Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Leflunomide Winthrop

ATC Kood: L04AA13
Toimeaine: leflunomide
Tootja: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Artikli sisukord

 

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLIMINE PAKEND/BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leflunomide Winthrop 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Leflunomiid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg leflunomiidi

3. ABIAINED

Ravim sisaldab laktoosi (vt pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks)

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 õhukese polümeerikattega tabletti 100 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/09/604/003 30 tabletti EU/1/09/604/004 100 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Leflunomide Winthrop 10 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕRIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leflunomide Winthrop 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Leflunomiid

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Sanofi-Aventis

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU