Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Nuedexta

ATC Kood: N07XX59
Toimeaine: dextromethorphan / quinidine
Tootja: Jenson Pharmaceutical Services Limited

Artikli sisukord

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

 

A. PAKENDI MÄRGISTUS

 

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PUDELI PAPPKARP (60 kõvakapslit) – NUEDEXTA 15 mg / 9 mg kapslid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

NUEDEXTA 15 mg / 9 mg kõvakapslid

Dekstrometorfaan/kinidiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab dekstrometorfaanvesinikbromiidmonohüdraati, mis vastab 15,41 mg

dekstrometorfaanile, ja kinidiinsulfaatdihüdraati, mis vastab 8,69 mg kinidiinile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisateabe saamiseks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

60 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

KÕLBLIK KUNI

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

 

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Jenson Pharmaceutical Services Limited

Carradine House, 237 Regents Park Road

N3 3LF London

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/833/001

13. PARTII NUMBER

Partii

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

NUEDEXTA 15 mg/9 mg

 

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PUDELI ETIKETT (60 kõvakapslit) – NUEDEXTA 15 mg / 9 mg kapslid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

NUEDEXTA 15 mg / 9 mg kõvakapslid

Dekstrometorfaan/kinidiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab dekstrometorfaanvesinikbromiidmonohüdraati, mis vastab 15,41 mg

dekstrometorfaanile, ja kinidiinsulfaatdihüdraati, mis vastab 8,69 mg kinidiinile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisateabe saamiseks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

60 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

KÕLBLIK KUNI

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

 

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Jenson Pharmaceutical Services Limited

Carradine House, 237 Regents Park Road

N3 3LF London

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/833/001

13. PARTII NUMBER

Partii

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)