Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Azopt - Azopt toote info PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

ATC Kood: S01EC04
Toimeaine: brinzolamide
Tootja: Alcon Laboratories (UK) Ltd.

Artikli sisukord

 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

AZOPT 10 mg/ml silmatilgad, suspensioon

Brinsolamiid

Lugege seda infolehte tähelepanelikult enne ravimi kasutamist.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade

1. Mis ravim on AZOPT ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne AZOPTi kasutamist

3. Kuidas AZOPTi kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas AZOPTi säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON AZOPT JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

AZOPT sisaldab brinsolamiidi, mis kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse karboanhüdraasi

inhibiitoriteks. See vähendab silmasisest rõhku.

AZOPTi silmatilkasid kasutatakse kõrgenenud silmasisese rõhu alandamiseks. Kõrgenenud

silmasisene rõhk võib tekitada glaukoomi.

Liiga suur silma siserõhk võib teie nägemist kahjustada.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE AZOPTi KASUTAMIST

Ärge kasutage AZOPTi...

- kui teil on suuri probleeme neerudega.

- kui olete allergiline AZOPTi koostisosade suhtes. Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.

- kui teil on allergia ravimitele, mida nimetatakse sulfoonamiidideks. NÄITEKS kuuluvad

siia diabeedi ja nakkushaiguste ravimid, samuti diureetikumid (vee väljaajajad)-AZOPT võib

põhjustada samasugust allergiat.

- kui teie veri on liiga happeline (seisund, mida nimetatakse hüperkloreemiliseks atsidoosiks).

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga AZOPT

Pidage nõu oma arstiga, kui

- teil on probleeme maksaga.

- teil on „kuiva silma” sündroom või probleemid silma sarvkestaga.

- kui te võtate teisi sulfoonamiide.

AZOPTi ei tohi kasutada alla 18-aastased patsiendid, kui arst pole teisiti soovitanud.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid

ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kui te kasutate teisi karboanhüdraasi inhibiitoreid (atsetasolamiid või dorsolamiid, vt lõik 1 MIS

RAVIM ON AZOPT JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE), rääkige sellest oma arstile.

Rasedus ja imetamine

Te ei tohi AZOPTi kasutada, kui te olete rase või kahtlustate endal rasedust, pidage nõu oma

arstiga enne AZOPTi kasutamist.

Kui te toidate rinnaga, pidage nõu arstiga.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige liiklusvahendit ega töötage masinatega, kuni nägemisteravus on taastunud. Võib

juhtuda, et teie nägemine on vahetult pärast AZOPTi tilgutamist häiritud.

AZOPT võib olla takistuseks vaimset ärksust ja/või koordinatsiooni nõudvate tegevuste puhul eakatel

inimestel. Kui see sümptom tekib ka teil, olge autojuhtimisel või masinate käsitsemisel ettevaatlik.

Oluline teave mõningate AZOPTi koostisainete suhtes

Kui kannate pehmeid kontaktläätsi: AZOPT sisaldab bensalkooniumkloriidi, mis võib

põhjustada silma ärritust ja muuta pehmete kontaktläätsede värvi. Ravim ei tohi kokku

puutuda pehmete kontaktläätsedega. Võtke läätsed silmast enne AZOPTi tilgutamist ja oodake

vähemalt 15 minutit peale tilgutamist, enne kui panete läätsed silma tagasi.

3. KUIDAS AZOPTi KASUTADA

Kasutage AZOPTi alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage

nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on 1 tilk haigesse silma või haigetesse silmadesse kaks korda päevas-hommikul ja

õhtul.

Kasutage ravimit nii, kui teie arst ei määra teisiti. Tilgutage AZOPTi mõlemasse silma vaid juhul, kui

teie arst nii määrab. Kasutage ravimit nii kaua, kui teie arst on määranud.

AZOPT on mõeldud ainult silma tilgutamiseks.

Pöörake lehte lisainformatsiooni saamiseks

Pöörake lehte

3. KUIDAS AZOPTi KASUTADA (järg)

1 2 3

Kui palju kasutada

vt I pool

• Võtke AZOPTi pudel ja peegel

• Peske oma käed

• Raputage pudelit ja keerake kork lahti

• Hoidke pudelit suunaga allapoole pöidla ja keskmise sõrme vahel

• Painutage pea taha. Tõmmake puhta sõrmega silma alalaug eemale, kuni tekib „tasku” silmalau

ja silma vahele. Sinna tuleb ravimit tilgutada (joonis 1)

• Viige pudeli otsik silmale lähemale. Kasutage peeglit, kui vajalik

Ärge puudutage tilguti otsikuga silma või silmalaugu ega ümbritsevaid alasid või teisi

pindu. Tilk võib saastuda

• Vajutage kergelt pudeli põhjale, väljutades ühe tilga AZOPTi korraga.

Ärge pigistage pudelit: see on disainitud nii, et kergest vajutusest põhjale piisab (joonis 2)

• Pärast AZOPTi tilgutamist vajutage sõrmega kinni ninapoolne silmanurk (joonis 3). See aitab

vältida AZOPTi sattumist ülejäänud organismi.

• Kui peate tilgutama ravimit mõlemasse silma, korrake samu võtteid teisel silmal.

• Sulgege pudel kindlalt korgiga kohe pärast ravimi kasutamist

• Kasutage üks pudel lõpuni, enne kui avate järgmise pudeli.

Kui tilk läheb silmast mööda, proovige uuesti.

Kui tilgutate silma liiga palju ravimit, peske see sealt sooja veega välja. Ärge tilgutage ravimit

uuesti silma enne, kui järgmine tilgutamise kord on käes.

Kui unustate AZOPTi tilgutamata, tilgutage üks tilk niipea kui meenub ja siis jätkake vastavalt

režiimile. Ärge tilgutage kahekordset annust tasategemiseks.

Kui katkestate AZOPTi kasutamise ilma arstiga nõu pidamata, ei ole teie silma siserõhk enam

kontrolli all ning see võib põhjustada nägemise kao.

Kui kasutate samaaegselt teisi silmatilku, hoidke vähemalt 5 minutit vahet AZOPTi ja teiste

silmatilkade tilgutamise vahel.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka AZOPT põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Enamasti, kui kõrvaltoimed pole rasked, saate ravimi tarvitamist jätkata.

Sagedased kõrvaltoimed

(1 kuni 10 inimesel 100-st)

Kõrvaltoimed silmas: nägemise ähmastumine, silma ärritus, silmavalu, eritis silmast, silma

sügelemine, kuiv silm, ebanormaalne tunne silmas, silma punetus, silmalau sügelemine, punetus või

turse

Kõrvaltoimed ülejäänud organismis: halb maitse, peavalu, suukuivus

Aeg-ajalt tekkivad kõrvaltoimed

(tekivad 1 kuni 10 inimesel 1000-st)

Kõrvaltoimed silmas: silma siserõhu suurenemine, nägemisnärvi kahjustus, ebanormaalne, topelt- või

vähenenud nägemine, valgustundlikkus, konjunktiivi põletik või infektsioon, allergiasümptomid

silmas, silma turse, sarvkesta häired, silmalau näärmete põletik, silma tundlikkuse vähenemine,

vohandid silma pinnal, silma pigmentatsiooni suurenemine, silmade väsimus, silmalau kestendus,

suurenenud pisaravool

Kõrvaltoimed ülejäänud organismis: südamerütmi aeglustumine või ebakorrapärasus,

südamefunktsiooni nõrgenemine, südame puperdamine, valu rinnus, astma, hingamisraskused,

õhupuudus, vere punaliblede arvu vähenemine, vere kloorisisalduse tõus, pearinglus, unisus,

mäluhäired, depressioon, unehäired, närvilisus, ärritatavus, jõuetus, üldine nõrkus, ebanormaalne

tunne, valu, värisemine, helin kõrvus, vähenenud sugutung, seksuaalhäired meestel, külmetushaiguse

sümptomid, raskustunne rinnus, köha, põskkoopapõletik, kurgu ärritus, ebanormaalne või vähenenud

tundlikkus suus, söögitoru limaskesta põletik, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, maoärritus,

peristaltika kiirenemine, kõhulahtisus, soolegaasid, seedehäired, neeruvalu, lihasvalu, lihaskrambid,

seljavalu, ninaverejooks, ninalimaskesta kuivus, nohu, ninakinnisus, aevastamine, lööve,

ebanormaalsed aistingud nahal, sügelus, juuste väljalangemine

Teiste kõrvaltoimetena on mainitud:

Kõrvaltoimed silmas: silmalau probleemid, ripsmete kasvu aeglustumine või arvu vähenemine

Kõrvaltoimed ülejäänud organismis: allergiasümptomite ägenemine, vererõhu tõus, südame

löögisageduse tõus, ebanormaalsed maksaanalüüsid, sage urineerimine, jäsemete turse, vähenenud

tundlikkus, maitsetundlikkuse vähenemine, liigesevalu, valu jäsemetes, naha punetus, põletik või

sügelus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS AZOPTi SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage AZOPTi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil. Kõlblikkusaeg tähendab kuu

viimast päeva.

Ravim ei vaja mingeid erilisi säilitamise tingimusi.

Visake ravimpudel ära 4 nädalat pärast selle esmast avamist, et hoiduda nakkusest. Märkige üles

pudeli avamise kuupäev pudelil ja karbil selleks ettenähtud kohta. Ühe pudeliga pakendi korral

kirjutage vaid üks kuupäev.

Avatud (1):

Avatud (2):

Avatud (3):

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6 LISAINFO

Mida AZOPT sisaldab

Toimeaine on brinsolamiid 10 mg/ml.

Teised koostisained on: bensalkooniumkloriid, karbomeer 974P, edetaatdinaatrium, mannitool

(E421), puhastatud vesi, naatriumkloriid, tüloksapool. Happelisuse (pH-väärtuse) stabiliseerimiseks on

lisatud üliväikesed kogused soolhapet ja/või naatriumhüdroksiidi.

Kuidas AZOPT välja näeb ja pakendi sisu

AZOPT on piimjas vedelik (suspensioon) 5 ml või 10 ml keeratava korgiga plastikust tilgapudelis,

ning seda on ka pakendites, mis sisaldavad kolme 5 ml plastikust keeratava korgiga pudelit. Kõik

pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja Tootja Tootja

hoidja

Alcon Laboratories (UK) Ltd., S.A. Alcon - Couvreur N.V., Alcon Cusí, S.A.,

Boundary Way, Rijksweg 14, Camil Fabra 58,

Hemel Hempstead, B-2870, Puurs, 08320 El Masnou,

Herts., HP2 7UD, Belgia Hispaania

Ühendkuningriik