Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Altargo

ATC Kood: D06AX13
Toimeaine: retapamulin
Tootja: Glaxo Group Ltd

Artikli sisukord

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

5 g, 10 g, 15 g TUUBI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Altargo 1% salv

Retapamuliin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 g sisaldab: 10 mg retapamuliini (1% w/w)

3. ABIAINED

Sisaldab ka:

Valge pehme parafiin

E321

Lisainformatsioon vt pakendi infoleht

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

salv

5 g x 1 tuub

10 g x 1 tuub

15 g x 1 tuub

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Ainult kutaanne

Mitte alla neelata

Kanda kahjustatud nahale vastavalt arstilt saadud juhistele

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Mitte manustada silma või limaskestadele

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25C.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Glaxo Group Ltd

Glaxo Wellcome House

Berkeley Avenue

Greenford

Middlesex UB6 0NN

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/390/002 5 g

EU/1/07/390/003 10 g

EU/1/07/390/004 15 g

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Altargo