Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

LEUKOSCAN - LEUKOSCAN toote info LISA II

ATC Kood: V04D
Toimeaine: sulesomab
Tootja: Immunomedics GmbH

Artikli sisukord

 

 

LISA II

A. BIOLOOGILIS(T)E TOIMEAINE(TE) TOOTJA(D) JA TOOTMISLOA HOIDJA(D), KES VASTUTAB RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE/ EEST

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

C. MÜÜGILOA HOIDJA ERIKOHUSTUSED

A. BIOLOOGILIS(T)E TOIMEAINE(TE) TOOTJA(D) JA TOOTMISLOA HOIDJA(D), KES VASTUTAB RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST

Bioloogilise toimeaine tootja nimi ja aadress

Immunomedics, Inc.

300 American Road

Morris Plains, New Jersey 07950,

USA

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava(te) tootja(te) nimi ja aadress

Immunomedics GmbH

Otto-Röhm-Straße 69

D-64293 Darmstadt

Saksamaa

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

MÜÜGILOA HOIDJALE ESITATUD HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED JA - PIIRANGUD

Retseptiravim.

MUUD TINGIMUSED

Ei ole kohaldatav.

C. MÜÜGILOA HOIDJA ERIKOHUSTUSED

Ei ole kohaldatav.