Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lysodren

ATC Kood: L01XX23
Toimeaine: mitotane
Tootja: Laboratoire HRA Pharma

Artikli sisukord

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP

PUDELISILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lysodren 500 mg tabletid.

Mitotaan.

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 500 mg mitotaani.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tabletid.

Purgis on 100 tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Tsütotoksiline

Seda võivad käsitleda vaid kindaid kandvad patsiendid ning hooldajad.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

Pärast purgi avamist: 1 aasta.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Kasutamata toode või jääkained tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Laboratoire HRA Pharma

15 rue Béranger

75003 Pariis

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE PIMEDATEKIRJAS

Lysodren (pimedatekiri on vaid väliskarbil)