Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Neupro

ATC Kood: N04BC09
Toimeaine: rotigotine
Tootja: UCB Manufacturing Ireland Ltd

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND (“BLUE BOX”)

(V.A RÜHMAPAKENDID)

KARBID 7 [20] [28] [30] [56] [60] [90] PLAASTRIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Neupro 1 mg/24 h transdermaalne plaaster

Rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 1 mg rotigotiini.

Iga 5 cm2 suurune plaaster sisaldab 2,25 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171,

E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95,

punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 transdermaalset plaastrit

20 transdermaalset plaastrit

28 transdermaalset plaastrit

30 transdermaalset plaastrit

56 transdermaalset plaastrit

60 transdermaalset plaastrit

90 transdermaalset plaastrit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Transdermaalne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/05/331/038 [7 transdermaalset plaastrit]

EU/1/05/331/040 [28 transdermaalset plaastrit]

EU/1/05/331/039 [20 transdermaalset plaastrit]

EU/1/05/331/041 [30 transdermaalset plaastrit]

EU/1/05/331/042 [56 transdermaalset plaastrit]

EU/1/05/331/043 [60 transdermaalset plaastrit]

EU/1/05/331/045 [90 transdermaalset plaastrit]

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

neupro 1 mg/24 h