Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Kogenate Bayer - Kogenate Bayer toote info LISA I

ATC Kood: B02BD02
Toimeaine: octocog alfa
Tootja: Bayer Pharma AG

Artikli sisukord

 

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

KOGENATE Bayer 250 RÜ, pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks.

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

2.1 Üldine kirjeldus

Üks viaal sisaldab nominaalselt 250 RÜ-d inimese VIII hüübimisfaktorit (oktokog-alfa).

Inimese VIII hüübimisfaktorit toodetakse rekombinantse DNA tehnoloogia (rDNA) abil

hamstripoegade neerurakkudest, mis sisaldavad inimese VIII faktori geeni.

2.2 Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 ml KOGENATE Bayer 250 RÜ’d sisaldab pärast manustamiskõlblikuks muutmist ligikaudu

100 RÜ-d (250 RÜ / 2,5 ml) inimese VIII hüübimisfaktorit.

Tugevus (RÜ) on määratud üheastmelise hüübimistestiga USA Toidu- ja Ravimiameti Mega standardi

kohaselt, mida on kalibreeritud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) rahvusvaheliste ühikute

(RÜ) standardiga.

KOGENATE Bayer’i spetsiifiline aktiivsus on ligikaudu 4000 RÜ 1 mg proteiini kohta.

Lahusti: süstevesi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks.

Pulber: kuiv valge kuni kollakas pulberivõi tükk.

Lahusti: süstevesi; selge värvitu lahus.

Manustamiskõlblikuks muudetud ravim on selge ja värvitu lahus.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Verejooksu ravi ja profülaktika hemofiilia A-ga patsientidel (kaasasündinud VIII faktori defitsiit).

See preparaat ei sisalda von Willebrandi faktorit ja ei ole seega näidustatud von Willebrandi tõve

korral.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Ravi tuleb alustada hemofiiliaravi kogemusega arsti järelevalve all.

Annustamine

VIII faktori ühikute manustatav arv on väljendatud rahvusvahelistes ühikutes (RÜ), mis on seotud

VIII faktori preparaatidele kehtiva WHO standardiga. VIII faktori aktiivsust plasmas väljendatakse kas

protsentides (inimese normaalse plasma suhtes) või rahvusvahelistes ühikutes (VIII faktori

vereplasmas sisaldumise rahvusvahelise standardi suhtes). VIII faktori aktiivsuse üks rahvusvaheline

ühik (RÜ) võrdub VIII faktori hulgaga inimese normaalse plasma ühes milliliitris. VIII faktori vajaliku

annuse arvutamisel lähtutakse empiiriliste uuringute tulemusest, mille kohaselt VIII faktori 1

rahvusvaheline ühik (RÜ) kehakaalu 1 kg kohta suurendab plasmas VIII faktori aktiivsust 1,5% kuni

2,5% võrra normaalsest aktiivsusest. Vajaliku annuse kindlaksmääramiseks kasutatakse järgmisi

valemeid:

I. Vajalik RÜ arv = kehakaal (kg) × VIII faktori vajalik tõus (% normaalsest) × 0,5

II. Vajalik VIII faktori tõus (% normaalsest) = 2 × manustatav RÜ arv

kehakaal (kg)

Veritsemisele vastuseks tehtav ravi

Asendusravi annus, manustamise sagedus ja kestus tuleb valida individuaalselt vastavalt patsiendi

vajadustele (kehakaal, hemostaatilise funktsioonihäire raskus, verejooksu koht ja ulatus, inhibiitorite

olemasolu ja VIII faktori vajalik tase).

VIII faktori minimaalse taseme saavutamiseks veres tuleb juhinduda järgmisest tabelist. Loetletud

verejooksude korral ei tohi VIII faktori aktiivsus vastaval perioodil märgitud tasemest madalamale

langeda (%-des normaalsest):

Manustatavat kogust ja manustamise sagedust tuleb alati kohandada vastavalt igale üksikjuhul

ilmnevale kliinilisele toimele. Teatavatel juhtudel võib osutuda vajalikuks kasutada arvutatust

suuremaid koguseid, eriti algannusena.

Ravikuuri ajal on soovitatav määrata nõuetekohaselt VIII faktori taset, et selle põhjal valida

manustatavaid annuseid ja infusioonide kordamise sagedust. Eriti suuremate operatsioonide puhul on

asendusravi täpne jälgimine hüübimisanalüüsi abil (VIII faktori aktiivsus vereplasmas) vältimatu.

Patsientide reageerimine VIII faktorile võib olla individuaalne, väljendudes in vivo paranemise

erinevates tasemetes ja erinevates poolväärtusaegades.

Pidev infusioon

Täisealiste hemofiilia A patsientidega, kes on läbinud raske operatsiooni, tehtud uuring on näidanud,

et KOGENATE Bayer’it võib kasutada pideva infusiooni jaoks operatsiooni ajal (pre-operatiivselt,

operatsiooni ajal ja postoperatiivselt). Selles uuringus kasutati hepariini infusiooni koha juures

tromboflebiidi vältimiseks, nagu ka kõigi teiste pikaajaliste intravenoossete infusioonide puhul. Algse

infusioonimäära arvutamiseks saab kliirensi teada operatsioonieelse lagunemiskurvi abil või alustades

keskmiselt populatsiooniväärtuselt (3,0…3,5 ml/h/kg) ja seejärel vastavalt reguleerides.

Infusioonimäär (IU/kg/h) = kliirens (ml/h/kg) × VIII faktori tase (IU/ml).

Pidevaks infusiooniks on kliinilist ja in vitro stabiilsust demonstreeritud kliiniliste pumpade PVC

mahutiga. KOGENATE Bayer sisaldab abiainena vähesel määral polüsorbaat 80-t, mis teatavasti

suurendab dj-(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) eemaldamist polüvinüülkloriid (PVC) materjalidest.

Sellega tuleb arvestada pideva infusiooni manustamisel.

Profülaktika

Raske hemofiilia A-ga patsientidele manustatakse verejooksudevastase pikaajalise profülaktika käigus

KOGENATE Bayer'it tavaannustes 20…40 RÜ 1 kg kehakaalu kohta iga 2…3 päeva järel. Teatavatel

juhtudel, eriti noorematel patsientidel, võib osutuda vajalikuks korrata annuseid sagedamini või

kasutada suuremaid annuseid.

Lapsed

Andmed on olemas kuni 6-aastaste 61 lapse kohta kliinilistest uuringutest ja igas vanuses laste kohta

mitteinterventsionaalsetest uuringutest.

Inhibiitoritega patsiendid

Patsiente tuleb jälgida VIII faktori inhibiitorite tekkimise suhtes. Kui VIII faktori aktiivsuse soovitud

tasemeid vereplasmas ei saavutata või kui verejooksu ei suudeta sobiva annusega peatada, tuleb teha

vereanalüüs, et määrata kindlaks VIII faktori inhibiitori sisaldus. Kui inhibiitori tase jääb alla 10

Bethesda ühiku (BÜ) 1 ml kohta, võib inhibiitori neutraliseerimiseks manustada täiendavalt

rekombinantset VIII hüübimisfaktorit, et saaks jätkata kliiniliselt toimivat ravi KOGENATE

Bayer'iga. Inhibiitori olemasolul vajalikud annused varieeruvad ja neid tuleb kohandada olenevalt

kliinilisest reaktsioonist ja VIII faktori aktiivsuse jälgimisest vereplasmas. Patisentide puhul, kellel

inhibiitori tiitrid on üle 10 BÜ või anamneesis on tugev reaktsioon, tuleb kaaluda (aktiveeritud)

protrombiini kompleksi kontsentraadi (PCC) või rekombinantse aktiveeritud VII faktori (rFVIIa)

preparaatide kasutamist. Nimetatud ravi peaks suunama hemofiiliahaigete ravi kogemusega arst.

Manustamine

Intravensoosne.

KOGENATE Bayerit tuleb süstida veenisiseselt mitme minuti jooksul. Manustamiskiirus tuleks valida

sõltuvalt patsiendi enesetundest (maksimaalne süstimismäär: 2 ml/min).

Pidev infusioon

KOGENATE Bayer’it võib kasutada pideva infusiooni jaoks. Infusioonimäära tuleb arvutada vastavalt

kliirensile ja soovitud FVIII tasemele.

