Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lantus - Lantus toote info LISA III

ATC Kood: A10AE04
Toimeaine: insulin glargine
Tootja: sanofi-aventis Deutschland GmbH

Artikli sisukord

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT63

A. PAKENDI MÄRGISTUS64

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND (5 ml viaal)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lantus 100 ühikut/ml süstelahus viaalis

Insuliinglargiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab 100 ühikut (3,64 mg) insuliinglargiini

3. ABIAINED

Abiained: tsinkkloriid, m-kresool, glütserool, soolhape, naatriumhüdroksiid, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus viaalis

1 viaal 5 ml 2 viaali, igas 5 ml 5 viaali, igas 5 ml 10 viaali, igas 5 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kasutada ainult juhul, kui lahus on selge ja värvitu.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Avamata viaalid:

Hoida külmkapis.

Mitte hoida sügavkülmas. Hoida välispakendis valguse eest kaitstult.

Kasutusele võetuna võib viaale säilitada maksimaalselt 4 nädalat temperatuuril kuni 25C. Hoida välispakendis.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID) EU/1/00/134/001 1 viaal, 5 ml EU/1/00/134/002, 2 viaali, igas 5 ml EU/1/00/134/003, 5 viaali, igas 5 ml EU/1/00/134/004, 10 viaali, igas 5 ml

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Lantus

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

SILT (5 ml viaal)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Lantus 100 ühikut/ml süstelahus viaalis

Insuliinglargiin

2. MANUSTAMISVIIS

s.c.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Esmase kasutamise kuupäev:

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

5 ml

6. MUU