Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Azopt - Azopt toote info LISA I

ATC Kood: S01EC04
Toimeaine: brinzolamide
Tootja: Alcon Laboratories (UK) Ltd.

Artikli sisukord

 

 

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AZOPT, 10 mg/ml silmatilgad, suspensioon

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Suspensiooni iga ml sisaldab 10 mg brinsolamiidi.

Abiained:

Suspensiooni iga ml sisaldab 0,15 mg bensalkooniumkloriidii

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Silmatilgad, suspensioon.

Valge kuni kollakasvalge suspensioon.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

AZOPT on näidustatud kõrgenenud silmasisese rõhu langetamiseks:

• silma hüpertensiooni korral

• avatud nurga glaukoomi korral

monoteraapiana täiskasvanud patsientidele, kellele beetablokaatorid ei toimi, või täiskasvanud

patsientidele, kellele beetablokaatorid on vastunäidustatud või täiendava ravimina beetablokaatoritele

või prostaglandiini analoogidele (vt ka lõik 5.1).

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Nii monoteraapiana kui ka täiendava ravimina kasutamisel on annuseks üks tilk AZOPTi haige(te)

silma(de) konjunktiivikotti kaks korda päevas. Osade patsientide puhul võib paremini toimida

annustamine üks tilk kolm korda päevas.

Kui muu glaukoomivastane aine asendatakse AZOPTiga, katkestage teise ravimi manustamine ning

alustage AZOPTiga järgmisel päeval.

Kui kasutatakse rohkem kui ühte lokaalselt silma tilgutatavat ravimit, peab kahe ravimi manustamise

vahe olema vähemalt 5 minutit.

Kui manustatav annus jäetakse vahele, tuleb ravi jätkata järgmise annusega, nagu planeeritud. Annus

ei tohi ületada ühte tilka kahjustatud silma(de) kohta kolm korda päevas.

Manustamisviis

Intraokulaarne.

Pärast tilgutamist on soovitatav sulgeda pisarakanal või hoida silmad kinni. See vähendab silma

tilgutatava ravimi süsteemset imendumist ja vähendab süsteemsete kõrvaltoimete tekkimise võimalust.

Paluge patsiendil pudelit enne ravimi kasutamist hoolikalt loksutada. Et vältida tilguti otsa ja lahuse

saastumist, tuleb jälgida, et tilgutiga ei puudutata silmalauge, sellega piirnevaid alasid või teisi pindu.

Paluge patsiendil hoida pudel tihedalt suletuna, kui ta seda ei kasuta.

Eakad patsiendid

Annuse muutmine eakatel patsientidel pole vajalik.

Lapsed

Alla 18-aastastel patsientidel on AZOPTi kasutamise efektiivsus ja ohutus tõestamata ning seetõttu on

ravimi kasutamine mittesoovitatav.Siiski, on olemas piiratud kogemus kasutamise kohta lastel.

AZOPTi ohutust ja efektiivsust on uuritud väikesel arvul alla 6 aasta vanustel pediaatrilistel

patsientidel (vt ka lõik 4.4, 4.8 ja 5.1).

Maksa- ja neerukahjustustega patsiendid

AZOPTi toimet maksa- ja neerukahjustustega patsientidel ei ole uuritud ja seetõttu on ravimi

kasutamine mittesoovitatav.

AZOPTi mõju raske neerukahjustuse (kreatiniini kliirens <30 ml/min) või hüperkloreemilise atsidoosi

korral ei ole uuritud. Kuna brinsolamiid ja selle peamine metaboliit erituvad peamiselt neerude kaudu,

on AZOPT nimetatud haigustega patsientidele vastunäidustatud (vt ka lõik 4.3).

4.3 Vastunäidustused

• Ülitundlikkus ravimi toimeaine või ükskõik millise abiaine suhtes.

• Ülitundlikkus sulfoonamiidide suhtes (vt ka lõik 4.4).

