Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Adrovance

ATC Kood: M05BB03
Toimeaine: alendronate sodium trihydrate / colecalciferol
Tootja: Merck Sharp & Dohme Ltd

Artikli sisukord

 

Pakendi infoleht: teave kasutajale

ADROVANCE 70 mg/2800 RÜ tabletid

alendroonhape/kolekaltsiferool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet (isegi kui

tegemist on korduva retseptiga).

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstivõi apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik isegi kui haigusnähud on sarnased.

- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

- Enne ravimi kasutamist on eriti tähtis aru saada lõigus 3. Kuidas ADROVANCE’i võtta

sisalduvast informatsioonist.

Infolehe sisukord:

1. Mis ravim on ADROVANCE ja milleks seda kasutatakse?

2. Mida on vaja teada enne ADROVANCE’i võtmist

3. Kuidas ADROVANCE’i võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas ADROVANCE’i säilitada

6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on ADROVANCE ja milleks seda kasutatakse

Mis on ADROVANCE?

ADROVANCE on tablett, mis sisaldab kahte toimeainet – alendroonhapet (tavaliselt nimetatakse

alendronaadiks) ja kolekaltsiferooli (D3-vitamiin).

Mis on alendronaat?

Alendronaat on mittehormonaalne ravim, mis kuulub bisfosfonaatide ravimrühma. Alendronaat väldib

luukoe hõrenemist postmenopausis olevatel naistel ja soodustab luukoe taastumist. Ravim vähendab

lülisamba ja puusaluu murdude tekkeohtu.

Mis on D-vitamiin?

D-vitamiin on asendamatu toitaine, mis on vajalik kaltsiumi imendumiseks ja tervete luude

olemasoluks. Organism omastab toidust kaltsiumi korralikult vaid juhul, kui D-vitamiini sisaldus on

selles piisav. Väga vähesed toidud sisaldavad D-vitamiini. Põhiline allikas on suvine päikesevalgus,

mis toodab D-vitamiini meie nahas. Vananedes D-vitamiini tootmine nahas väheneb. D-vitamiini liiga

madala sisalduse tagajärjel võib väheneda luumass ja tekkida osteoporoos. Tõsine D-vitamiini vaegus

võib põhjustada lihasnõrkust, mis võib viia kukkumiste ja suurenenud luumurdude tekkeohuni.

Milleks ADROVANCE’i kasutatakse?

Arst on teile ADROVANCE’i välja kirjutanud osteoporoosi raviks ja sellepärast et teil on D-vitamiini

vaeguse risk. ADROVANCE vähendab lülisamba ja puusaluu murdude riski naistel peale menopausi.

Mis on osteoporoos?

Osteoporoos on luukoe hõrenemine ja nõrgenemine. Seda esineb sagedamini naistel pärast menopausi.

Menopausi ajal lõpetavad munasarjad naissuguhormooni östrogeeni, mis aitab hoida naise luustikku

tervena, tootmise. Selle tulemusena tekib luude hõrenemine ja luud muutuvad nõrgemaks. Mida varem

saabub naisel menopaus, seda suurem on tal osteoporoosi tekkerisk.

Alguses ei ole osteoporoosil tavaliselt mingeid haigusnähtusid. Kui seda aga ei ravita, võib see viia

luumurdude tekkeni. Kuigi luumurdudega kaasneb tavaliselt valu, võivad lülisamba murrud jääda

märkamatuks nii kaua, kuni nad põhjustavad kehapikkuse vähenemist. Luumurrud võivad tekkida

tavaliste, igapäevaste toimingute juures, nagu näiteks tõstmisel või väikeste vigastuste korral, mille

puhul terve luu ei murdu. Sagedamini tekivad puusa-, lülisamba- või randmemurrud, millega ei kaasne

ainult valu, vaid ka märkimisväärsed luudeformatsioonid (nt küürus asend) ja liikumisvõimetus.

Kuidas saab osteoporoosi ravida?

Osteoporoosi saab ravida ning ravi alustada pole kunagi liiga hilja.

Lisaks ravile ADROVANCE’iga võib arst teie tervise paranemise huvides soovitada eluviiside

muutmist:

Loobuge suitsetamisest Suitsetamine kiirendab luukoe hõrenemist ja võib seeläbi suurendada

luumurdude tekkeriski.

Liikuge Sarnaselt lihastega vajavad ka luud pidevat liikumist, et püsida tervete

ja tugevatena. Enne harjutusprogrammiga tegelema hakkamist pidage

nõu arstiga.

Toituge tasakaalustatult Arst annab teile nõu toitumise või toidulisandite kasutamise osas.

2. Mida on vaja teada enne ADROVANCE’i võtmist

Ärge võtke ADROVANCE’i

• kui te olete allergiline (ülitundlik) alendronaatnaatriumtrihüdraadi, kolekaltsiferooli või mõne

teise koostisosa suhtes;

• kui teil on mõni söögitoru haigus (söögitoru on elund, mis ühendab suuõõnt maoga), nagu nt

söögitoru ahenemine või neelamisraskused;

• kui te ei saa sirgelt seista või istuda järjest vähemalt 30 minutit;

• kui arst on öelnud, et teil on madal vere kaltsiumisisaldus.

Kui te arvate, et midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, ärge neid tablette võtke. Rääkige

kõigepealt arstiga ja järgige tema nõuandeid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ADROVANCE’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga kui:

• teil on mõni neeruhaigus,

• teil esineb neelamis- või seedimisprobleeme,

• teie arst on öelnud, et teil on Barretti söögitoru (seisund, mis on seotud rakkude muutusega

söögitoru alaosas),

• teil on halb hammaste seisukord, igemehaigus, teile on plaanis teha hamba väljatõmbamine või

kui te ei saa tavapärast hambaravi,

• teil on vähk,

• te saate keemiaravi või kiiritusravi,

• te võtate kortikosteroide (näiteks prednisooni või deksametasooni),

• te olete või olete olnud suitsetaja (kuna see võib suurendada riski hambaprobleemide tekkeks).

Enne ravi alustamist ADROVANCE’iga võidakse teile soovitada käia hammaste kontrollis.

On oluline järgida head suuhügieeni, kui teid ravitakse ADROVANCE’iga. Te peate käima

regulaarselt hammaste kontrollis kogu ravi ajal ja te peate ühendust võtma oma arsti või hambaarstiga,

kui te tunnete mistahes probleeme oma suu või hammastega, näiteks hammaste väljakukkumine, valu

või turse.

Tekkida võivad söögitoru (elund, mis ühendab suuõõnt maoga) ärritusnähud, põletik või haavandid,

mille sagedasteks sümptomiteks on valu rinnus, kõrvetised või neelamisraskus või –valulikkus, eriti

kui patsiendid ei joo tervet klaasitäit vett ja/või kui nad heidavad pikali varem kui 30 minutit pärast

ADROVANCE’i võtmist. Need kõrvaltoimed võivad halveneda, kui patsiendid jätkavad

ADROVANCE’i võtmist pärast nimetatud sümptomite ilmnemist.

Lapsed ja noorukid

ADROVANCE’i ei tohi anda alla 18 aastastele lastele ja noorukitele.

Muud ravimid ja ADROVANCE

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid

ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

On tõenäoline, et kaltsiumipreparaadid, antatsiidid ja mõned suukaudsed ravimid võivad samaaegsel

kasutamisel takistada ADROVANCE’i imendumist. Seetõttu on tähtis järgida lõigus 3. Kuidas

ADROVANCE’i võtta toodud juhiseid ja oodata vähemalt 30 minutit, enne teiste suukaudsete ravimite

või preparaatide võtmist.

Teatud ravimid reuma või pikaajalise valu ravimiseks, mida nimetatakse mittesteroidseteks

põletikuvastasteks ravimiteks (nt aspirin või ibuprofeen) võivad tekitada seedehäireid. Seetõttu tuleb

olla ettevaatlik, kui neid ravimeid kasutatakse ADROVANCE’iga samaaegselt.

On tõenäoline, et teatud ravimid või toidulisandid, nagu nt kunstlikud rasvaasendajad, mineraalõlid,

kaalulangetamise ravim orlistat ja kolesteroolisisaldust vähendavad ravimid, kolestüramiin ja

kolestipool, võivad takistada ADROVANCE’is oleva D-vitamiini jõudmist teie organismi. Krampide

(langetõvehoogude) vastased ravimid võivad vähendada D-vitamiini toimet. Täiendavate D-vitamiini

preparaatide kasutamine otsustatakse individuaalselt.

ADROVANCE koos toidu ja joogiga

On tõenäoline, et toit ja jook (sh mineraalvesi) võivad samaaegsel kasutamisel vähendada

ADROVANCE’i toimet. Seetõttu on tähtis järgida lõigus 3. Kuidas ADROVANCE’i võtta toodud

juhiseid. Te peate ootama vähemalt 30 minutit, enne kui sööte või joote midagi, välja arvatud vett.

Rasedus ja imetamine

ADROVANCE on ettenähtud kasutamiseks ainult postmenopausis naistel. Ärge võtke

ADROVANCE’i, kui te olete rase või arvate, et võite olla rase või kui te toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

ADROVANCE’i kasutamisel on kirjeldatud kõrvaltoimeid (ähmane nägemine, pearinglus ja tõsine

luu-, lihas- või liigesevalu), mis võivad mõjutada autojuhtimise või masinatega töötamise võimet. (vt

Võimalikud kõrvaltoimed). Kui te tunnete mõnda neist kõrvaltoimetest, ei tohi te autoga sõita enne,

kuni end paremini tunnete.

