Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Eperzan

ATC Kood: A10BX13
Toimeaine: albiglutide
Tootja: GlaxoSmithKline Trading Services

Artikli sisukord

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP - 4 pen-süstlit

1. RAVIMIPREPARAADI NIMETUS

Eperzan 30 mg süstelahuse pulber ja lahusti.

albiglutiid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 0,5 ml annus sisaldab pärast lahustamist 30 mg toimeainet.

3. ABIAINED

Sisaldab lisaks: naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraati, dinaatriumvesinikfosfaati, veevaba, trehaloosdihüdraati, mannitooli (E421), polüsorbaati 80, süstevett

4. RAVIMIVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti

4 pen-süstlit

4 pen-nõela

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nahaalune, kord nädalas.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Visake kasutatud pen-süstel ära.

Lugege pakendi infolehte

Segage ja oodake enne süstimist 15 minutit

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis temperatuuril 2°C kuni 8°C.

Mitte hoida sügavkülmas.

Pen-süstleid võib enne kasutamist hoida toatemperatuuril kuni 30°C, kuid mitte rohkem kui kokku 4 nädalat.

Pärast lahustamist kasutage 8 tunni jooksul.

Kasutage kohe pärast nõela kinnitamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

6900 Cork Airport Business Park

Kinsale Road

Cork

Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/908/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Eperzan 30