Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Arixtra - Arixtra toote info PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

ATC Kood: B01AX05
Toimeaine: fondaparinux sodium
Tootja: Aspen Pharma Trading Limited

Artikli sisukord

 

 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Arixtra 1,5 mg/0,3 ml süstelahus

fondapariinuksnaatrium

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Arixtra ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Arixtra kasutamist

3. Kuidas Arixtra’t kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Arixtra’t säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON ARIXTRA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Arixtra on ravim, mis aitab ära hoida veresoontes moodustuvate verehüüvete tekke

(antitrombootiline ravim).

Arixtra sisaldab sünteetilist ühendit nimetusega fondapariinuksnaatrium. See takistab hüübimisfaktor

Xa („kümme-A”) toimet veres ja hoiab seeläbi ära ebasoovitavate verehüüvete (tromboosi) tekke

veresoontes.

Arixtra’t kasutatakse:

- verehüüvete tekke vältimiseks jala või kopsu veresoontes pärast ortopeedilisi operatsioone (nt

puusaluu- või põlveoperatsiooni) või kõhuõõneoperatsiooni

- verehüüvete tekke vältimiseks piiratud liikuvusega ägeda haiguse ajal ja selle järgselt.

- verehüüvete raviks veresoontes, mis on jalgadel nahapinna läheduses (pindmiste veenide

tromboos)

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ARIXTRA KASUTAMIST

Ärge kasutage Arixtra’t:

- kui te olete allergiline (ülitundlik) fondapariinuksnaatriumi või Arixtra mõne koostisosa suhtes.

- kui teil on ulatuslikud verejooksud

- kui teil on bakteriaalne südamepõletik

- kui teil on väga raske neeruhaigus

Rääkige oma arstiga, kui te arvate, et midagi eelnevast kehtib teie kohta. Sellisel juhul ei tohi te

Arixtra’t kasutada.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Arixtra:

Enne Arixtra kasutamist peab arst teadma järgnevat:

- kui teil on kontrollimatu verejooksu (hemorraagia) risk, nt:

- maohaavand

- veritsushäired

- hiljutine koljusisene (intrakraniaalne) verejooks

- hiljutine aju-, seljaaju- või silmaoperatsioon

- kui teil on raske maksahaigus

- kui teil on neeruhaigus

- kui te olete 75-aastane või eakam

- kui te kaalute vähem kui 50 kg

Öelge oma arstile, kui midagi eelnevalt loetletust kehtib teie kohta.

Lapsed

Arixtra’t ei ole uuritud lastel ja alla 17-aastastel noorukitel.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid

muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Mõned ravimid võivad mõjutada

Arixtra toimet ja vastupidi.

Rasedus ja imetamine

Arixtra’t tohib raseduse ajal kasutada ainult äärmisel vajadusel. Arixtra-ravi ajal ei ole soovitatav last

rinnaga toita. Kui te olete rase, kahtlustate rasedust või toidate last rinnaga:

rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Oluline teave mõningate Arixtra koostisainete suhtes

Ravim sisaldab alla 23 mg naatriumit igas annuses ning on seetõttu praktiliselt naatriumivaba.

ARIXTRA süstel sisaldab lateksit

Süsteli nõelakaitse sisaldab lateksit.

Öelge oma arstile, kui te olete lateksile allergiline.

3. KUIDAS ARIXTRA’T KASUTADA

Kasutage Arixtra’t alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage

nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on 2,5 mg üks kord päevas, mis süstitakse iga päev umbes samal ajal.

Kui teil on neeruhaigus, võidakse annust vähendada 1,5 mg-ni üks kord päevas.

Kuidas Arixtra’t manustatakse

Arixtra’t manustatakse nahaaluse süste teel (subkutaanselt) nahavolti alakõhu piirkonnas. Ravim

on süstelites, mis sisaldavad täpset annust, mida te vajate. Saadaval on erinevad 2,5 mg ja

1,5 mg annuseid sisaldavad süstelid. Aste-astmelised juhised on toodud infolehe lõpus.

