Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Combivir

ATC Kood: J05AR01
Toimeaine: lamivudine / zidovudine
Tootja: ViiV Healthcare UK Limited  

Artikli sisukord

 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

 

Combivir 3. Kuidas Combivir’i kasutada

150 mg/300 mg õhukese polümeerikattega tabletid
lamivudiin/ zidovudiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Combivir ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Combivir’i kasutamist
3. Kuidas Combivir’i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5 Kuidas Combivir’i säilitada
6. Lisainfo

1. Mis ravim on Combivir ja milleks seda kasutatakse

Combivir’i kasutatakse HIV (inimese immuunpuudulikkuse viirus) infektsiooni raviks
täiskasvanutel ja lastel.
Combivir sisaldab kahte toimeainet, mida kasutatakse HIV-infektsiooni ravimiseks: lamivudiini ja
zidovudiini. Mõlemad ained kuuluvad on retroviiruste vastaste ravimite gruppi, mida nimetatakse
nukleosiid-analoogi pöördtranskriptaasi inhibiitoriteks (NRTId).
Combivir ei ravi täielikult HIV infektsiooni välja; ta vähendab viiruse hulka teie organismis ja hoiab
seda madalal tasemel. Samuti suurendab ta CD4 rakkude arvu teie veres. CD4 rakud on teatud tüüpi
valged verelibled, mis on olulised aitamaks teie organismil viirusega võidelda.
Mitte kõik inimesed ei reageeri Combivir-ravile ühtemoodi. Arst jälgib teie ravi efektiivsust.

2. Mida on vaja teada enne Combivir’i kasutamist

Ärge võtke Combivir’i
- kui te olete allergiline (ülitundlik) lamivudiini või zidovudiini või Combivir’i mõne koostisosa
suhtes (need on toodud lõigus 6);
- kui teil on väga madal punaste vereliblede arv (aneemia) või väga madal valgete vereliblede
arv (neutropeenia).
Kui te ei ole kindel, kas see kehtib teie kohta, palun pidage nõu arstiga.
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Combivir
Mõned inimesed, kes võtavad Combivir’i või teisi kombineeritud preparaate HIV raviks on suurema
raskete kõrvaltoimete tekke riskiga. Te peate nendest ekstrariskidest teadlik olema:
• kui teil on kunagi olnud maksahaigusi, sh B- või C-hepatiiti (kui te põete hepatiit B
infektsiooni, ärge katkestage Combivir’i võtmist ilma arsti korralduseta, kuna teil võib hepatiit
uuesti tekkida)
• kui teil on neeruhaigus
• kui te olete tõsiselt ülekaaluline (eriti kui te olete naine)
• kui te olete diabeetik ja kasutate insuliini.
Rääkige oma arstiga, kui midagi sellest käib teie kohta. Oma arst otsustab, kas toimeained
teile sobivad. Te vajate nende ravimite võtmise ajal täiendavat arstlikku jälgimist, sh
vereanalüüside tegemist. Vt täiendavat infot lõigust 4.
Jälgige olulisi sümptomeid
Mõnedel inimestel, kes võtavad HIV infektsiooni ravimeid, tekivad veel muud seisundid, mis võivad
olla tõsised. Te peate teadma tähtsamaid nähte ja sümptomeid ja oskama neid jälgida, kui te võtate
Combivir’i.
Lugege informatsiooni “Teised võimalikud kõrvaltoimed kombineeritud HIV-ravi ajal
lõigust 4 selles infolehes.
Teiste inimeste kaitsmine
HIV infektsioon levib sugulisel teel, kui ollakse kontaktis kellegagi, kellel on infektsioon, või
nakatatud verega vereülekande kaudu (näiteks jagades kellegagi süstlanõelu). Combivir ei takista teil
nakkuse edasiandmist teistele inimestele. Et kaitsta teisi inimesi HIV nakatumast:
• Kasutage kondoomi, kui te olete oraalses või sugulises vahekorras
• Ärge riskige vere ülekandega – näiteks ärge jagage süstlanõelu.
Teised ravimid ja Combivir
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid,
kaasa arvatud taimseid või ilma retseptita ostetud ravimeid.
Pidage meeles, et räägite oma arstile või apteekrile ka nendest ravimitest, mida te hakkate võtma siis,
kui te juba Combivir’i võtate.
Neid ravimeid ei tohi koos Combivir’iga kasutada:
• teisi lamivudiini sisaldavaid ravimeid HIV-nakkuse või B-hepatiidi raviks
• emtritsitabiini HIV-nakkuse raviks
• stavudiini või zaltsitabiini HIV infektsiooni raviks
• ribaviriini või süstitavat gantsikloviiri viiruste raviks
• suurtes annustes ko-trimoksasooli, antibiootikumi.
Öelge oma arstile, kui teid ravitakse mõnega nendest ravimitest.
Mõned ravimid võivad teil suurema tõenäosusega kõrvaltoimeid esile kutsuda, või neid
halvemaks muuta. Siia kuuluvad:
• naatriumvalproaat, epilepsia raviks
• interferoon, viirusinfektsioonide raviks
• pürimetamiin, malaaria ja teiste parasiitinfektsioonide raviks
• dapsoon, kopsupõletiku ärahoidmiseks ja nahainfektsioonide raviks
• flukonasool või flutsütosiin, seeninfektsioonide, nt kandidoosi raviks
• pentamidiin või atovakuoon parasiitiinfektsioonide, nt PCP raviks
• amfoteritsiin või ko-trimoksasool, seen- ja bakteriaalsete infektsioonide raviks
• probenetsiid, podagra ja sarnaste seisundite raviks ja manustatuna mõnede antibiootikumidega
nende toime tugevdamiseks
• metadoon, kasutatakse heroiini asenduseks
• vinkristiin, vinblastiin või doksorubitsiin, vähi raviks.
Öelge on arstile, kui te mõnda nendest ravimitest võtate.
Mõningad ravimid annavad Combivir’iga koostoimeid
Nendeks on:
• klaritromütsiin, antibiootikum
kui te võtate klaritromütsiini, tehke seda vähemalt 2 tundi enne või pärast Combivir’i võtmist.
• fenütoiin, epilepsia raviks.
Öelge oma arstile, kui te võtate fenütoiini. Teie arst võb pidada vajalikuks teid Combivir-ravi
ajal jälgida.
Rasedus
Kui te olete rase, kui te rasestute või planeerite rasedust, rääkige oma arstiga Combivir-raviga
kaasnevatest võimalikest riskidest ja ravi kasust nii teile kui teie lapsele.
Combivir ja selle sarnased ravimid võivad põhjustada teie sündimata lapsele kõrvaltoimeid. Kui te
Combivir’i võtmise ajal rasestute vajab teie laps erijälgimist ja kontrolli (sh vereanalüüsid), et olla
kindel, kas ta areneb normaalselt.
Lastel, kelle emad on raseduse ajal kasutanud NRTId (ravimeid nagu Combivir) on väiksem risk
nakatuda HIV-iga. See positiivne pool kaalub üles riski saada kõrvaltoimeid.
Imetamine
HIV-positiivsed naised ei tohi rinnaga toita, sest HIV infektsioon võib rinnapiimaga imikule
kanduda.
Kui imetate last või kavatsete seda tegema hakata:
Rääkige sellest otsekohe oma arstile.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Combivir võib panna teil pea ringi käima ning tekitada teisi kõrvaltoimeid, mis langetavad teie
tähelepanuvõimet.
Ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid, kui te ei tunne end hästi.


