Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Latuda

ATC Kood: N05AE05
Toimeaine: lurasidone
Tootja: Takeda Pharma A/S

Artikli sisukord

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS 

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Latuda 18,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Lurasidoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab lurasidoonvesinikkloriidi koguses, mis vastab 18,6 mg lurasidoonile.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

28 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

30 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

60 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

90 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: 49

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle

2630 Taastrup

Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/913/001 14 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/002 28 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/003 30 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/004 56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/005 60 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/006 90 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/007 98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Latuda 18,5 mg50

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Latuda 18,5 mg tabletid

Lurasidoon

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Takeda logo

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU