Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Arixtra - Arixtra toote info LISA III

ATC Kood: B01AX05
Toimeaine: fondaparinux sodium
Tootja: Aspen Pharma Trading Limited

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Arixtra 1,5 mg/0,3 ml süstelahus

Fondapariinuksnaatrium

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks süstel (0,3 ml) sisaldab 1,5 mg fondapariinuksnaatriumi.

3. ABIAINED

Abiained: naatriumkloriid, süstevesi, vesinikkloriidhape, naatriumhüdroksiid.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus, 2 automaatse turvasüsteemiga süstelit

Süstelahus, 7 automaatse turvasüsteemiga süstelit

Süstelahus, 10 automaatse turvasüsteemiga süstelit

Süstelahus, 20 automaatse turvasüsteemiga süstelit

Süstelahus, 2 manuaalse turvasüsteemiga süstelit

Süstelahus, 10 manuaalse turvasüsteemiga süstelit

Süstelahus, 20 manuaalse turvasüsteemiga süstelit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Nahaaluseks manustamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex

UB6 0NN

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/02/206/005 – 2 automaatse turvasüsteemiga süstelit

EU/1/02/206/006 – 7 automaatse turvasüsteemiga süstelit

EU/1/02/206/007 – 10 automaatse turvasüsteemiga süstelit

EU/1/02/206/008 – 20 automaatse turvasüsteemiga süstelit

EU/1/02/206/024 – 2 manuaalse turvasüsteemiga süstelit

EU/1/02/206/025 – 10 manuaalse turvasüsteemiga süstelit

EU/1/02/206/026 – 20 manuaalse turvasüsteemiga süstelit

13. PARTII NUMBER

Partii nr: (number)

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

arixtra 1,5 mg