Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Herceptin - Herceptin toote info LISA III

ATC Kood: L01XC03
Toimeaine: trastuzumab
Tootja: Roche Registration Ltd.

Artikli sisukord

 

LISA III


PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT


A. PAKENDI MÄRGISTUS
VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED
VÄLISPAKEND


1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Herceptin 150 mg pulber infusioonilahuse kontsentraadi valmistamiseks
Trastuzumab
2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Viaal sisaldab 150 mg trastuzumabi. Pärast lahustamist sisaldab 1 ml kontsentraati 21 mg trastuzumabi
3. ABIAINED
L–histidiinvesinikkloriid, L–histidiin, polüsorbaat 20, α, α–trehaloosdihüdraat.
4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS
Pulber infusioonilahuse kontsentraadi valmistamiseks
1 viaal
5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Intravenoosseks manustamiseks pärast lahustamist ja lahjendamist
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte
6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest kättesaamatus kohas
7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)
8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:
9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).
10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE
11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City
AL7 1TW
Ühendkuningriik
12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/00/145/001
13. PARTII NUMBER

Partii nr:
14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim
15. KASUTUSJUHEND
16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks 32


MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL
VIAALI ETIKETT
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Herceptin 150 mg infusioonilahuse pulber
Trastuzumab
Intravenoosne
2. MANUSTAMISVIIS
3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP
4. PARTII NUMBER

Lot
5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI
6. MUU