Näide: 75 kg patsiendil, kliirensiga 3 ml/h/kg on algseks infusioonimääraks 3 IU/h/kg, et saavutada

FVIII tasemeks 100%. Ml/h arvutamiseks tuleb korrutada infusioonimäär IU/h/kg kg kehakaal/lahuse

kontsentratsiooniga (IU/ml).

Näide pideva infusiooni infusioonimäära arvutamise kohta pärast esimest boolussüsti.

Soovitud plasma

FVIII tase

Infusioonimäär

IU/h/kg

Infusioonimäär 75 kg patsiendil

ml/h

Kliirens:

3 ml/h/kg

rFVIII lahuse kontsentratsioonid

100 IU/ml 200 IU/ml 400 IU/ml

100 % (1 IU/ml) 3,0 2,25 1,125 0,56

60% (0,6 IU/ml) 1,8 1,35 0,68 0,34

40% (0,4 IU/ml) 1,2 0,9 0,45 0,225

Kõrgemaid infusioonimäärasid võib olla vaja kiirendatud kliirensi tingimustes suuremate

verejooksude või ekstensiivse koekahjustuse tõttu operatiivsetel sekkumistel.

Pärast esimest 24-tunnist pidevat infusiooni tuleb kliirensit iga päev uuesti arvutada, kasutades

järgmist püsiva taseme valemit, mis sisaldab mõõdetud FVIII taset ja infusioonimäära:

kliirens = infusioonimäär/tegelik FVIII tase.

Püsiinfusiooni ajal tuleb infusioonikotte vahetada iga 24 tunni järel.

Instruktsioonid ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmiseks, vt lõik 6.6 ja pakendi infolehte.

4.3 Vastunäidustused

- Teadaolev ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

- Teadaolevad allergilised reaktsioonid hiire või hamstri valkude suhtes.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ülitundlikkusreaktsioonid

Nagu ka kõikide veenisiseste valguproduktidega, on võimalikud allergilist tüüpi

ülitundlikkusreaktsioonid. Patsiente tuleb hoiatada, et võimalik pitsitustunne rinnus, pearinglus, kerge

hüpotensioon või iiveldus infusiooni ajal võivad olla ülitundlikkuse ja anafülaktiliste reaktsioonide

varased nähud. Vajaduse korral tuleb alustada sümptomaatilist ja ülitundlikkusevastast ravi. Allergia

või anafülaktiliste reaktsioonide tekkimisel tuleb süstimine või infusioon kohe katkestada ning patsient

peab koheselt võtma ühendust raviarstiga. Šoki korral tuleb järgida šokiravile kehtivaid meditsiinilisi

nõudeid.

Antikehad (inhibiitorid)

Hemofiilia A-ga haigete ravi teadaolev komplikatsioon on neutraliseerivate antikehade (inhibiitorite)

moodustumine VIII faktorile. Need inhibiitorid on tavaliselt IgG immuunglobuliinid, mis on suunatud

VIII faktori prokoagulantse aktiivsuse vastu, ning neid mõõdetakse modifitseeritud Bethesda ühikutes

(BÜ) 1 ml vereplasma kohta. Inhibiitorite tekkimise risk on korrelatsioonis kokkupuutega

hemofiiliavastase VIII faktoriga – teiste seas ka geneetiliste faktoritega – ja see risk on suurim ravi

esimese 20 päeva jooksul. Harva võivad inhibiitorid tekkida ka pärast esimest 100-t ravipäeva.

On täheldatud inhiibitorite (madal tiiter) taastekke juhte pärast ühelt rekombinantselt faktor VIII

tootelt teisele ümber lülitumist varem ravitud rohkem kui 100-päevase eksponeerimisajaga patsientide

puhul, kelle haiguskulus on täheldatud inhibiitorite avaldumist.

Rekombinantse VIII hüübimisfaktoriga ravitavaid haigeid tuleb inhibiitorite tekkimise suhtes hoolikalt

jälgida, kasutades sobivaid kliinilisi jälgimismeetodeid ja laboratoorseid analüüse (vt ka lõik 4.8).

Pidev infusioon

Pideva infusiooni kasutamise kliinilises uuringus kasutati hepariini infusiooni koha juures

tromboflebiidi vältimiseks, nagu ka kõigi teiste pikaajaliste intravenoossete infusioonide puhul.

Registreerimine

Patsientide huvides ning võimaluse korral tuleb registreerida ravimi nimetus ning registreeritud partii

number pärast igakordset KOGENATE Bayer manustamist.

Naatriumisisaldus

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumit (23 mg) viaali kohta, see tähendab põhimõtteliselt

„naatriumivaba“.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

KOGENATE Bayer'il ei ole teadaolevaid koostoimeid teiste ravimitega.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

KOGENATE Bayer'iga ei ole loomadel reproduktsiooni uuringuid läbi viidud.

Naistel esineb hemofiilia A-d harva, mistõttu KOGENATE Bayer'i kasutamise kohta raseduse ja

imetamise ajal kogemused puuduvad. Seepärast tuleks KOGENATE Bayer'it kasutada raseduse ja

imetamise ajal vaid siis, kui see on kindlalt näidustatud.

Puuduvad andmed fertiilsuse kohta.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

KOGENATE Bayer ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed

Kõige sagedamini teatatud esinenud kõrvaltoime on neutraliseerivate antikehade moodustumine

(sageli esineb varem ravimata või minimaalselt ravitud patsientidel).

Allolevas tabelis on KOGENATE Bayer’i kasutamisel teatatud kõrvaltoimete esinemissagedused. Igas

esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras. Esinemissagedused

on määratletud järgmiselt: sage (1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (1/1000 kuni <1/100) ja harv

(1/10000 kuni <1/1000).

MedDRA standardne organsüsteemi klass Sage Aeg-ajalt Harv Vere ja lümfisüsteemi häired

Inhibiitori tekkimine faktorile VIII (Antud teada kliinilistes uuringutes eelnevalt ravi mittesaanud patsientidega (PUP) ja minimaalset ravi saanud patsientidega)* Inhibiitori tekkimine faktorile VIII

(Antud teada eelnevalt ravi saanud patsientide kliinilistes uuringutes (PTP) ja turustamisjärgsetes uuringutes)

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Reaktsioon infusioonikohal Infusiooniga seotud febriilne reaktsioon (püreksia)

Immuunsüsteemi häired Nahaga seotud ülitundlikkusreaktsioonid (pruuritus, nõgestõbi ja lööve)

Süsteemsed ülitundlikkusreaktsioonid (sh üks anafülaktiline reaktsioon, iiveldus, ebatavaline vererõhk ja pearinglus)

* vt allolevat lõiku

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Neutraliseerivate antikehade tekkimine VIII faktori suhtes (inhibiitorid) on teadaolev tüsistus Ahemofiiliaga

patsientide ravis. Rekombinantse VIII faktori ravimpreparaatide uuringutes täheldati

inhibiitorite tekkimist valdavalt eelnevalt ravi mittesaanud hemofiiliahaigetel. Patsiente tuleb

asjakohaste kliiniliste jälgimismeetodite ja laboratoorsete analüüsidega hoolikalt jälgida inhibiitorite

tekkimise suhtes.

KOGENATE Bayer kasutati kliinilistes uuringutes veritsuse episoodide raviks 37-l eelnevalt ravimata

patsiendil (ERP) ning 23-l minimaalselt ravi saanud pediaatrilisel patsiendil (MRP, defineeritud kui

ravi kestus neli ravipäeva või vähem). 5-l ERP patsiendil 37-st (14%) ja 4-l MPR patsiendil 23-st

(17%), kes said KOGENATE Bayeri, tekkisid inhibiitorid: kokku tekkisid inhibiitorid 9-l haigel 60-st

15%), 6-l haigel 60-st (10%) oli tiiter üle 10 BÜ ja 3-l haigel 60-st (5%) oli tiiter alla 10 BÜ.

Keskmine ravipäevade arv kuni inhibiitori avastamiseni neil haigetel oli 9 päeva (vahemikus 3...18

päeva).

Ravipäevade mediaanarv kliinilistes uuringutes oli 114 (ulatus: 4…478). 4-l haigel 5-st, kes ei

saavutanud uuringu lõpuks 20 ravipäeva, saavutasid 20 ravipäeva uuringujärgses jälgimisperioodis

ning ühel neist leiti madalas tiitris inhibiitor. 5-s patsient ei osalenud jälgimises.