Ärge süstige Arixtra’t lihasesse.

Kui kaua tuleb Arixtra’t kasutada

Te peate ravi Arixtra’ga jätkama seni kui arst on teile seda öelnud, sest Arixtra hoiab ära raske

tüsistuse tekkimise.

Kui te süstite liiga palju Arixtra’t

Võtke ühendust arsti või apteekriga niipea kui võimalik, sest teil on suurenenud risk veritsuse tekkeks.

Kui te unustate Arixtra’t kasutada

Manustage annus niipea kui meelde tuleb. Ärge süstige kahekordset annust, kui annus

jäi eelmisel korral manustamata.

Kui te ei ole kindel, mida teha, küsige arstilt või apteekrilt.

Ärge lõpetage Arixtra kasutamist ilma arsti soovituseta

Kui te lõpetate ravi enne, kui arst teile seda ütleb, ähvardab teid risk verehüübe tekkeks teie jala- või

kopsuveenis. Võtke enne ravi katkestamist arsti või apteekriga ühendust.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Arixtra põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida rohkem kui ühel juhul 100 Arixtra-ravi saava inimese kohta.

verejooks (näiteks operatsioonikohast, olemasolevast maohaavandist, ninaverejooks, igemete

veritsus)

aneemia ehk kehvveresus (punavereliblede arvu langus)

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel juhul 100 Arixtra-ravi saava inimese kohta.

verevalumite või tursete teke

iiveldus või oksendamine

valu rinnus

hingeldus

lööve või nahasügelus

eritus operatsioonihaavast

palavik

trombotsüütide ehk vereliistakute (verehüübimises osalevad rakud) arvu vähenemine või

suurenemine

maksaensüümide aktiivsuse suurenemine.

Harvaesinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel juhul 1000 Arixtra-ravi saava inimese kohta.

allergiline reaktsioon

kolju- või kõhuõõnesisene verejooks

ärevus või segasus

peavalu

minestus või pearinglus, madal vererõhk

uimasus või väsimus

nahapunetus

köha

jala- või kõhuvalu

kõhulahtisus või kõhukinnisus

seedehäire

haavainfektsioon

bilirubiini (maksas toodetav aine) sisalduse suurenemine veres

vere kaaliumisisalduse vähenemine

Kui teil tekib kõrvaltoimeid

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või häirivaks või kui te märkate mõnda

kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS ARIXTRA’T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

Mitte hoida sügavkülmas

Arixtra’t ei ole vaja hoida külmkapis.

Ärge kasutage Arixtra’t:

pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil

kui märkate lahuses võõrosakesi või lahuse värvuse muutust

kui märkate, et süstel on kahjustunud

kui te olete süsteli avanud, kuid ei kasuta seda otsekohe.

Süstelite hävitamine:

Ravimeid ja süstlaid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige

oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Arixtra sisaldab

- Toimeaine on 1,5 mg fondapariinuksnaatriumi 0,3 ml süstelahuses.

- Abiained on naatriumkloriid, süstevesi ning vesinikkloriidhape ja/või naatriumhüdroksiid pH

korrigeerimiseks.

Arixtra ei sisalda ühtegi loomset päritolu materjali.

Kuidas Arixtra välja näeb ja pakendi sisu

Arixtra on selge ja värvitu süstelahus, mis on turvasüsteemiga varustatud ühekordselt kasutatavas

süstelis, aitamaks vältida nõelatorke kahjustusi manustamisjärgselt. Arixtra on saadaval 2, 7, 10 ja 20

süstelit pakendis (kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil).

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Ühendkuningriik.

Tootja:

Glaxo Wellcome Production, 1 rue de l'Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Prantsusmaa.

Infoleht on viimati kooskõlastatud

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel