Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Azopt - Azopt kokkuvõte üldsusele

ATC Kood: S01EC04
Toimeaine: brinzolamide
Tootja: Alcon Laboratories (UK) Ltd.

Artikli sisukord

 

Azopt

brinsolamiid

Mis on Azopt?

Azopt on valge silmatilkade lahus, mis sisaldab toimeainena brinsolamiidi.

Milleks Azopti kasutatakse?

 

Azopti kasutatakse silma siserohu vahendamiseks. Ravimit kasutatakse patsientidel, kellel on okulaarne hupertensioon (silma siserohk on normaalsest suurem) voi avatud nurga glaukoom (haigus, mille korral silma siserohk suureneb, sest silmast ei eritu vedelikku). Seda kasutatakse kas lisaks beetablokaatoritele (nende haiguste teised ravimid) voi ainsa ravimina patsientidel, kes ei saa beetablokaatoreid kasutada voi kellele need ei moju.

Seda ravimit saab uksnes retsepti alusel.

Kuidas Azopti kasutatakse?

Azopti manustatakse haigestunud silma(desse) uks tilk kaks korda oopaevas. Monel patsiendil voib tekkida parem ravivastus uhe tilga manustamisel kolm korda paevas. Suspensiooni tuleb enne kasutamist loksutada. Mitut liiki silmatilkade kasutamisel tuleb jatta nende manustamise vahele vahemalt viis minutit.

Kuidas Azopt toimib?

Silma siserohu suurenemine kahjustab vorkkesta (silma tagaosas asuv valgustundlik pind) ja silmanarvi, mille kaudu liiguvad narvisignaalid silmast ajju. Selle tagajarjeks voib olla nagemise tugev halvenemine ja isegi pimedaksjaamine. Rohku alandades vahendab Azopt nende silmaosade kahjustuste riski.
Azoptis toimeainena sisalduv brinsolamiid on karboanhudraasi inhibiitor. See blokeerib organismis bikarbonaatioone tekitava ensuumi karboanhudraasi. Bikarbonaatioone on vaja silma vesivedeliku tekkimiseks. Bikarbonaatioonide tekke blokeerimisega aeglustab Azopt vesivedeliku teket, vahendades silma siserohku.

Kuidas Azopti uuriti?

Azopti uuriti seitsmes pohiuuringus, milles osales kokku 2173 avatud nurga glaukoomi voi okulaarse hupertensiooniga patsienti. Neist kolmes uuringus vorreldi ainsa ravimina kaks voi kolm korda paevas manustatud Azopti timolooliga (beetablokaator) ja dorsolamiidiga (samuti karboanhudraasi inhibiitor). Kahes uuringus vorreldi timoloolile lisatud Azopti, dorsolamiidi voi platseebo (naiv ravim) toimet ja viimases kahes uuringus vorreldi travopostile (prostaglandiini analoog) lisatud kaks korda paevas manustatava Azopti ja timolooli toimet. Koik uuringud kestsid kolm kuud, v.a uuring, milles vorreldi Azopti timolooliga – see uuring kestis 18 kuud. Koikides uuringutes oli efektiivsuse pohinaitaja silma siserohu muutus (mooteuhik mm Hg). Uuringute alguses oli koikidel patsientidel silma siserohk vahemalt 21 mm Hg.

Milles seisneb uuringute pohjal Azopti kasulikkus?

Ainsa ravimina kasutatud Azopt oli vahem efektiivne kui timolool. Azopt vahendas 18 kuu jooksul silmarohku 2,7–5,7 mm Hg vorra, kuid timolool 5,2–6,0 mm Hg vorra.
Ainsa ravimina voi lisaks timoloolile kasutatud Azopt oli sama efektiivne kui dorsolamiid, vahendades rohku 3,4–5,7 mm Hg vorra. Dorsolamiid vahendas rohku 4,3–4,9 mm Hg vorra. Lisaks timoloolile kasutatud Azopt oli ka efektiivsem kui platseebo.
Travoprostile lisaks kasutatud Azopt oli silmarohu vahendamisel sama efektiivne kui timolool. Molemas uuringus pohjustasid travoprostile lisatud Azopt ja timolool parast 12-nadalast ravi silmarohu edasise vahenemise ligikaudu 3,5 mm Hg vorra.
Uldiselt oli Azopti efektiivsus selle kasutamisel kaks voi kolm korda paevas uhesugune. Tulemused naitasid siiski, et monel patsiendil voib silma siserohk vaheneda rohkem, kui ta kasutab tilku kolm korda paevas.

Mis riskid Azoptiga kaasnevad?

Azopti koige sagedamad korvalnahud (esinenud 1–10 patsiendil 100st) on dusgeusia (maitsehaired), peavalu, blefariit (lauaarepoletik), nagemise ahmastumine, silmaarritus, silmavalu, silmakuivus, silmaeritis, silma kihelus, silmas oleva voorkeha aisting, okulaarne hupereemia (silma liigveresus) ja suukuivus. Azopti kohta teatatud korvalnahtude taielik loetelu on pakendi infolehel.
Azopti ei tohi kasutada patsiendid, kes voivad olla brinsolamiidi voi selle ravimi mis tahes muu koostisaine voi sulfoonamiidide (naiteks teatud antibiootikumid) suhtes ulitundlikud (allergilised). Ravimit ei tohi kasutada ka raske neeruhaiguse voi huperkloreemilise atsidoosi (vere liighappesus, mida pohjustab vere liigne kloriidisisaldus) korral. Azopt sisaldab bensalkooniumkloriidi, mis teadaolevalt kahjustab pehmete kontaktlaatsede varvi. Pehmeid kontaktlaatsi kandvad patsiendid peavad seetottu olema ettevaatlikud.

Miks Azopt heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Azopti kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ning soovitas anda ravimi muugiloa.

Muu teave Azopti kohta

Euroopa Komisjon andis Azopti muugiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevottele Alcon Laboratories (UK) Limited 9. martsil 2000. Muugiluba on tahtajatu.

Kokkuvotte viimane uuendus: 01-2010.