Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Azarga

ATC Kood: S01ED51
Toimeaine: brinzolamide / timolol
Tootja: Alcon Laboratories (UK) Ltd

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP ÜHE PUDELI 5 ml + 3 PUDELI 3 × 5 ml JAOKS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Azarga 10 mg/ml + 5 mg/ml silmatilgad, suspensioon

brinsolamiid/timolool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml suspensiooni sisaldab 10 mg brinsolamiidi ja 5 mg timolooli (timoloolmaleaadina)

3. ABIAINED

Sisaldab: bensalkooniumkloriid, mannitool (E421), karbopool 974P, tüloksapool, dinaatriumedetaat,

naatriumkloriid, hüdrokloorhape ja/või naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks) ja destilleeritud vesi.

Lisainfot vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, suspensioon

1 × 5 ml

3 × 5 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Intraokulaarne.

Enne kasutamist loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 4 nädalat.

Avatud:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Alcon Laboratories Ltd. (Ühendkuningriik)

Pentagon Park

Boundary Way

Hemel Hempstead

Herts HP2 7UD

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA (NUMBER) NUMBRID

EU/1/08/482/001 1 × 5 ml

EU/1/08/482/002 3 × 5 ml

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16 INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

azarga

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PUDELI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Azarga 10 mg/ml + 5 mg/ml silmatilgad

brinsolamiid/timolool

Okulaarne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 4 nädalat.

Avatud:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

5 ml

6 MUU