Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Fabrazyme - Fabrazyme toote info LISA II

ATC Kood: A16AB04
Toimeaine: agalsidase beta
Tootja: Genzyme Europe B.V.

Artikli sisukord

 

LISA II

A. BIOLOOGILISE TOIMEAINE TOOTJA JA TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

A. BIOLOOGILISE TOIMEAINE TOOTJA JA TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST

Bioloogilise toimeaine tootja nimi ja aadress

Genzyme Corp.

45, 51, 74, 76 and 80 New York Avenue

Framingham

MA 01701-9322

Ameerika Ühendriigid

Genzyme Corp.

500 Soldiers Field Road

Allston

MA 02134

Ameerika Ühendriigid

Ravimipartii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Genzyme Ltd.

37 Hollands Road

Haverhill

Suffolk CB9 8PU

Ühendkuningriik

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

MÜÜGILOA HOIDJALE ESITATUD HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED JA - PIIRANGUD

Piiratud tingimustel väljastatav retseptiravim (vt lisa I: Ravimi omaduste kokkuvõte, 4.2).

TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD, MIS PUUDUTAVAD RAVIMI OHUTUT JA TÕHUSAT KASUTAMIST

Ei ole kohaldatav.

MUUD TINGIMUSED

Ei ole kohaldatav.