Võtke Combivir’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu arsti või apteekriga.
Neelake Combivir’i tabletid tervelt koos veega. Ravimi manustamine ei sõltu toidukordadest.
Kui te ei saa tabletti tervelt neelata, võite need purustada ja segada väikese koguse toidu või joogiga,
võttes kogu annuse sisse otsekohe.
Hoidke oma arstiga regulaarselt ühendust
Combivir aitab teie seisundit kontrollida. Te peate haiguse süvenemise peatamiseks võtma ravimit iga
päev. Kuid teil võivad ikkagi tekkida ka teised infektsioonid ja haigused, mis on HIV-infektsiooniga
seotud.
Hoidke oma arstiga ühendust ning ärge katkestage Combivir’i võtmist ilma arstipoolse
soovituseta.
Kui palju võtta
Täiskasvanud ja noorukid kehakaaluga 30 kg ja enam
Combivir’i tavaline annus on 1 tablett kaks korda päevas.
Võtke tabletid enamasti ühel ja samal ajal, jättes kahe annuse võtmise vahele enam-vähem 12 tundi.
21...30 kg kaaluvad lapsed
Combivir’i tavaline algannus on pool tabletti (½) võetuna hommikul ja üks terve tablett võetuna õhtul.
14...21 kg kaaluvad lapsed
Combivir’i tavaline algannus on pool tabletti (½) võetuna hommikul ja pool tabletti (½) võetuna õhtul.
Alla 14 kg kaaluvatele lastele tuleb lamivudiini ja zidovudiini (need on Combivir’i toimeained)
manustada eraldi preparaatidena.
Kui te võtate Combivir’i rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate kogemata liiga palju Combivir’i, öelge oma arstile või apteekrile või võtke lähima
erakorralise meditsiini osakonnaga ühendust, et nõu küsida.
Kui te unustate Combivir’i võtta
Kui te unustate Combivir’i annuse võtmata, võtke see niipea kui meelde tuleb. Seejärel jätkake nagu
tavaliselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

 

