Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Aubagio

ATC Kood: L04AA31
Toimeaine: teriflunomide
Tootja: Sanofi-aventis Groupe  

Artikli sisukord

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AUBAGIO 14 mg õhukese polümeerikattega tabletid

teriflunomidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 14 mg teriflunomiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisateavet lugege pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti (3 taskut 28 tabletiga)

98 õhukese polümeerikattega tabletti (7 taskut 14 tabletiga)

10 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

F – 75008 Paris

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/838/001 14 tabletti

EU/1/13/838/002 28 tabletti

EU/1/13/838/003 84 tabletti

EU/1/13/838/004 98 tabletti

EU/1/13/838/005 10x1 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

AUBAGIO

KESKMISEL PAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

TASKUT SISALDAV KAITSEÜMBRIS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AUBAGIO 14 mg õhukese polümeerikattega tabletid

teriflunomidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 14 mg teriflunomiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisateavet lugege pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

F - 75008 Paris

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)