Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

LEUKOSCAN - LEUKOSCAN toote info LISA III

ATC Kood: V04D
Toimeaine: sulesomab
Tootja: Immunomedics GmbH

Artikli sisukord

 

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KONTEINERI PAKENDI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

LeukoScan 0,31 mg süstelahuse pulber

sulesomabi

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 0,31 mg sulesomabi

3. ABIAINED

Viaal sisaldab tinakloriidi, naatriumkloriidi, naatriumkaaliumtartraati, naatriumatsetaati, sukroosi,

lämmastikku.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Intravenoosne

Süstelahuse pulber

0,31 mg sulesomabi

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS

KOHAS

Hoida laste eest kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ainult diagnostiliseks kasutamiseks.

Pärast segamist Tc, tuleb lõpp-preparaati hävitada nagu radioaktiivseid jäätmeid, vastavalt kohalikele

seadustele.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: KK/AAAA

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2…8ºC). Mitte lasta külmuda.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE

ESITATUD NÕUETELE

Pärast kasutamist tuleb konteiner hävitada kui radioaktiivne jäätmematerjal. KK/AAAA

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Immunomedics GmbH

Otto-Röhm-Straße 69

D-64293 Darmstadt

Saksamaa

Tel: +49-6151- 66 715 66

Faks: +49-6151-66 715 77

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/97/032/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)