Kliinilistes uuringutes, kus osales 4 aasta jooksul jälgimise all olnud 73 eelnevalt ravitud patsienti

(ERTP, defineeritud kui ravi kestus enam kui 100 ravipäeva), de-novo inhibiitoreid ei täheldatud.

Ulatuslikes registreerimisjärgsetes KOGENATE Bayer uuringutes, kus osales üle 1000 patsiendi, oli

täheldatud järgnevat: vähem kui 0,2%-l ERTP-st tekkisid de-novo inhibiitorid. Alagrupis, mis

defineeriti alla 20 ravipäevaga enne uuringu algust, de-novo inhibiitorid tekkisid vähem kui 11%-l

patsientidest.

Uuringute ajal ei tekkinud ühelgi patsiendil preparaadis sisalduvate hiire ja hamstri valkude jälgede

suhtes kliiniliselt olulisi antikehade tiitreid. Kuid teatavatel vastava kalduvusega patsientidel võivad

tekkida allergilised reaktsioonid koostisainete, nt hiire ja hamstri valkude jälgede suhtes (vt lõike 4.3

ja 4.4).

4.9 Üleannustamine

Rekombinantse VIII hüübimisfaktoriga üleannustamise juhtudest ei ole teatatud.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: hemorraagiavastased ravimid: vere VIII hüübimisfaktor, ATC-kood

B02B D02.

VIII faktori ja von Willebrandi faktori (vWF) kompleks koosneb kahest erineva füsioloogilise

funktsiooniga molekulist (VIII faktor ja vWF). VIII faktori infusioonil hemofiiliahaigele seondub see

haige vereringes vWF-ga. Aktiveeritud VIII faktor toimib aktiveeritud IX faktori kofaktorina,

kiirendades X faktori muundumist aktiveeritud X faktoriks. Aktiveeritud X faktor muudab

protrombiini trombiiniks. Trombiin muudab seejärel fibrinogeeni fibriiniks ja võib moodustuda

verehüüve. Hemofiilia A on suguliiteline pärilik vere hüübimishäire, mis tuleneb VIII:C faktori

vähesusest ja põhjustab tugevat veritsemist liigestesse, lihastesse või siseorganitesse kas spontaanselt

või juhusliku või kirurgilise trauma tulemusena. Asendusraviga suurendatakse VIII faktori taset

vereplasmas, mis võimaldab faktori defitsiiti ja veritsemiskalduvust ajutiselt korrigeerida.

Traditsiooniline in vitro analüüs VIII faktori bioloogilise aktiivsuse määramiseks on aktiveeritud

osalise tromboplastiini aja (aPTT) määramine. Kõigil hemofiiliahaigetel on aPTT pikenenud.

KOGENATE Bayer'i manustamise järel täheldatud aPTT normaliseerumise määr ja kestus on sama,

mis on saavutatud vereplasmast toodetud VIII faktoriga.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Kõigi varem ravitud patsientide registreeritud in vivo paranemiste analüüs näitas KOGENATE Bayer'i

puhul keskmiselt 2%-list tõusu RÜ kohta 1 kg kehakaalu kohta. See tulemus sarnaneb inimese

vereplasmast toodetud VIII faktori kohta teatatud väärtustele.

Pärast KOGENATE Bayer'i manustamist vähenes VIII faktori maksimaalne aktiivsus kahefaasilise

eksponentsiaalse lagunemise teel; keskmine poolväärtusaeg oli ligikaudu 15 tundi. See sarnaneb

vereplasmast toodetud VIII faktorile, mille keskmine poolväärtusaeg on ligikaudu 13 tundi.

KOGENATE Bayer'i boolusinjektsiooni muud farmakokineetilised omadused on: keskmine

residentsusaeg [MRT (0-48)] ligikaudu 22 tundi ja kliirens ligikaudu 160 ml/h.Keskmine baaskliirens

14 täisealise patsiendi puhul, kes läbivad raske operatsiooni pideva infusiooniga, on 188 ml/h, mis

vastab 3,0 ml/h/kg (vahemik 1,6-4,6 ml/h/kg).

