Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ibandronic Acid Teva

ATC Kood: M05BA06
Toimeaine: ibandronic acid
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord

 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Ibandronic Acid Teva 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Ibandroonhape

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Ibandronic Acid Teva ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Ibandronic Acid Teva võtmist

3. Kuidas Ibandronic Acid Teva’t võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Ibandronic Acid Teva’t säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON IBANDRONIC ACID TEVA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Ibandronic Acid Teva sisaldab toimeainet ibandronaati. Ibandronaat kuulub ravimite rühma, mida

nimetatakse bisfosfonaatideks.

Ravi Ibandronic Acid Teva’ga on näidustatud täiskasvanutel ja määratakse teile juhul, kui teil on

rinnavähk, mis on levinud luudesse (nimetatakse luu „metastaasideks“).

• See aitab vältida luumurdude teket.

• See aitab vältida muid probleeme luudega, mis võivad vajada operatsiooni või kiiritusravi.

Ibandronic Acid Teva vähendab kaltsiumi väljaviimist luudest. See aitab ära hoida luude nõrgemaks

muutumist.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE IBANDRONIC ACID TEVA VÕTMIST

Tähtis on Ibandronic Acid Teva’t võtta õigel ajal ja õigel viisil. See on vajalik sellepärast, et ravim

võib põhjustada söögitoru ärritust, põletikku või haavandeid. Söögitoru on torujas elund, mis on

ühendab suuõõnt maoga.

Lõpetage Ibandronic Acid Teva võtmine ja teavitage oma arsti otsekohe sellest, kui teil tekib tugev

valu rinnus, tugev valu pärast toidu või joogi neelamist, tugev iiveldus või oksendamine.

Ärge võtke Ibandronic Acid Teva’t

- kui te olete allergiline (ülitundlik) ibandroonhappe või selle ravimi mõne koostisosa suhtes, mis

on loetletud lõigus 6.

- kui teil esinevad teatud probleemid söögitoruga, nagu söögitoru kitsenemus või neelamisraskus.

- kui te ei saa püsti seista või sirgelt istuda kuni ühe tunni (60 minuti) jooksul.

- kui teil esineb või on kunagi esinenud vere kaltsiumisisalduse langust.

Kui midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, ei tohi teile seda ravimit manustada. Kui te ei ole

milleski kindel, pidage enne Ibandronic Acid Teva võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ibandronic Acid Teva

- kui te olete allergiline (ülitundlik) mõne teise bisfosfonaadi suhtes

- kui teil esineb neelamis- või seedehäireid.

- kui teil on kõrge või madal D-vitamiini või mõne teise mineraali tase.

- kui teil esinevad neerutalitluse häired.

Kui midagi eespool loetletust kehtib teie kohta (või te ei ole kindel), pidage enne Ibandronic Acid

Teva võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teile tehakse hambaravi või kirurgiline hambaraviprotseduur või te teate, et vajate seda edaspidi,

teavitage hambaarsti ravist Ibandronic Acid Teva’ga.

Lapsed ja teismelised

Ibandronic Acid Teva’t ei tohi kasutada lastel ja teismelistel vanuses alla 18 aasta.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid

ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. See on vajalik sellepärast, et Ibandronic

Acid Teva võib mõjutada mõnede teiste ravimite toimet. Samuti võivad mõned teised ravimid

mõjutada Ibandronic Acid Teva toimet.

Eriti tähtis on oma arsti või apteekrit teavitada sellest, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

- kaltsiumi, magneesiumi, rauda või alumiiniumi sisaldavad toidulisandid.

- mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (MSPVAd), näiteks aspiriin, ibuprofeen või

naprokseen. See on vajalik sellepärast, et MSPVAd ja Ibandronic Acid Teva võivad põhjustada

mao- ja sooleärritust.

- teatud tüüpi süstitav antibiootikum, mida nimetatakse „aminoglükosiidiks“, näiteks

gentamütsiin. See on vajalik sellepärast, et aminoglükosiidid ja Ibandronic Acid Teva võivad

mõlemad langetada vere kaltsiumisisaldust.

Maohappe sisaldust vähendavate ravimite (nt tsimetidiini ja ranitidiini) võtmisel võib vähesel määral

suureneda Ibandronic Acid Teva toime.

Millal võtta teisi ravimeid

Ärge võtke ühtegi teist ravimit või toidulisandit vähemalt 6 tundi enne Ibandronic Acid Teva võtmist.

Pärast Ibandronic Acid Teva võtmist oodake vähemalt 30 minutit, enne kui võtate teisi ravimeid või

toidulisandeid.

Ibandronic Acid Teva võtmine koos toidu ja joogiga

Tähtis on Ibandronic Acid Teva’t võtta õigel ajal ja õigel viisil. Täielikud juhised selle kohta, millal ja

kuidas ravimit võtta, leiate lõigust „Ravimi võtmine“.

Rasedus ja imetamine

Ärge võtke Ibandronic Acid Teva’t, kui olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnaga. Enne

ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole teada, kas Ibandronic Acid Teva mõjutab autojuhtimise ja masinate või mehhanismidega

töötamise võimet. Kui soovite juhtida autot või töötada masinate või mehhanismidega, pidage

kõigepealt nõu oma arstiga.

3. KUIDAS IBANDRONIC ACID TEVA’T VÕTTA

Võtke Ibandronic Acid Teva’t alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,

pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst võib Ibandronic Acid Teva võtmise ajal teha teile regulaarselt vereanalüüse. Selle eesmärk on

kontrollida, kas te saate ravimit õiges annuses.

Ravimi võtmine

Tähtis on Ibandronic Acid Teva’t võtta õigel ajal ja õigel viisil. See on vajalik sellepärast, et ravim

võib põhjustada söögitoru ärritust, põletikku või haavandeid.

Selle vältimiseks saate teha järgmist:

- Võtke tablett sisse kohe pärast ärkamist ja enne päeva esimest söögi-joogikorda, teiste ravimite

või toidulisandite võtmist.

- Võtke tablett sisse ainult koos klaastäie puhta veega (ligikaudu 200 ml). Ärge võtke tabletti

koos ühegi muu vedelikuga kui puhas vesi.

- Neelake tablett tervelt. Ärge närige, imege ega purustage tabletti. Ärge laske tabletil suus

lahustuda.

- Pärast tableti võtmist oodake vähemalt 30 minutit. Seejärel võite esimest korda süüa ja juua

ning võtta ravimeid või toidulisandeid.

- Jääge tableti võtmise ajaks ning 60 minutiks püstiasendisse (istudes või seistes). Vastasel korral

võib osa ravimist söögitorru tagasi liikuda.

Kui palju ravimit võtta

Ibandronic Acid Teva tavaline annus on üks tablett päevas. Kui teil esinevad mõõdukad neerutalitluse

häired, võib arst vähendada annust ühe tabletini ülepäeviti. Kui teil esinevad rasked neerutalitluse

häired, võib arst vähendada annust ühe tabletini nädalas.

Kui te võtate Ibandronic Acid Teva’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate liiga palju tablette, pidage otsekohe nõu arstiga või pöörduge haiglasse. Jooge enne

minekut üks klaas piima. Ärge kutsuge ise esile oksendamist. Ärge heitke pikali.

Kui te unustate Ibandronic Acid Teva’t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kui võtate tableti iga päev,

jätke unustatud annus üldse võtmata. Järgmisel päeval jätkake nagu tavaliselt. Kui võtate tableti

ülepäeviti või üks kord nädalas, küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Kui te lõpetate Ibandronic Acid Teva võtmise

Jätkake Ibandronic Acid Teva võtmist senikaua, kui arst on määranud. See on vajalik sellepärast, et

ravim toimib vaid juhul, kui seda võetakse pidevalt.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Ibandronic Acid Teva põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Ibandronic Acid Teva võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui märkate mõnda

järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest – te võite vajada kohest ravi:

- lööve, sügelus, näo, huulte, keele ja kõri turse koos hingamisraskusega. Teil võib olla tekkinud

allergiline reaktsioon ravimi suhtes.

- valu või hellus suus või lõualuus.

- tugev valu rinnus, tugev valu pärast toidu või joogi neelamist, tugev iiveldus või oksendamine.

See võib olla söögitoru kahjustuse ilming.

- tugev kõhuvalu, oksendamine, okse võib sisaldada verd. See võib olla veritseva seedetrakti

haavandi või maolimaskesta põletiku (gastriidi) ilming.

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Sage (esineb vähem kui ühel inimesel 10st):

- väsimus

- kõhuvalu, seedehäire

- iiveldus või söögitorupõletik (kõrvetised)

- madal kaltsiumisisaldus veres.

Aeg-ajalt (esineb vähem kui ühel inimesel 100st):

- valu rinnus

- naha kihelus või surisemine (paresteesia)

- gripitaolised sümptomid, üldine halb enesetunne või valud

- suukuivus, imelik maitse suus või neelamisraskus

- aneemia

- kõrge uurea- või kõrvalkilpnäärme hormooni sisaldus veres.

Harv (esineb vähem kui ühel inimesel 1000st):

- silmavalu või –põletik.

- Harva võib esineda reieluu ebaharilik murd, eriti pikaajalist osteoporoosi ravi saavatel

patsientidel. Võtke ühendust oma arstiga, kui tunnete valu, nõrkust või ebamugavustunnet reies,

puusas või kubemes. See võib olla võimaliku reieluu murru varajane tunnus.

Väga harv (esineb vähem kui ühel inimesel 10000st):

- lõualuu nekroos ehk piirdunud kärbus („osteonekroos“).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS IBANDRONIC ACID TEVA’T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Ibandronic Acid Teva’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast

“Kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Ibandronic Acid Teva sisaldab

- Toimeaine on ibandroonhape.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50 mg ibandroonhapet

(ibandronaatnaatriummonohüdraadina).

- Abiained on:

tableti sisu: mikrokristalne tselluloos, povidoon K-30, krospovidoon (tüüp A), kolloidne

veevaba ränidioksiid, stearhape

tableti kate: titaandioksiid (E 171), hüpromelloos, makrogool 400, polüsorbaat 80.

Kuidas Ibandronic Acid Teva välja näeb ja pakendi sisu

- Ibandronic Acid Teva õhukese polümeerikattega tabletid on valged, kaksikkumerad,

kapslikujulised tabletid, mille ühele küljele on graveeritud „50” ja teine külg on sile.

- Ibandronic Acid Teva on saadaval blistrites (PVC/Aclar/PVC-alumiinium) kartongkarpides,

milles on 28 või 84 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.