• Raske neerukahjustus.

• Hüperkloreemiline atsidoos..

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Süsteemsed toimed

AZOPT on sulfoonamiid, mis inhibeerib karboanhüdraasi ja mis paiksel manustamisel absorbeerub

süsteemselt. Lokaalse manustamise korral võivad tekkida sama tüüpi kõrvaltoimed, mis

sulfoonamiidide süsteemse kasutamise puhul. Raskete kõrvaltoimete või ülitundlikkusreaktsiooni

tekkimisel tuleb ravimi kasutamine katkestada.

Suukaudsete karboanhüdraasi inhibiitorite puhul on teatatud happe-leelise tasakaalu häiretest.

Brinsolamiidi pole uuritud enneaegsetel (gestatsioon lühem kui 36 nädalat) ja alla 1 nädala vanustel

patsientidel. Metaboolse atsidoosi ohu tõttu võivad olulise neerude tubulaaraparaadi ebaküpsusega või

väärarengutega patsiendid brinsolamiidi saada vaid pärast kasu-riski hoolikat hindamist. Paiksel

manustamisel on võimalikud kõik sulfoonamiididele omased kõrvaltoimed.

Suukaudsed karboanhüdraasi inhibiitorid võivad olla takistuseks vaimset ärksust ja/või

koordinatsiooni nõudvate tegevuste puhul eakatel inimestel. AZOPT imendub süsteemselt ja seetõttu

võib eelpool nimetatu ilmneda ka lokaalse manustamise korral.

Samaaegne ravi

AZOPT võib tugevdada peroraalselt manustatavate karboanhüdraasi inhibiitorite süsteemset toimet.

AZOPTi ja peroraalsete karboanhüdraasi inhibiitorite samaaegset kasutamist ei ole uuritud ja seetõttu

on nende samaaegne kasutamine ebasoovitatav (vt ka lõik 4.5).

AZOPTi hinnati glaukoomi kombinatsioonravis peamiselt samaaegsel timolooli manustamisel. Lisaks

on uuritud AZOPTi silmasisest rõhku vähendavat toimet ka koos prostaglandiini analoogi

travoprostiga. Pikaajalised andmed AZOPTi kombineerimise kohta travoprostiga puuduvad (vt ka lõik

5.1).

AZOPTi kasutamise kogemused pseudoeksfoliatiivse ja pigmentglaukoomiga patsientidel on piiratud.

Nende patsientide ravimisel tuleb olla ettevaatlik ning soovitatav on silmasisest rõhku (IOP) hoolikalt

jälgida. AZOPTi pole uuritud patsientidel, kellel on kitsa nurgaga glaukoom ja neil patsientidel pole

seda soovitatav kasutada.

Brinsolamiidi võimalikku toimet kahjustatud silma sarvkestale (endoteeli rakkude arv vähenenud) ei

ole uuritud. Puuduvad ka uuringud kontaktläätsi kandvate brinsolamiidi kasutavate patsientide kohta,

seepärast on soovitatav neid patsiente hoolikalt jälgida. Kuna karboanhüdraasi inhibiitorid võivad

mõjutada sarvkesta veesisaldust, võib kontaktläätsede kandmine suurendada sarvkesta kahjustuste

tekkeriski. Samuti on patsiendi hoolikas jälgimine soovitatav suhkurtõve korral.

Bensalkooniumkloriid, mis on silmaravimites kasutusel säilitusainena, on põhjustanud

täppkeratopaatiat ja/või toksilist haavandilist keratopaatiat. Kuna ka AZOPT sisaldab

bensalkooniumkloriidi, on kuiva silma sündroomiga või kahjustatud sarvkestaga patsientide jälgimine

ravimi nii lühi- kui ka pikaajalisel kasutamisel vajalik.

