Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Alli (previously Orlistat GSK)

ATC Kood: A08AB01
Toimeaine: orlistat
Tootja: Glaxo Group Ltd.

Artikli sisukord

 

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

alli 60 mg kõvakapslid

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga kõvakapsel sisaldab 60 mg orlistati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Kõvakapsel.

Kapslil on keskel tumesinine kattevõru, türkiissinine kapsli kaas ja türkiissinine kapsli keha

markeeringuga „alli“.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

alli on koos kergelt kalorivaese vähendatud rasvasisaldusega dieediga näidustatud kehakaalu

langetamiseks täiskasvanud ülekaalulistel patsientidel (kehamassiindeks [KMI] ≥28 kg/m2).

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud

alli soovitatav annus on üks 60 mg kapsel kolm korda ööpäevas. 24 tunni vältel ei tohi võtta rohkem

kui kolm 60 mg kapslit.

Kehakaalu langetamise programmi olulised osad on dieet ja kehaline koormus. Dieedi ja kehalise

koormuse programmiga tuleb algust teha juba enne alli’ga ravi alustamist.

Orlistati võtmise ajal peavad patsiendid järgima tasakaalustatud toitainetega kergelt kalorivaest dieeti,

mis sisaldab umbes 30% rasvast pärinevaid kaloreid (näiteks 2000 kcal ööpäevase dieedi puhul

tähendab see rasvasisaldust <67 g). Rasva, süsivesikute ja valkude päevase koguse peab jaotama

kolme põhitoidukorra vahel.

Dieedi pidamist ja kehalise koormuse programmi tuleb jätkata ka pärast alli-ravi lõpetamist.

Ravikuur ei tohi ületada 6 kuud.

Kui patsiendi kehakaal ei ole pärast 12-nädalast ravi alliga langenud, tuleb nõu pidada arsti või

apteekriga. Vajalikuks võib osutuda ravi lõpetamine.

Patsientide erirühmad

Eakad patsiendid (≥ 65-aastased)

Orlistati kasutamise kohta eakatel patsientidel on vähe andmeid. Orlistati minimaalse imendumise

tõttu ei ole annuste kohandamine eakate patsientide puhul vajalik.

Maksa- ja neerukahjustus

Orlistati toimet maksa- ja/või neerukahjustusega isikutel ei ole uuritud.

Kuid orlistati minimaalse imendumise tõttu ei ole annuse kohandamine maksa- ja/või

neerukahjustusega patsientide puhul vajalik.

Lapsed

Alla 18-aastastel lastel ei ole alli kasutamise ohutust ja tõhusust kindlaks tehtud. Andmed ei ole

kättesaadavad.

Manustamisviis

Kapsel tuleb võtta koos veega vahetult enne sööki, söögi ajal või kuni ühe tunni jooksul pärast iga

peamist söögikorda. Kui söögikord jääb vahele või ei sisalda rasva, tuleb orlistati annus vahele jätta.

4.3 Vastunäidustused

• Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes

• Samaaegne ravi tsüklosporiiniga (vt lõik 4.5)

• Krooniline malabsorptsiooni sündroom

• Kolestaas

• Rasedus (vt lõik 4.6)

• Rinnaga toitmine (vt lõik 4.6)

• Samaaegne ravi varfariini või muude suukaudsete antikoagulantidega (vt lõigud 4.5 ja 4.8)

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Patsientidele tuleb öelda, et neil tuleb ettenähtud dieedinõuetest täpselt kinni pidada (vt lõik 4.2).

Seedetrakti kõrvaltoimete (vt lõik 4.8) tekkevõimalus võib suureneda, kui orlistati võetakse koos

rasvase toiduga või kui seda kasutatakse koos rasvarikka dieediga.

Ravi orlistatiga võib vähendada rasvlahustuvate vitamiinide (A-, D-, E- ja K-vitamiini) imendumist (vt

lõik 4.5). Seetõttu on soovitatav enne magamaminekut võtta täiendavalt mõnda multivitamiini

preparaati.

