Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

LEUKOSCAN - LEUKOSCAN toote info MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ATC Kood: V04D
Toimeaine: sulesomab
Tootja: Immunomedics GmbH

Artikli sisukord

 

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaali etikett

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

LeukoScan 0,31 mg süstelahuse pulber

0,31 mg lüofiliseeritud sulesomabi, tinakloriidi ja stabilisaatoreid.

Intravenoosne

2. MANUSTAMISVIIS

Intravenoosne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP: 48 kuud

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

Sisaldab 0,31 mg lüofiliseeritud sulesomabi, tinakloriidi ja stabilisaatoreid.

6. MUU

Rehüdreerida steriilse mittepürogeense 99mTc naatriumpertehnetaadiga.