Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Alli (previously Orlistat GSK)

ATC Kood: A08AB01
Toimeaine: orlistat
Tootja: Glaxo Group Ltd.

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLIMINE KARP, 42, 60, 84, 90 või 120 KAPSLIT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

alli 60 mg kõvakapslid

Orlistat

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kõvakapsel sisaldab 60 mg orlistati.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Selles pakendis on:

1 pudel 42 kõvakapsliga

1 pudel 60 kõvakapsliga

1 pudel 84 kõvakapsliga

1 pudel 90 kõvakapsliga

1 pudel 120 kõvakapsliga

1 kaasaskantav karp

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Glaxo Group Limited

Glaxo Wellcome House

Berkeley Avenue

Greenford

Middlesex

UB6 0NN

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/401/007-011

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Käsimüügiravim.

15. KASUTUSJUHEND

Täiskasvanutele kelle KMI on 28 või suurem.

Abivahend kehakaalu langetamiseks

Võimaldab langetada kehakaalu rohkem kui ainult dieediga.

alli on koos kalorivaese ja vähendatud rasvasisaldusega dieediga mõeldud ülekaalulistele (KMI 28 või

suurem) üle 18-aastastele täiskasvanutele kehakaalu langetamiseks.

Kliiniliselt on tõestatud, et alli kapslid aitavad kehakaalu langetada suuremal määral kui ainult dieedi

pidamine. Kapslid toimivad seedetraktis, kus nad takistavad umbes ühe neljandiku toiduga tarbitud

rasvade imendumist. Imendumata jäänud rasv eritatakse väljaheitega ja võib põhjustada seedetraktis

mõningaid kõrvaltoimeid. Nende kõrvaltoimete tekkevõimalust vähendab vähese rasvasisaldusega

dieet.

Et otsustada, kas teie KMI on 28 või suurem, otsige graafikult üles oma pikkus. Kui teie kehakaal on

väiksem kui teie pikkuse juurde märgitud kehakaal, siis teie KMI on alla 28 ja ärge alli’t võtke.

Pikkus Kehakaal

1,50 m 63 kg

1,55 m 67,25 kg

1,60 m 71,75 kg

1,65 m 76,25 kg

1,70 m 81 kg

1,75 m 85,75 kg

1,80 m 90,75 kg

1,85 m 95,75 kg

1,90 m 101 kg

Ülekaalulisus suurendab tõsiste terviseprobleemide nagu suhkurtõve ja südamehaiguse tekkimise riski.

Käige arsti juures kontrollil.

Ärge kasutage

• kui olete alla 18-aastane.

• kui olete rase või toidate last rinnaga.

• kui võtate tsüklosporiini.

• kui te võtate varfariini või muid ravimeid vere vedeldamiseks.

• kui olete allergiline orlistati või ravimi mõne koostisosa suhtes.

• kui teil esineb kolestaas (seisund, kui sapi äravool maksast on blokeeritud).

• kui teil esinevad toidu imendumisprobleemid (krooniline malabsorptsiooni sündroom).

Rääkige enne alli võtmist oma arstiga:

• kui te kasutate südame rütmihäirete tõttu amiodarooni.

• kui te võtate mõnda diabeediravimit.

• kui te võtate epilepsiavastast ravimit.

• kui teil esineb neeruhaigus.

• kui te võtate kilpnäärmeravimit (levotüroksiin).

Rääkige oma arsti või apteekriga alli kasutamise korral

• kui te võtate vererõhuravimeid.

• kui te võtate ravimeid kõrge kolesteroolisisalduse tõttu.

Kasutusjuhend

• Võtke üks kapsel kolm korda ööpäevas koos rasva sisaldava toidukorraga. Neelake kapsel koos

veega tervelt alla.

• Ärge võtke rohkem kui kolm kapslit ööpäevas.

• Iga päev enne magamaminekut võtke mõnda multivitamiini preparaati, mis sisaldab A-, D-, E- ja

K-vitamiini.

• alli’t ei tohi võtta kauem kui 6 kuud.

www.alli.gsk.ee

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

alli 60 mg kõvakapslid