Et koos ainevahetusprotsesside paranemisega võib diabeediga patsientidel kaasneda kehakaalu langus,

on soovitatav, et diabeediravimeid kasutavad patsiendid peavad nõu oma arstiga enne ravi alustamist

alli’ga; vajadusel tuleb diabeediravimi annust kohandada.

Kehakaalu langusega võib kaasneda vererõhu ja kolesteroolisisalduse paranemine. Patsiendid, kes

kasutavad ravimeid hüpertensiooni või hüperkolesteroleemia tõttu, peavad alli’t võttes pidama nõu

arsti või apteekriga, sest vajalik võib olla nende ravimite annuse kohandamine.

Amiodarooni kasutavad patsiendid peavad enne alli’ga ravi alustamist konsulteerima arstiga (vt lõik

4.5).

Orlistati kasutamisel on teatatud pärasoole verejooksu juhtudest. Sellisel juhul tuleb pöörduda arsti

poole.

Soovitatav on täiendava rasestumisvastase meetodi kasutamine, et hoida ära suukaudsete

rasestumisvastaste preparaatide efektiivsuse võimalik langus, mis võib tekkida tugeva kõhulahtisuse

korral (vt lõik 4.5).

Neeruprobleemidega patsiendid peavad enne ravi alustamist alli’ga pidama nõu arstiga, sest orlistati

kasutamist on harvadel juhtudel seostatud hüperoksaluuria ja oksalaat-nefropaatiaga.

Orlistati ja levotüroksiini koosmanustamine võib põhjustada hüpotüreoidismi ja/või halvasti

kontrollile alluvat hüpotüreoidismi (vt lõik 4.5.). Levotüroksiinravi saavad patsiendid peavad enne

ravi alustamist alli’ga pidama nõu arstiga, sest orlistati ja levotüroksiini võib olla vaja manustada eri

aegadel ning levotüroksiini annust võib olla vajalik kohandada.

Epilepsiavastast ravi saavad patsiendid peavad enne ravi alustamist alli’ga pidama nõu arstiga, sest

vajalik on jälgida krampide sageduse ja raskusastme võimalikke muutusi. Muutuste korral peab

kaaluma orlistati ja epilepsiaravimite manustamist eri aegadel (vt lõik 4.5.).

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tsüklosporiin

Ravimite koostoimeuuringus ja lisaks mitmetel juhtudel on orlistati ja tsüklosporiini

koosmanustamisel täheldatud tsüklosporiini plasmakontsentratsiooni vähenemist. Selle tagajärjel võib

väheneda immunosupressiivne toime. alli ja tsüklosporiini samaaegne kasutamine on vastunäidustatud

(vt lõik 4.3).

Suukaudsed antikoagulandid

Orlistati kasutamine koos varfariini või teiste suukaudsete antikoagulantidega võib mõjutada INR-i

(ingl k International Normalised Ratio – rahvusvaheline standardsuhe) väärtusi (vt lõik 4.8). alli

samaaegne kasutamine koos varfariini või muude suukaudsete antikoagulantidega on vastunäidustatud

(vt lõik 4.3).

Suukaudsed rasestumisvastased preparaadid

Koostoime puudumist suukaudsete rasestumisvastaste preparaatide ja orlistati vahel on

demonstreeritud spetsiifilistes ravimite koostoimeuuringutes. Samas võib orlistat kaudselt vähendada

suukaudsete rasestumisvastaste preparaatide saadavust, mis võib üksikutel juhtudel viia ettenägematu

raseduse tekkeni. Tugeva kõhulahtisuse korral soovitatakse kasutada täiendavat rasestumisvastast

meetodit (vt lõik 4.4).

Levotüroksiin

Orlistati ja levotüroksiini manustamine samal ajal võib põhjustada hüpotüreoidismi ja/või halvasti

kontrollile alluvat hüpotüreoidismi (vt lõik 4.4.). Põhjuseks võib olla joodisoolade ja/või

levotüroksiini vähenenud imendumine.

