1,1 mg/kehakaalu kg (3-kordne inimese maksimaalne annus) ning
reproduktsiooni parameetreid mojustasid rottidel annused 3 mg/kehakaalu kg (9-kordne inimese
maksimaalne annus). Olansapiini saanud rottide jarglaskonnas on taheldatud loote arengu peetust ning
jarglaste aktiivsusetaseme ajutist langust.
Mutageensus
Olansapiin ei avaldanud mutageenset ega klastogeenset toimet terves reas standardsetes testides, mille
hulka kuulusid bakteriaalsed mutatsioonitestid ning in vitro ja in vivo imetajate testid.
Kantserogeensus
Lahtudes uuringutulemustest hiirte ja rottidega jareldati, et olansapiin ei ole kantserogeenne.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1 Abiainete loetelu
Tableti sisu:
Laktoosmonohudraat
Hudroksupropuultselluloos
Krospovidoon tuup A
Kolloidne veevaba rani
Mikrokristalne tselluloos
Magneesiumstearaat
Tableti kate:
Hupromelloos
Valge varvisegu (poludekstroos, hupromelloos, glutserooldiatsetaat, makrogool 8000, titaandioksiid
E171)
6.2 Sobimatus
Ei kohaldata.
6.3 Kolblikkusaeg
18 kuud
6.4 Sailitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25‹C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu
OPA/alumiinium/PVC-alumiinium blistrid karpides, mis sisaldavad 28, 30, 35, 56, 70 voi 98 ohukese
polumeerikattega tabletti uhes karbis.
Koik pakendi suurused ei pruugi olla muugil.
6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi havitamiseks
Erinouded puuduvad.
 
7. MUUGILOA HOIDJA
Teva Pharma BV, Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, Holland
 
8. MUUGILOA NUMBER(NUMBRID)
EU/1/07/427/001 . Olanzapine Teva . 2,5 mg . ohukese polumeerikattega tabletid . 28 tabletti karbis.
EU/1/07/427/002 . Olanzapine Teva . 2,5 mg . ohukese polumeerikattega tabletid . 30 tabletti karbis.
EU/1/07/427/038 . Olanzapine Teva . 2,5 mg . ohukese polumeerikattega tabletid . 35 tabletti karbis.
EU/1/07/427/003 . Olanzapine Teva . 2,5 mg . ohukese polumeerikattega tabletid . 56 tabletti karbis.
EU/1/07/427/048 . Olanzapine Teva . 2,5 mg . ohukese polumeerikattega tabletid . 70 tabletti karbis.
EU/1/07/427/058 . Olanzapine Teva . 2,5 mg . ohukese polumeerikattega tabletid . 98 tabletti karbis.
 
9. ESMASE MUUGILOA VALJASTAMISE/MUUGILOA UUENDAMISE KUUPAEV
Muugiloa esmase valjastamise kuupaev: 12/12/2007
Muugiloa viimase uuendamise kuupaev: 12/12/2012
 
10. TEKSTI LABIVAATAMISE KUUPAEV
{KK/AAAA}
Tapne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel