Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Omnitrope

ATC Kood: H01AC01
Toimeaine: somatropin
Tootja: Sandoz GmbH

Artikli sisukord

 

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKENDI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Omnitrope 1,3 mg/ml süstelahuse pulber ja lahusti

Somatropiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Üks pulbriga viaal sisaldab 1,3 mg somatropiini (vastab 4 RÜ-le). Pärast lahustamist sisaldab üks viaal

1,3 mg somatropiini 1 ml-s.

3. ABIAINED

Muud koostisained:

Pulber: glütsiin, dinaatriumvesinikfosfaat heptahüdraat, naatriumdivesinikfosfaat dihüdraat.

Lahusti: süstevesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Üks viaal 1,3 mg pulbriga

Üks viaal 1 ml lahustiga

Pakendis on üks komplekt.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutada ainult läbipaistvat lahust.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanseks manustamiseks pärast lahustamist.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast pulbri lahustamist kasutada lahus 24 tunni jooksul.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas (2 °C...8 °C) .

Mitte hoida sügavkülmas.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austria

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/06/332/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Omnitrope 1,3 mg/ml

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

OMNITROPE’I VIAALI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Omnitrope 1,3 mg/ml süstelahuse pulber

Somatropiin

s.c.

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1,3 mg

6. MUU