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Laboriloomadel (hiir, rott, küülik ja koer) ei ilmnenud KOGENATE Bayer'iga ägedat ega alaägedat

toksilist toimet isegi soovitatud kliinilisest annusest mitu korda suuremate (kehakaaluga seotud)

annuste korral.

Spetsiifilisi korduva manustamisega uuringuid, näiteks reproduktsioonitoksilisuse, kroonilise

toksilisuse ja kartsinogeensuse uuringuid, oktokog alfaga läbi ei viidud, sest kõigil imetajaliikidel

peale inimese tekitavad heteroloogsed valgud immuunreaktsiooni.

KOGENATE Bayeri mutageensuse kohta uuringuid läbi ei viidud, sest KOGENATE Bayer'i

eelkäijaks olnud preparaadil in vitro ega in vivo mutageensust ei leitud.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Pulber

Glütsiin

Naatriumkloriid

Kaltsiumkloriid

Histidiin

Polüsorbaat 80

Sahharoos

Lahusti

Süstevesi

6.2 Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud

lõigus 6.6.

Kasutada võib ainult lisatud komponente (pulbriviaal ülekandevahendiga Bio-Set, lahustit sisaldav

süstel ja veenipunktsiooni komplekt), sest inimese rekombinantne VIII hüübimisfaktor võib imenduda

teatavate infusioonivahendite sisepinda ja ravi võib seetõttu ebaõnnestuda.

6.3 Kõlblikkusaeg

30 kuud.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist tuleb toodet kohe kasutama hakata. Sellegipoolest on in vitro

uuringutes püsiinfusioonil PVC-kottide kasutamisel ilmnenud keemiline ja füüsikaline

kasutamisstabiilsus 24 tundi temperatuuril 30°C.

Mitte hoida külmkapis pärast manustamiskõlblikuks muutmist.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2C...8C). Mitte hoida sügavkülmas. Hoida viaal ja süstel välispakendis. Hoida

valguse eest kaitstult.

Välispakendis toodet võib hoida toatemperatuuril (kuni 25°C) piiratud aja jooksul – 12 kuud. Sellisel

juhul on toote kõlblikkusaeg 12 kuud; uus kõlblikkusaeg tuleb märkida välispakendile.

Manustamiskõlblikuks muudetud ravimpreparaadi säilitamistingimusi vt lõik 6.3.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu ja spetsiaalsed vahendid kasutamiseks, manustamiseks või

implanteerimiseks

Igas KOGENATE Bayer'i pakendis on:

• üks Bio-Set-vahendiga viaal, mis sisaldab pulbrit (10 ml läbipaistvast I tüüpi klaasist viaal

lateksivaba halli halogeenbutüülkummisegust korgiga ja kaitsekorgiga ülekandevahend

[Bio-Set])

• üks süstel 2,5 ml lahustiga (läbipaistvast 1 tüüpi klaasist silinder lateksivabade hallide

broombutüülkummisegust korkidega)

• süsteli kolvivars

• üks veenipunktsiooni komplekt

• kaks steriilset ühekordselt kasutatavat alkoholilappi

• kaks kuiva lappi

• kaks plaastrit

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitsemiseks

Üksikasjalikud valmistamis- ja manustamisjuhised on antud KOGENATE Bayer'i pakendis sisalduvas

pakendi infolehes.

KOGENATE Bayer'i pulbrit tohib lahustada ainult lisatud lahustiga (2,5 ml süsteveega) süstelis ja

juurdekuuluvas ülekandevahendis (Bio-Set). Lahustamine tuleb viia läbi vastavalt hea tava reeglitele,

erilise tähelepanuga aseptikale. Keerake viaali ettevaatlikult, kuni kogu pulber on lahustunud. Pärast

lahustamist peab valmislahus olema läbipaistev. Ärge kasutage KOGENATE Bayer'it, kui märkate

selles nähtavaid osakesi või hägusust.

Pärast lahustamist tõmmatakse lahus süstlasse tagasi.

Kasutage pakendis sisalduvat intravenoosseks süstimiseks ettenähtud veenipunktsiooni komplekti.

Püsiinfusiooni jaoks tuleb ravim valmistada aseptiliste tingimuste kohaselt.

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata lahus tuleb minema visata.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Bayer Pharma AG

13342 Berlin

Saksamaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/143/004

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 04. august 2000

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 06. august 2010

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel