Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Altargo

ATC Kood: D06AX13
Toimeaine: retapamulin
Tootja: Glaxo Group Ltd

Artikli sisukord

 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Altargo 1% salv

Retapamuliin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Altargo ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Altargo kasutamist

3. Kuidas Altargo’t kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Altargo’t säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON ALTARGO JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Altargo’t kasutatakse bakteriaalsete nakkuste raviks, mis haaravad väikeseid nahapiirkondi.

Ravitavateks nakkusteks võivad olla impetiigo ehk mädavill-lööve (mis põhjustab koorikute teket

haigusest haaratud aladel), sisselõiked, kriimustused ja õmmeldud haavad.

Altargo on mõeldud täiskasvanutele ja lastele alates üheksandast elukuust.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ALTARGO KASUTAMIST

Ärge kasutage Altargo’t:

Kui te olete allergiline (ülitundlik) retapamuliini või Altargo mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Altargo:

Kui te märkate, et nakkus süveneb või tekib tugevam punetus, ärritus või muud nähud

manustamiskohal, peate lõpetama Altargo kasutamise ja teavitama sellest oma arsti. Vt ka käesoleva

infolehe lõik 4.

Kui paranemisilminguid ei ole tekkinud pärast 2...3 ravipäeva, võtke ühendust oma arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Ärge manustage teisi salve, kreeme või ravivedelikke Altargo’ga ravitavasse piirkonda, kui arst ei ole

teil spetsiaalselt palunud seda teha.

Öelge oma arstile või tervishoiutöötajale:

Kui patsient on alla 2-aastane laps, on oluline, et te räägiks arstile kõikidest teistest ravimitest, mida

lapsele antakse, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid. On võimalik, et Altargo’ga ravitaval

lapsel, kes saab veel teatud teisi ravimeid (näiteks mõned ravimid, mida kasutatakse seennakkuste

ravis) tekib veres Altargo suurem kontsentratsioon kui tavaliselt. Selle tagajärjel võivad tekkida

kõrvaltoimed. Teie arst otsustab, kas alla 2-aastast last, kes saab ka teisi ravimeid, tohib ravida

Altargo’ga.

Rasedus ja imetamine:

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge kasutage Altargo’t, kui te olete rase või planeerite rasedust. Küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Ärge kasutage Altargo’t rinnaga toitmise ajal. Küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

3. KUIDAS ALTARGO’T KASUTADA

Kasutage Altargo’t alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage

nõu oma arsti või apteekriga.

Altargo on mõeldud ainult nahale manustamiseks. Seda ei tohi manustada silma, suhu või huultele,

ninna või naistel suguelundite piirkonda. Kui salv satub kogemata nimetatud kohtadesse, peske

vastavat piirkonda veega ning ebamugavuse korral pidage nõu oma arstiga. Kui te kogemata

manustate Altargo salvi ninna, võib teil tekkida nina verejooks.

Peske käsi enne ja pärast salvi manustamist.

Kuidas Altargo’t manustada

Tavaliselt kantakse õhuke kiht salvi nakkusest haaratud nahale kaks korda päevas viie päeva jooksul.

Pärast salvi nahale määrimist võite katta ravitava piirkonna steriilse sidemega, kui arst ei ole teile

öelnud, et jätaksite selle katmata.

Jätkake Altargo kasutamist senikaua, kui arst seda soovitab.

Kui te kasutate liiga palju Altargo’t

Pühkige liigne salv ettevaatlikult maha.

Üleannustamine on selle ravimi puhul ebatõenäoline.

Kui te unustate Altargo’t kasutada

Manustage salv niipea kui meelde tuleb ning järgmine annus manustage tavalisel ajal.

Kui te võtate Altargo’t kogemata sisse

Pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Altargo põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Need kõrvaltoimed on tekkinud nahapiirkonnas, kuhu manustati Altargo’t:

Sageli esinevad kõrvaltoimed

- nahaärritus

See võib tekkida kuni ühel inimesel 10-st.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

- valu, sügelus, punetus või lööve (kontaktdermatiit)

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st.

Muud kõrvaltoimed

- põletustunne

- allergiline reaktsioon

Pole teada, kui paljudel inimestel see võib tekkida.

Altargo sisaldab butüülhüdroksütolueeni (E321), mis võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt

kontaktdermatiit) või silmade ja limaskestade ärritust.

Kui teil tekivad Altargo manustamise kohas paikse reaktsiooni nähud, nagu sügelus, turse, punetus või

valu, rääkige sellest oma arstile.

Kui teil tekib tõsine reaktsioon (nt tugev sügelus või raskekujuline lööve, turse näol, huultel või

keelel): lõpetage Altargo kasutamine, pühkige salv hoolikalt maha ning võtke otsekohe ühendust oma

arsti või apteekriga.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS ALTARGO’T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25C.

Ärge kasutage Altargo’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Avatud tuub tuleb minema visata 7 päeva pärast avamist.

Tagastage kasutamata Altargo apteekrile.

6. LISAINFO

Mida Altargo sisaldab

- Toimeaine on retapamuliin.

- Abiained on valge pehme parafiin ja butüülhüdroksütolueen (BHT, E321, säilitusaine).

Kuidas Altargo välja näeb ja pakendi sisu

Altargo on ühtlase konsistentsiga tuhmvalge salv. See on plastmassist korgiga alumiiniumtuubis, mis

sisaldab 5, 10 või 15 grammi salvi või alumiiniumfooliumist kotikeses, mis sisaldab 0,5 g salvi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Tootja

Glaxo Group Ltd

Glaxo Wellcome House

Berkeley Avenue

Greenford

Middlesex UB6 0NN

Ühendkuningriik

Glaxo Operations UK Ltd. (trading as Glaxo

Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

County Durham

DL12 8DT

Ühendkuningriik