Epilepsiavastased ravimid

Orlistati ja epilepsiavastaste ravimite, sh valproaadi ja lamotrigiini samaaegsel manustamisel on

patsientidel teatatud krampide tekkest, mille tõttu ei saa välistada koostoime põhjuslikku seost.

Orlistat võib vähendada epilepsiavastaste ravimite imendumist, mis võib põhjustada krampe.

Rasvlahustuvad vitamiinid

Orlistat-ravi võib vähendada rasvlahustuvate vitamiinide (A, D, E ja K) imendumist.

Kliinilistes uuringutes jäid valdaval enamusel patsientidest kuni 4 aastat kestnud orlistat-ravi järgselt

vitamiinide A, D, E ja K ning beeta-karoteeni sisaldused normi piiresse. Siiski on orlistati kasutavatel

patsientidel soovitatav võtta iga päev enne magamaminekut täiendavalt mõnda multivitamiini

preparaati, et tagada piisav vitamiinide saamine (vt lõik 4.4).

Akarboos

Farmakokineetiliste koostoimeuuringute puudumise tõttu ei soovitata akarboosi kasutavatel

patsientidel alli’t võtta.

Amiodaroon

Orlistatiga samaaegselt amiodarooni ühekordsete annuste manustamisel on piiratud arvul tervetel

vabatahtlikel täheldatud amiodarooni plasmakontsentratsiooni langust. Antud leiu kliiniline tähendus

amiodaroonravi saavatele patsientidele ei ole selge. Amiodarooni võtvad patsiendid peavad enne ravi

alustamist alli’ga konsulteerima arstiga. alli-ravi ajal võib olla vaja muuta amiodarooni annust.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilses eas naised / rasestumisvastased meetmed meestel ja naistel

Soovitatakse kasutada täiendavat rasestumisvastast meetodit, et hoida ära suukaudse kontratseptsiooni

ebaõnnestumist, mis võib tekkida raske kõhulahtisuse korral (vt lõigud 4.4 ja 4.5).

Rasedus

Orlistati kasutamise kohta raseduse ajal ei ole kliinilisi andmeid. Loomkatsed ei näita otsest või

kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele või postnataalsele arengule

(vt lõik 5.3).

alli on raseduse ajal vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Imetamine

Kuna ei ole teada, kas orlistat eritub rinnapiima, on alli kasutamine rinnaga toitmise ajal

vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Fertiilsus

Loomkatsetes ei ole leitud kahjulikke toimeid fertiilsusele.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Orlistati toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele puudub või on ebaoluline..

4.8 Kõrvaltoimed

Orlistati kõrvaltoimed on valdavalt seotud seedetraktiga ja need on tingitud ravimi farmakoloogilisest

toimest seedetraktis paikneva rasva imendumise takistamisel.

18 kuud kuni 2 aastat kestnud orlistat 60 mg kasutamise kliiniliste uuringute jooksul registreeritud

seedetrakti kõrvaltoimed olid üldiselt oma raskusastmelt kerged ja mööduva iseloomuga. Tavaliselt

tekkisid kõrvaltoimed ravi varases perioodis (esimese kolme ravikuu vältel) ja enamusel patsientidest

täheldati vaid ühte kõrvaltoimet. Vähese rasvasisaldusega dieet vähendab seedetrakti kõrvaltoimete

tekkevõimalust (vt lõik 4.4).

Alljärgnevad kõrvaltoimed on loetletud organsüsteemi klassi ja esinemissageduse järgi.

Esinemissagedused on defineeritud järgmiselt: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aegajalt

(≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei

saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Turustamisjärgselt kindlaks tehtud orlistati kõrvaltoimete sagedused on teadmata, sest neist

reaktsioonidest teatati vabatahtlikult tundmatu suurusega populatsioonist.

†On tõenäoline, et ravi orlistatiga võib põhjustada ärevust seedetrakti kõrvaltoimete ootuse tõttu või

sekundaarselt nende tõttu.

