Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Actrapid

ATC Kood: A10AB01
Toimeaine: human insulin
Tootja: Novo Nordisk A/S

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Actrapid 40 RÜ/ml süstelahus viaalis

Insulinum humanum (rDNA)

2. TOIMEAINE SISALDUS

1 ml lahust sisaldab 40 RÜ (1,4 mg) humaaninsuliini (rDNA).

3. ABIAINED

tsinkkloriidi, glütserooli, metakresooli, naatriumhüdroksiidi, vesinikkloriidhapet ja süstevett.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 x 10 ml

5 x 10 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanne või intravenoosne

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni/

Kasutusele võetuna: kasutada 4 nädala jooksul

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C…8 °C)

Mitte hoida sügavkülmas

Valguse eest kaitsmiseks hoida viaal välispakendis

Kasutusele võetuna: mitte hoida külmkapis või temperatuuril üle 25 °C

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD

NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/02/230/001 1 x 10 ml

EU/1/02/230/002 5 x 10 ml

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Actrapid 40

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Actrapid 40 RÜ/ml süstelahus

Insulinum humanum (rDNA)

s.c., i.v.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP/

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

10 ml

6. MUU

Novo Nordisk A/S