AZOPTi otsest toimet kontaktläätsedele ei ole uuritud. AZOPT sisaldab bensalkooniumkloriidi, mis

võib põhjustada ärritust silmas ja muuta pehmete kontaktläätsede värvi. Kokkupuudet pehmete

kontaktläätsedega tuleb vältida. Rõhutage patsientidele, et nad peavad AZOPTi tilgutamise ajaks

pehmed kontaktläätsed silmast ära võtma ja võivad need tagasi panna 15 minuti pärast.

Võimalikku tagasilöögiefekti pärast ravi lõpetamist AZOPTiga ei ole uuritud. Silmasisese rõhu

alanemise efekt peaks püsima 5…7 päeva.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Spetsiaalseid koostoimeuuringuid AZOPTi ja teiste ravimite vahel läbi viidud ei ole. Kliinilistes

uuringutes kasutati AZOPTi samaaegselt timolooli ja prostaglandiini analooge sisaldavate

silmaravimitega, kõrvaltoimeid ei ilmnenud. AZOPTi ja miootikumide või adrenergiliste agonistide

vahelisi koostoimeid üheaegsel kasutamisel glaukoomiravis hinnatud ei ole.

AZOPT on karboanhüdraasi inhibiitor ja vaatamata toopilisele manustamisele absorbeerub

süsteemselt. Happe-aluse tasakaalu häirumist on esinenud peroraalse karboanhüdraasi inhibiitorite

puhul. Nimetatud toime võimalikkust tuleb arvestada AZOPTi kasutavate patsientide puhul.

Tsütokroom P-450 isosüümid, mis vastutavad brinsolamiidi metabolismi eest, on CYP3A4 (peamine),

CYP2A6, CYP2C8 ja CYP2C9. On tõenäoline, et CYP3A4 inhibiitorid nagu ketokonasool,

itrakonasool, klotrimasool, ritonaviir ja troleandomütsiin inhibeerivad brinsolamiidi metabolismi

CYP3A4 kaudu. Ettevaatust tuleb rakendada, kui CYP3A4 inhibiitoreid manustatakse samaaegselt.

Siiski on brinsolamiidi kumuleerumine organismis ebatõenäoline, sest ravimi põhiline elimineerumine

toimub neerude kaudu. Brinsolamiid ei ole tsütokroom P-450 isosüümi inhibiitor.

4.6 Rasedus ja imetamine

Rasedus

Brinsolamiidi kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid või need on piiratud. Loomkatsed on

näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt ka lõik 5.3). AZOPTi ei soovitata kasutada raseduse

ajal ja viljakas eas naistel, kes ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid.

Imetamine

Ei ole teada, kas brinsolamiid või selle metaboliidid erituvad rinnapiima. Loomkatsetes on ilmnenud

brinsolamiidi eritumist rinnapiima. Brinsolamiidi võib kasutada imetamise ajal kui imetamisest

saadav kasu lapsel ja ravist saadav kasu naisel ületavad võimalikud raviriskid.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Ajutine nägemise ähmastumine võib mõjutada patsiendi võimet juhtida liiklusvahendit ja töötada

masinatega (vt ka lõik 4.8). Kui pärast ravimi tilgutamist esinevad nägemishäired, peab patsient

ootama nägemise selginemiseni, enne kui alustab liiklusvahendi juhtimist või töötamist masinatega.

Suukaudsed karboanhüdraasi inhibiitorid võivad olla takistuseks vaimset ärksust ja/või

koordinatsiooni nõudvate tegevuste puhul eakatel inimestel (vt ka lõik 4.4).

4.8 Kõrvaltoimed

Kliinilistes uuringutes, millesse oli kaasatud üle 1800 patsiendi, keda raviti AZOPTiga üksi või

kasutati AZOPTi koos timoloolmaleaadiga 5 mg/ml, olid kõige sagedamateks raviga seotud

kõrvaltoimeteks: düsgeusia (kibe või ebatavaline maitse, vt kirjeldust allpool) (5,8%) ja tilgutamise

järgselt ajutiselt ähmastunud nägemine (5,8%), mis kestis mõnest sekundist kuni mõne minutini (vt ka

lõik 4.7).

Järgmiselt loetletud kõrvaltoimeid peeti ravimiga seotuteks ning neid klassifitseeriti järgneval viisil:

väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv

(≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000) või pole teada (olemasolevate andmete põhjal pole

võimalik hinnata). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud raskuse vähenemise

järjekorras.

Kõrvaltoimete kohta saadi andmeid kliinilistest uuringutest ja spontaansetest turustamisjärgsetest

aruannetest.

Organsüsteem MedDRA eelistatud termin

Infektsioonid ja infestatsioonid

Aeg-ajalt: nasofarüngiit, farüngiit, sinusiit

Pole teada: riniit

Vere ja lümfisüsteemi häired

Aeg-ajalt: vere punaliblede arvu vähenemine, vere kloorisisalduse

vähenemine

Immuunsüsteemi häired Pole teada: ülitundlikkus

Psühhiaatrilised häired

Aeg-ajalt: apaatia, depressioon, meeleolu langus, libiido

vähenemine, košmaarid, unetus, närvilisus

Närvisüsteemi häired

Sage: düsgeusia, peavalu

Aeg-ajalt: somnolentsus, motoorne düsfunktsioon, amneesia,

mäluhäired, pearinglus, paresteesiad

Pole teada: treemor, hüpesteesia, ageusia

Silma kahjustused

Sage: blefariit, hägus nägemine, silmaärritus, silmavalu, kuiv silm,

eritis silmast, silma sügelus, võõrkeha tunne silmas, silma

hüpereemia

Aeg-ajalt: sarvkesta erosioon, keratiit, punktkeratiit, keratopaatia,

deposiitsilm, sarvkesta värvumine, sarvkesta epiteeli defekt,

sarvkesta epiteeli kahjustus, silmasisese rõhu tõus, nägemisnärvi

ümbruse/diski suhte suurenemine, sarvkesta turse, konjunktiviit,

silma paistetus, meibomianiit, diploopia, helkimine, fotofoobia,

fotopsia, vähenenud nägemisteravus, allergiline konjunktiviit,

pterüügium, skleera pigmentatsioon, astenoopia, silma düskomfort,

ebanormaalne tunne silmas, kuiv keratokonjunktiviit, hüpesteesia

silmas, subkonjunktivaalne tsüst, konjunktiivi hüpereemia,

silmalaugude sügelus, silmalau serva ketendus, silmalaugude

paistetus, suurenenud pisaravool.

Pole teada: sarvkesta kahjustus, nägemishäired, silma allergia,

madaroos, silmalau kahjustus, silmalau erüteem

Kõrva ja labürindi kahjustused

Aeg-ajalt: tinnitus

Pole teada: vertiigo

Südame häired

Aeg-ajalt: kardiorespiratoorne distress, stenokardia, bradükardia,

ebaregulaarne südamekloppimine

Pole teada: arütmia, tahhükardia, hüpertensioon, tõusnud vererõhk,

südame löögisageduse suurenemine

Respiratoorsed, rindkere ja

mediastiinumi häired

Aeg-ajalt: düspnoe, bronhide hüperaktiivsus, köha, epistaksis,

ninaneelu valu, kurgu ärritus, ninakinnisus, ülemiste hingamisteede

turse, postnasaalne tilkumine, eritis nina-neelus, aevastamine, nina

kuivus

Pole teada: astma

Seedetrakti häired

Sage: suukuivus

Aeg-ajalt: ösofagiit, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, düspepsia,

ülakõhuvalu, kõhu düskomfort, flatulents, elav peristaltika,

seedetrakti häire, suu hüpesteesia, suu paresteesiad

Maksa ja sapiteede häired Pole teada: kõrvalekalded maksafunktsiooni testides

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt: urtikaaria, lööve, maakulopapulloosne lööve,

generaliseerunud sügelus, alopeetsia, naha tihkestumine

Pole teada: dermatiit, erüteem

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused Aeg-ajalt: seljavalu, lihasspasmid, lihasevalu

Pole teada: liigesevalu, valu jäsemes

Neerude ja kuseteede häired

Aeg-ajalt: neeruvalu

Pole teada: pollakisuuria

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme

häired

Aeg-ajalt: erektsioonihäired

Üldised häired ja manustamiskoha

reaktsioonid

Aeg-ajalt: valu, ebamugavustunne rindkeres, asteenia, väsimus,

ebanormaalne tunne, närviline tunne, ärrituvus

Pole teada: valu rinnus, perifeersed tursed, jõuetus, ravimijäägid

Vigastus, mürgistus ja protseduuri

tüsistused

Aeg-ajalt: võõrkeha silmas

Väikestes lühiajalistes kliinilistes uuringutes täheldati umbes 12,5% pediaatrilistest patsientidest

kõrvaltoimeid, millest enamik olid lokaalsed kerged kõrvaltoimed silmas, nt konjunktiivi hüpereemia,

silma ärritus, eritis silmast ja suurenenud pisaravool (vt ka lõik 5.1).

AZOPTi kõige enam esinenud süsteemne kõrvaltoime oli kliinilistes uuringutes düsgeusia (kibe või

ebatavaline maitse suus pärast ravimi manustamist). Tõenäoliselt on selle põhjuseks silmatilkade suhu

sattumine läbi ninaneelu ja nina-pisarakanali. Selle kõrvaltoime esinemist vähendab nina-pisarakanali

sulgemine või silma kerge sulgemine pärast ravimi manustamist (vt lõik 4.2).

AZOPT on süsteemselt imenduv karboanhüdraasi sulfoonamiidi inhibiitor. Üldiselt seostatakse

süsteemsete karboanhüdraasi inhibiitoritega seedetrakti, närvisüsteemi, hematoloogilisi, neerude ja

metaboolseid kõrvaltoimeid. Lokaalse manustamise korral võivad esineda sama tüüpi kõrvaltoimed

mis suukaudsete karboanhüdraaside inhibiitorite puhul.

AZOPTi kasutamisel täiendava ravina travoprostile mingeid ootamatuid kõrvaltoimeid ei täheldatud.

Kombineeritud ravi korral täheldatud kõrvaltoimed on omased kummalegi toimeainele eraldi.

4.9 Üleannustamine

Ühtegi üleannustamise juhtumit ei ole registreeritud.

Ravi peab olema sümptomaatiline ja toetav. Ilmneda võivad elektrolüütide tasakaaluhäired, atsidoos ja

närvisüsteemi kõrvaltoimed. Jälgida tuleb plasma elektrolüütide taset (eriti kaaliumi) ja vere pH-d.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: glaukoomivastased ained ja miootikumid, karboanhüdraasi inhibiitorid.

ATC-kood: S01EC04

Karboanhüdraas (CA) on ensüüm, mida leidub mitmetes kehakudedes, sh silmas. Karboanhüdraas on

katalüsaatoriks pöörduvas karboondioksüüdi hüdreerimis- ja karboonhappe dehüdreerimisreaktsioonis.

Karboanhüdraasi inhibeerimine tsiliaarjätketes vähendab vesivedeliku teket silmas, oletatavasti

bikarbonaatioonide tekke aeglustumise ja sellest tuleneva naatriumi ja vedeliku transpordi vähenemise

tõttu. Tulemusena alaneb silmasisene rõhk (IOP), mis on peamiseks riskifaktoriks nägemisnärvi

kahjustusele ja vaatevälja glaukomatoossele kitsenemisele. Brinsolamiid, karboanhüdraas-II inhibiitor

(CA-II) on predominantne isoensüüm silmas koos in vitro 3,2 nM IC50 ja 0,13 nM Ki CA-II vastu.

Uuriti silma siserõhku alandavat toimet, kui AZOPT lisati prostaglandiini analoog travoprostile. Pärast

4-nädalast ravi travoprostiga randomiseeriti patsiendid, kelle silma siserõhk oli ≥19 mmHg,

gruppidesse, kus lisaks manustati kas brinsolamiidi või timolooli. Täheldati päeva keskmise silma

siserõhu edasist vähenemist 3,2 kuni 3,4 mmHg võrra brinsolamiidi grupis ning 3,2 kuni 4,2 mmHg

võrra timolooli grupis. Kergeid silma kõrvaltoimeid esines brinsolamiidi/travoprosti grupis üldiselt

sagedamini, need olid peamiselt lokaalsed ärritusreaktsioonid. Kõrvaltoimed olid kerged ning ei

mõjutanud ravi katkestamise üldist sagedust (vt ka lõik 4.8).

AZOPTiga viidi läbi kliiniline uuring, kus osales 32 alla 6 aasta vanust pediaatrilist patsienti

diagnoosiga avatud nurga glaukoom või okulaarne hüpertensioon. Osad patsiendid olid ravita ja

osadele oli rakendatud IOP-d alandavat ravimit või ravimeid. Nendel, kes said eelnevat ravi, ei kästud

katkestada silma siserõhku alandavate ravimite kasutamist kuni hetkeni, mil nad hakkasid kasutama

AZOPTi monoteraapiana. Need, kes olid ilma eelneva ravita (10 patsienti), oli AZOPTi efektiivsus

sarnane toimega, mis oli eelnevalt leitud täiskasvanutel, kelle puhul silma siserõhu keskmine muutus

algväärtuse suhtes oli kuni 5 mmHg. Nendel, kes eelnevalt said silma siserõhku alandavaid ravimeid

(22 patsienti), suurenes AZOPTi grupis silma siserõhk võrreldes algväärtusega vähesel määral.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Pärast toopilist manustamist absorbeerub brinsolamiid süsteemselt. Tänu afiinsusele CA-II suhtes

jaotub brinsolamiid ulatuslikult erütrotsüütides ja omab veres pikka poolväärtusaega (keskmiselt kuni

24 nädalat). Organismis tekib metaboliit N-desetüülbrinsolamiid, mis samuti seondub

karboanhüdraasiga ja kumuleerub erütrotsüütides. Brinsolamiidi juuresolekul seondub nimetatud

metaboliit peamiselt karboanhüdraasi I-ga. Plasmas on nii brinsolamiidi kui ka

N-desetüülbrinsolamiidi kontsentratsioon madal, enamasti allpool kvantitatiivse määratavuse piiri

(<7,5 ng/ml).

Seonduvus plasmavalkudega ei ole prolongeeritud (ligikaudu 60%). Brinsolamiid elimineerub

peamiselt neerude kaudu (ligikaudu 60%). Ligikaudu 20% annusest on leitud uriinist metaboliidina.

Brinsolamiid ja N-desetüülbrinsolamiid on peamised komponendid uriinis koos N-desmetoksüpropüül

ja O-desmetüül metaboliitide vähese kogusega.

Ühes brinsolamiidi peroraalse farmakokineetika uuringus manustati tervetele vabatahtlikele 1 mg

brinsolamiidikapsleid peroraalselt kaks korda päevas kuni 32 nädala jooksul ja mõõdeti

karboanhüdraasi aktiivsust erütrotsüütides.

Erütrotsüütide CA-II küllastumine brinsolamiidiga saavutati 4 nädala jooksul (kontsentratsioon

erütrotsüütides ligikaudu 20 μM). N-desetüülbrinsolamiidi püsiseisundi kontsentratsioon vahemikus

6…30 μM kujunes 20…28 nädala vältel. Maksimaalse kontsentratsiooni juures saavutati

CA-II aktiivsuse pärssimine 70…75% ulatuses.

Uuringutes mõõduka neerukahjustusega (kreatiniini kliirens 30…60 ml/min) patsientidega manustati

1 mg brinsolamiidi peroraalselt kaks korda päevas 54 nädala jooksul. 4. nädalaks oli brinsolamiidi

kontsentratsioon erütrotsüütides vahemikus 20 kuni 40 μM. Püsiseisundi tingimustes oli brinsolamiidi

ja tema metaboliidi kontsentratsioon erütrotsüütides vahemikus vastavalt 22,0 kuni 46,1 ja 17,1 kuni

88,6 μM.

N-desetüülbrinsolamiidi kontsentratsioon erütrotsüütides suurenes ja karboanhüdraasi aktiivsus

vähenes vastavalt kreatiniini kliirensi vähenemisele, kuid brinsolamiidi kontsentratsioon

erütrotsüütides ja CA-II aktiivsus jäid muutumatuteks. Raskeima neerukahjustusega patsientidel oli

karboanhüdraasi inhibeerimine suurim, kuigi see jäi alla 90% ravimi plasmasisalduse püsiseisundi

tingimustes.

Uuringus, kus ravimit kasutati toopiliselt, oli brinsolamiidi kontsentratsioon püsiseisundi tingimustes

erütrotsüütides sarnane peroraalsete uuringute tulemustele, kuid N-desetüülbrinsolamiidi tase oli

madalam. Karboanhüdraasi aktiivsus oli umbes 40…70% manustamiseelsest tasemest.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Brinsolamiidi farmakoloogilise ohutuse, korduvate annuste toksilisuse, genotoksilisuse ja

kartsinogeensuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Arengutoksilisuse uuringutes küülikutega, kellele manustati peroraalselt brinsolamiidi annustes

6 mg/kg/päevas (kuni 125 korda suurem kui inimesele soovitatud oftalmoloogiline annus), ei leitud

mõjusid loote arengule vaatamata märkimisväärsele emapoolsele toksilisusele. Sarnastes uuringutes

rottidel, kellele manustati brinsolamiidi annustes 18 mg/kg/päevas (kuni 375 korda suurem kui

inimesele soovitatud oftalmoloogiline annus), mitte 6 mg/kg/päevas, leiti lootel kergelt häirunud

skalbi ja rinnaku luustumist. Nimetatud leiud ilmnesid metaboolset atsidoosi põhjustavatel annustel,

millega kaasnes emaslooma ja loote kaalulangus. Annustamisega seotud loote kaalulangus esines

vahemikus kergest kaalu alanemisest (umbes 5…6%) annusel 2 mg/kg/päevas kuni peaaegu 14%-ni

annusel 18 mg/kg/päevas. Emasloomadele manustati brinsolamiidi peroraalselt. Imetamise ajal

annuses 5 mg/kg päevas järeltulijal kõrvaltoimeid ei esinenud.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Bensalkooniumkloriid,

mannitool (E421),

karbomeer 974P,

tüloksapool,

edetaatdinaatrium,

naatriumkloriid,

soolhape/naatriumhüdroksiid (pH-taseme korrigeerimiseks),

puhastatud vesi.

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

2 aastat.

4 nädalat pärast esmast avamist.

6.4 Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

5 ja 10 ml läbipaistmatu madaltihedusega polüetüleenist pudel keeratava polüpropüleenist korgiga

(pudel-tilguti).

Saadaval on järgmised pakendi suurused: pakend, mis sisaldab 1 x 5 ml, 3 x 5 ml ja 1 x 10 ml

pudeleid. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Puuduvad erinõuded.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Alcon Laboratories (UK) Ltd.

Pentagon Park

Boundary Way

Hemel Hempstead

Herts HP2 7UD

Ühendkuningriik

8. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/00/129/001-003

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase läbivaatamise kuupäev: 9. märts 2000

Viimase läbivaatamise kuupäev: 9. märts 2005

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMEA) kodulehel