Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Combivir

ATC Kood: J05AR01
Toimeaine: lamivudine / zidovudine
Tootja: ViiV Healthcare UK Limited  

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Combivir 150 mg/300 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Lamivudiin/zidovudiin
 

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Kaetud tablett sisaldab
lamivudiini 150 mg
zidovudiini 300 mg
 

3. ABIAINED

 


4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS


60 kaetud tabletti
Poolitusjoonega tablett


5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Suukaudne


6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
 

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 


8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {KK/AAAA}


9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.


10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE

ESITATUD NÕUETELE

 


11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

ViiV Healthcare UK Limited
980 Great West Road
Brentford
Middlesex
TW8 9GS
Ühendkuningriik
 

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/98/058/002
 

13. PARTII NUMBER

Partii nr:
 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.
 

15. KASUTUSJUHEND


16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

combivir tabletid