4.9 Üleannustamine

Orlistati ühekordse 800 mg annuse ja korduva annuse manustamisel kuni 400 mg kolm korda päevas

15 päeva jooksul normaalse kehakaaluga ja rasvtõvega isikutele märkimisväärseid kliinilisi leide ei

ilmnenud. Lisaks on rasvtõvega patsientidele manustatud annuseid 240 mg kolm korda päevas 6 kuu

jooksul. Enamuse ravimi müügiletuleku järgselt teatatud üleannustamise juhtude puhul ei kirjeldatud

kõrvaltoimete teket või sarnanesid tekkinud kõrvaltoimed soovitatud annuste manustamisel kirjeldatud

kõrvaltoimetele.

Üleannustamise korral tuleb pöörduda arsti poole. Kui patsient peaks võtma väga suure annuse

orlistati, tuleks teda jälgida 24 tunni jooksul. Inimeste ja loomadega läbi viidud uuringute põhjal

mööduvad orlistati süsteemsed toimed (lipaase pärssivad omadused) kiiresti.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: tüsedusevastased, v.a. dieediks kasutatavad ained, perifeerse toimega

tüsedusevastased ained, ATC-kood: A08AB01.

Orlistat on seedetrakti lipaaside tugevatoimeline, spetsiifiline ja pika toimeajaga inhibiitor. Toimib

mao- ja soolevalendikus, kus moodustab mao- ja pankrease lipaaside aktiivse seondumiskohaga

kovalentsed sidemed. Inaktiveeritud ensüüm ei ole enam võimeline hüdrolüüsima toiduga saadud

rasvu triglütseriididest imendumiseks vajalikeks vabadeks rasvhapeteks ja monoglütseriidideks.

Kliiniliste uuringute andmetele tuginedes võib väita, et orlistati 60 mg annuse võtmisel kolm korda

päevas väheneb toiduga tarbitud rasva imendumine umbes 25% võrra. Orlistati toimel suureneb rooja

rasvasisaldus juba 24 kuni 48 tundi pärast annustamist. Ravi katkestamisel pöördub rooja

rasvasisaldus tagasi ravieelsele tasemele, tavaliselt 48 kuni 72 tunni jooksul.

Kaks topeltpimedat randomiseeritud platseebokontrollitud uuringut täiskasvanutel KMI-ga ≥ 28 kg/m2

toetavad orlistati tõhusust annuses 60 mg kolm korda päevas koos madala kalorsuse ja vähese

rasvasisaldusega dieediga. Esmase parameetri puhul, milleks oli kehakaalu muutus algväärtusest

(randomiseerimise ajal), hinnati kehakaalu aja jooksul (tabel 1) ja uuringus osalejate protsenti, kes

kaotasid ≥ 5% või ≥ 10% kehakaalust (tabel 2). Kuigi kehakaalu langust hinnati mõlemas uuringus

12 ravikuu jooksul, võttis suurem osa kaalust alla esimese 6 kuu jooksul.

Pärast 6-kuulist ravi andis orlistati 60 mg annuse poolt esile kutsutud kehakaalu vähenemine ka muid

olulisi tervisekasusid lisaks kaalulangusele. Üldkolesterooli keskmine suhteline muutus oli -2,4%

orlistat 60 mg (algväärtus 5,20 mmol/l) ja +2,8% platseebo puhul (algväärtus 5,26 mmol/l).

LDL-kolesterooli keskmine suhteline muutus oli -3,5% orlistat 60 mg (algväärtus 3,30 mmol/l) ja

+3,8% platseebo puhul (algväärtus 3,41 mmol/l). Taljeümbermõõdu keskmine muutus oli -4,5 cm

orlistat 60 mg (algväärtus 103,7 cm) ja -3,6 cm platseebo puhul (algväärtus 103,5 cm). Kõik võrdlused

platseeboga olid statistiliselt olulised.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Uuringud normaalse kehakaalu ja rasvtõvega vabatahtlikega näitasid, et orlistati süsteemne

imendumine on minimaalne. 8 tundi pärast 360 mg orlistati suukaudset manustamist ei olnud ravimi

plasmakontsentratsioon määratav (<5 ng/ml).

Terapeutiliste annuste kasutamisel oli intaktse orlistati plasmakontsentratsioon üldjuhul määratav

sporaadiliselt ning kontsentratsioon oli väga madal (<10 ng/ml või 0,02 μmol), kumuleerumist ei

täheldatud, mis on kooskõlas minimaalse imendumisega.

Jaotumine

Kuna ravim imendub minimaalselt ja süsteemset farmakokineetikat ei ole kindlaks tehtud, ei saa

jaotusruumala määrata. In vitro seondub orlistat enam kui 99% ulatuses plasmavalkudega (peamiselt

lipoproteiinide ja albumiiniga). Erütrotsüütidesse jaotub orlistat minimaalselt.

Biotransformatsioon

Loomkatsete andmete põhjal toimub orlistati metabolism tõenäoliselt sooleseinas. Rasvtõvega

patsientidega läbiviidud uuringu andmete põhjal moodustasid annusest minimaalselt süsteemselt

imendunud kogusest 42% kogu plasmakontsentratsioonist 2 põhimetaboliiti M1 (hüdrolüüsitud

neljatise laktoonrõngaga) ja M3 (M1 N-formüül lõhestatud leutsiin).

M1 ja M3 metaboliidil on avatud β-laktoonrõngas ja väga nõrk lipaasi inhibeeriv aktiivsus (vastavalt

1000 ja 2500 korda nõrgem kui orlistatil). Kuna nende metaboliitide toime on väga nõrk ning

terapeutiliste annuste manustamisel kontsentratsioon plasmas madal (vastavalt keskmiselt 26 ng/ml ja

108 ng/ml), on need metaboliidid farmakoloogilise toimeta.

Eritumine

Normaalse kehakaalu ja rasvtõvega isikutega läbi viidud uuringute andmete põhjal eritub imendumata

orlistat peamiselt väljaheitega. Umbes 97% manustatud annusest eritus väljaheitega, sellest 83%

muutumatul kujul.

Orlistatiga seotud ainete kumulatiivne renaalne eritumine moodustas vähem kui 2% annusest.

Organismist eritub täielikult (väljaheite ja uriiniga) 3…5 päevaga. Normaalse kehakaalu ja rasvtõvega

vabatahtlikel oli orlistati eritumine sarnane. Orlistat, M1 ja M3 erituvad sapiga.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja fertiilsust

puudutava toksilisuse, reproduktsiooni- ja arengutoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud

kahjulikku toimet inimesele.

Orlistati meditsiiniline kasutamine ei kujuta tõenäoliselt ohtu vee- ega maakeskkonnale. Kuid mistahes

võimalikke riske tuleks vältida (vt lõik 6.6).

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Kapsli sisu

Mikrokristalne tselluloos (E460)

Naatriumglükolaattärklis

Povidoon (E1201)

Naatriumlaurüülsulfaat

Talk

Kapsli kest

Želatiin

Indigokarmiin (E132)

Titaandioksiid (E171)

Naatriumlaurüülsulfaat

Sorbitaanmonolauraat

Kapsli trükitint

Šellak

Must raudoksiid (E172)

Propüleenglükool

Kattevõru

Želatiin

Polüsorbaat 80

Indigokarmiin (E132)

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Kaasaskantavas karbis hoitud kapslid tuleb minema visata ühe kuu möödudes.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida pakend tihedalt suletuna.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Lastekindla korgiga HDPE pudel, mis sisaldab 42, 60, 84, 90 või 120 kõvakapslit. Pudel sisaldab ka

kahte eraldi silikageeli kuivatusaine pakikest.

Igas pakis sisaldub polüstüreenvaigust / polüuretaanist kaasaskantav karp (Shuttle), mis mahutab 3

kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Glaxo Group Limited

Glaxo Wellcome House

Berkeley Avenue

Greenford

Middlesex

UB6 0NN

Ühendkuningriik

8. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/07/401/007-011

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 23. juuli 2007

Müügiloa uuendamise kuupäev:

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel