Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Azopt - Azopt toote info LISA III

ATC Kood: S01EC04
Toimeaine: brinzolamide
Tootja: Alcon Laboratories (UK) Ltd.

Artikli sisukord

 

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAKEND ÜHELE PUDELILE, 5 ml, 10 ml + PAKEND 3 x 5 ml PUDELITELE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AZOPT 10 mg/ml silmatilgad, suspensioon

Brinsolamiid

2. TOIMEAINE SISALDUS

Suspensiooni iga ml sisaldab 10 mg brinsolamiidi

3. ABIAINED

Koostis: bensalkooniumkloriid, mannitool (E421), karbomeer 974P, tüloksapool, edetaatdinaatrium,

naatriumkloriid, soolhape/naatriumhüdroksiid (pH-taseme korrigeerimiseks) ja puhastatud vesi. Vt

pakendi infolehte lisainformatsiooniks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, suspensioon;

5 ml

10 ml

3 x 5 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Okulaarne.

Lugege pakendi infolehte enne ravimi kasutamist.

Enne kasutamist loksutada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Visata ära neli nädalat pärast esmast avamist.

Avatud:

Avatud (1):

Avatud (2):

Avatud (3):

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE

ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Alcon Laboratories (UK) Ltd.

Boundary Way

Hemel Hempstead

Herts HP2 7UD

Ühendkuningriik.

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/00/129/001 1 x 5 ml

EU/1/00/129/002 1 x 10 ml

EU/1/00/129/003 3 x 5 ml

13. PARTII NUMBER

Partii nr.:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

azopt

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PUDELI SILT, 5 ml & 10 ml

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEES

AZOPT 10 mg/ml silmatilgad, suspensioon.

Brinsolamiid

Okulaarne.

2. MANUSTAMISVIIS

Lugege pakendi infolehte enne ravimi kasutamist.

Visata ära neli nädalat pärast esmast avamist.

Avatud:

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr: xxxxx

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

5 ml

10 ml

6. MUU