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Combivir põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
HIV-infektsiooni ravimisel ei ole alati võimalik öelda, kas kõrvaltoime on tingitud Combivir’ist,
teistest samaaegselt kasutatavatest ravimitest või HIV-infektsioonist. Seetõttu on väga tähtis, et te
informeeriksite arsti kõigist oma tervisliku seisundi muutustest.
Nii nagu allpool loetletud kõrvaltoimed, mis tekivad Combivir’i võtmisel, võivad kombineeritud
HIV-ravi ajal esineda ka muud seisundid.
Oluline on lugeda siin infolehes pärastpoole toodud lõiku “Teised võimalikud kõrvaltoimed
kombineeritud HIV-ravi korral”.
Väga sageli esinevad kõrvaltoimed
Need võivad tekkida enam kui 1 inimesel 10st:
• peavalu
• halb enesetunne (iiveldus).
Sageli esinevad kõrvaltoimed
Need võivad tekkida kuni 1 inimesel 10’st:
• halb enesetunne (oksendamine)
• kõhulahtisus
• kõhuvalu
• isu kaotus
• pearinglus
• väsimus, energia puudus
• palavik (kõrge kehatemperatuur)
• üleüldine haiglane enesetunne
• uinumisraskused (unetus)
• lihasvalu ja ebamugavustunne
• liigesvalu
• köha
• ninaärritus või vesine nohu
• nahalööve
• juuste väljalangemine (alopeetsia).
Sageli esinevad kõrvaltoimed, mida saab tuvastada vereanalüüsidega:
• madal punavereliblede arv (aneemia) või madal valgevereliblede arv (neutropeenia või
leukopeenia)
• maksaensüümide aktiivsuse tõus
• bilirubiini (aine, mida maks toodab) sisalduse tõus veres, mis võib teie naha värvuse muuta
kollakaks.
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed
Need võivad tekkida kuni 1 inimesel 100’st:
• hingeldamise tunne
• kõhugaasid (flatulents)
• sügelus
• lihasnõrkus
Aeg-ajal tesinevad kõrvaltoimed, mida saab tuvastada vereanalüüsidega:
• verehüübimises osalevate vererakkude (trombotsütopeenia) või kõiki tüüpi vererakkude arvu
langus (pantsütopeenia).
Harva esinevad kõrvaltoimed
Need võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000’st
• tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo, keele või kõri turset, mis võib põhjustada
neelamis- või hingamisraskust
• maksahäired, nt nahakollasus, maksa suurenemine või rasv-maks, maksapõletik (hepatiit)
• laktaktsidoos (vt järgmist lõiku ‘Teised võimalikud kõrvaltoimed kombineeritud HIV-ravi
korral)
• kõhunäärmepõletik (pankreatiit)
• valu rinnus; südamelihase haigus (kardiomüopaatia)
• tõmblused (konvulsioonid)
• ärevus- või surutustunne, võimetus kontsentreeruda, uimasus
• seedehäired, maitsetundlikkuse häired
• küünte-, naha või suulimaskesta värvuse muutus
• gripi-laadne enesetunne – külmavärinad ja higistamine
• kirvendustunne nahas (nõeltega torkimise tunne)
• jäsemete nõrkuse tunne
• lihaskoe lagunemine
• tundetus
• sagedasem urineerimine
• rinnanäärmete suurenemine meestel
Harva esinevad kõrvaltoimed, mida saab tuvastada vereanalüüsidega:
• amülaasiks nimetatava ensüümi aktiivsuse suurenemine
• luuüdi võimetus toota uusi vere punaliblesid (täielik punavereliblede aplaasia).
Väga harva esinevad kõrvaltoimed
Need võivad tekkida kuni 1 inimesel 10000’st
Väga harva esinevad kõrvaltoimed, mida saab tuvastada vereanalüüsidega:
• luuüdi võimetus toota uusi vere puna- või valgeliblesid (aplastiline aneemia).
Kui teil tekivad kõrvaltoimed
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.
Teised võimalikud kõrvaltoimed kombineeritud HIV-ravi korral
Kombineeritud ravi, nagu Combivir, võib HIV ravi ajal põhjustada teisi seisundeid.
“Vanad” infektsioonid võivad taaspuhkeda
Kaugelearenenud HIV-infektsiooniga (AIDS) inimestel on nõrk immuunsüsteem ning nendel tekib
suurema tõenäosusega raskeid infektsioone (oportunistlikud infektsioonid). Kui sellised inimesed
alustavad raviga, võivad nad leida, et seni “peidus olnud” infektsioonid avalduvad taas, põhjustades
põletiku nähte ja sümptomeid. Need sümptomid võivad olla põhjustatud organismi tugevamaks
muutunud immuunsüsteemist, seega organism hakkas ise võitlema nende infektsioonidega.
Kui te täheldate mistahes infektsioonisümptomeid sellel ajal, kui te võtate Combivir’i:
Öelge seda otsekohe oma arstile. Ärge kasutage teisi infektsiooniravimeid ilma arsti
soovituseta.
Teie keha kuju võib muutuda
HIV kombineeritud ravi võtvad inimesed võivad märgata, et nende keha kuju muutub rasvkoe
ümberjaotumise tõttu.
• Rasv võib kaduda jalgadelt, kätelt või näost.
• Rasv võib liias koguneda kõhule või rindadele või siseorganitesse
• Rasvaladestused (mida mõnikord nimetatakse pühvlikaelaks) võivad tekkida kaela tagaosale.
Ei ole veel teada, mis selliseid muutusi põhjustab või kas neil on teie tervisele pika-ajaline mõju. Kui
te märkate, et teie keha kuju on muutunud:
Rääkige sellest oma arstile.
Laktatsidoos on harvaesinev, kuid tõsine kõrvaltoime
Mõnedel inimestel, kes võtavad Combivir’i või teisi sarnaseid ravimeid (NRTId), tekib seisund, mida
nimetatakse laktatsidoosiks, sellega kaasneb maksa suurenemine.
Laktatsidoosi põhjustab piimhappe teke organismis. See on harva esinev, ja kui see tekib, siis
tavaliselt mõned kuud pärast ravi algust. See seisund võib olla eluohtlik põhjustades siseorganite
puudulikkust. Laktatsidoos tekib suurema tõenäosusega inimestel, kellel on maks haige või kes on
rasvunud (väga ülekaalulised), eriti naised.
Laktatsidoosi sümptomite hulka kuuluvad:
• sügav, kiire ja raske hingamine
• uimasus
• jäsemete tuimus või nõrkus
• halb enesetunne (iiveldus), oksendamine
• kõhuvalu.
Ravi ajal arst jälgib teid laktatsidoosi ilmingute tekke suhtes. Kui teil on mõni ülalnimetatud
sümptomitest või kui mõni muu sümptom teile muret teeb:
Võtke oma arstiga niipea kui võimalik ühendust.
Teil võib tekkida probleeme luudega
Mõnedel kombineeritud HIV-ravi saavatel patsientidel areneb luuhaigus nimega osteonekroos. Selle
seisundi korral osa luukude sureb, mille põhjuseks on luu kahjustunud verevarustus. See haigus võib
tõenäolisemalt tekkida patsientidel:
• kui nad on saanud kombineeritud ravi pikka aega
• kui nad võtavad samaaegselt põletikuvastaseid ravimeid, mida nimetatakse kortikosteroidideks
• kui nad tarbivad alkoholi
• kui nende immuunsüsteem on väga nõrk
• kui nad on ülekaalulised.
Osteonekroosi sümptomid on:
• liigeste jäikus
• valud (eriti puusas, põlves või õlas)
• liikumisraskused.
Kui te täheldate selliseid sümptomeid:
Rääkige oma arstiga
Teised kõrvaltoimed, mida saab tuvastada vereanalüüsidega:
Kombineeritud HIV-ravi võib põhjustada:
• piimhappe taseme suurenemist veres, mis harvadel juhtudel võib põhjustada laktatsidoosi
• suhkru ja rasvade (triglütseriidid ja kolesterool) sisalduse suurenemist veres
• insuliiniresistentsus (seega, kui te olete diabeetik, peate te veresuhkru kontrollimiseks oma
insuliiniannust muutma).

 

5. Kuidas Combivir’i säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Combivir’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.
Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Kui teil on Combivir’i mittevajalikke tablette, ärge visake neid ära kanalisatsiooni kaudu ega koos
majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need
meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

 

6. Lisainfo

Mida Combivir sisaldab
Toimeained on lamivudiin ja zidovudiin. Abiained on
• Tableti sisus: mikrokristalne tselluloos, naatriumtärklisglükollaat (gluteenivaba),
magneesiumstearaat, kolloidne ränidioksiid
• Tableti kilekattes: hüpromelloos, titaandioksiid, makrogool 400 ja polüsorbaat 80.
Kuidas Combivir välja näeb ja pakendi sisu
Combivir kaetud tabletid on 60 kaupa turvakleebisega blister- ehk ribapakendites. Need on valged või
tuhmvalged kapslikujulised poolitusjoonega tabletid, mille mõlemal küljel on kiri GXFC3.

Müügiloa hoidja ja tootja


Tootja Müügiloa hoidja
Glaxo Operations UK Limited ViiV Healthcare UK Limited
(trading as Glaxo Wellcome 980 Great West Road
Operations) Brentford
Priory Street Middlesex
Ware TW8 9GS
Herts SG12 0DJ Ühendkuningriik
Ühendkuningriik
või
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
Grunwaldzka 189
60-322 Poznan
Poola
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.