Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Extavia

ATC Kood: L03AB08
Toimeaine: interferon beta-1b
Tootja: Novartis Europharm Ltd.

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ÜKSIKPAKENDI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Extavia 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti

Beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

1 viaal sisaldab 300 mikrogrammi (9.6 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained:

pulber: humaanalbumiin, mannitool,

lahusti: naatriumkloriid, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti.

5 viaali pulbriga ja 5 eeltäidetud süstalt 1,2 ml lahustiga.

14 viaali pulbriga ja 14 eeltäidetud süstalt 1,2 ml lahustiga.

15 viaali pulbriga ja 15 eeltäidetud süstalt 1,2 ml lahustiga.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks kasutamiseks pärast lahustamist 1,2 ml lahustis.

Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg

3 tundi temperatuuril 2°C…8°C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Mitte hoida sügavkülmas.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/454/001 5 viaali pulbriga ja 5 eeltäidetud süstalt 1,2 ml lahustiga

EU/1/08/454/002 15 viaali pulbriga ja 15 eeltäidetud süstalt 1,2 ml lahustiga

EU/1/08/454/006 14 viaali pulbriga ja 14 eeltäidetud süstalt 1,2 ml lahustiga

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Extavia

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MULTIPAKENDI VÄLISKARP (KOOS BLUE BOX’IGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Extavia 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti

Beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

1 viaal sisaldab 300 mikrogrammi (9.6 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained:

pulber: humaanalbumiin, mannitool,

lahusti: naatriumkloriid, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti

42 viaali pulbriga ja 42 eeltäidetud süstalt 1,2 ml lahustiga.

3 kuu multipakend sisaldab 3 karpi, igas karbis on 14 viaali pulbriga ja 14 eeltäidetud süstalt 1,2 ml

lahustiga.

45 viaali pulbriga ja 45 eeltäidetud süstalt 1,2 ml lahustiga.

3 kuu multipakend sisaldab 3 karpi, igas karbis on 15 viaali pulbriga ja 15 eeltäidetud süstalt 1,2 ml

lahustiga.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks kasutamiseks pärast lahustamist 1,2 ml lahustis.

Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg

3 tundi temperatuuril 2°C…8°C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Mitte hoida sügavkülmas.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/454/005 3 kuu multipakend sisaldab 45 viaali pulbriga ja 45 eeltäidetud süstalt

lahustiga

EU/1/08/454/007 3 kuu multipakend sisaldab 42 viaali pulbriga ja 42 eeltäidetud süstalt

lahustiga

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Extavia