ADROVANCE sisaldab laktoosi ja sahharoosi

Kui arst on öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist nõu arstiga.

3. Kuidas ADROVANCE’i võtta

Võtke ADROVANCE’i alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole

milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke üks ADROVANCE tablett üks kord nädalas.

Järgige tähelepanelikult allpool toodud juhiseid, et saada maksimaalset kasu ravist

ADROVANCE’iga.

1) Valige nädalapäev, mis sobib teie ajakavaga kõige paremini. Igal nädalal võtke valitud päeval

üks ADROVANCE tablett.

ADROVANCE tableti kiire makku jõudmise tagamiseks ning söögitoru (söögitoru on elund, mis

ühendab suuõõnt maoga) võimalike ärritusnähtude vältimiseks on väga tähtis, et te järgiksite punkte

2), 3), 4) ja 5).

2) ADROVANCE tablett tuleb neelata tervelt ainult koos terve klaasitäie (vähemalt 200 ml) veega

(mitte mineraalveega) hommikul pärast ülestõusmist ning enne söömist, joomist või teiste

ravimite võtmist.

• Ärge võtke koos mineraalveega (gaseerimata või gaseeritud).

• Ärge võtke koos kohvi või teega.

• Ärge võtke koos mahla või piimaga.

Tabletti ei tohi purustada ega suus närida ega lasta suus lahustuda.

3) Pärast tableti allaneelamist ei tohi pikali heita – olge püstises asendis (istuge, seiske või

kõndige) vähemalt 30 minutit. Ärge heitke pikali enne, kui olete söönud päeva esimese eine.

4) Ärge võtke ADROVANCE’i õhtul enne magamaminekut või hommikul enne lõplikku

ülestõusmist.

5) Kui teil ilmneb neelamisraskus või -valulikkus, valu rinnus, kõrvetiste teke või ägenemine, siis

lõpetage ADROVANCE’i kasutamine ja võtke ühendust oma arstiga.

6) Pärast ADROVANCE tableti allaneelamist oodake vähemalt 30 minutit enne, kui sööte päeva

esimese eine, joote midagi või võtate teisi ravimeid, sh antatsiide, kaltsiumipreparaate ja

vitamiine. ADROVANCE on efektiivne vaid juhul, kui seda võtta tühja kõhuga.

Kui te võtate ADROVANCE’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate kogemata liiga palju tablette, jooge peale klaasitäis piima ja võtke otsekohe ühendust

oma arstiga. Ärge kutsuge esile oksendamist ega heitke pikali.

Kui te unustate ADROVANCE’i võtta

Kui unustate annuse manustamata, võtke lihtsalt üks ADROVANCE tablett meenumisele järgneval

hommikul. Ärge võtke samal päeval kahte tabletti. Seejärel jätkake ühe tableti võtmist nädalas selleks

esialgu valitud päeval.

Kui te lõpetate ADROVANCE´i võtmise

On oluline, et te jätkaksite ADROVANCE´i võtmist seni, kuni arst on teile seda ravimit määranud.

ADROVANCE saab ravida teie osteoporoosi ainult siis, kui te jätkate tablettide võtmist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka ADROVANCE põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võtke koheselt ühendust oma arstiga, kui te märkate mõnda järgnevatest kõrvaltoimetest, mis võivad

olla tõsised ja vajada kiiret ravi:

• allergilised reaktsioonid, nagu nõgeslööve; näo-, huulte, keele- ja/või kõriturse, mis võivad

põhjustada hingamis- või neelamisraskusi, tõsised nahareaktsioonid.

Teised kõrvaltoimed on

Väga sage (võivad tekkida rohkem kui 1 inimesel 10st):

• luu-, lihas- ja/või liigesvalu, mis võib mõnikord olla tõsine.

Sage (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10st):

• kõrvetised, neelamisraskus, valu neelamisel, söögitoruhaavandid (söögitoru on elund, mis

ühendab suuõõnt maoga), mis võivad põhjustada valu rindkeres, kõrvetisi või neelamisraskust

või –valulikkust,

• liigeste turse,

• kõhuvalu, ebamugavustunne kõhus või röhatised pärast söömist, kõhukinnisus, täistunne maos,

kõhulahtisus, kõhupuhitus,

• juustekadu, sügelus,

• peavalu, pearinglus,

• väsimus, käte või jalgade tursed.

Aeg-ajalt (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100st):

• iiveldus, oksendamine,

• söögitoru (elund, mis ühendab suuõõnt maoga) või mao ärritusnähud või põletik,

• must või tõrvataoline väljaheide,

• ähmane nägemine, silmade valu või punetus,

• lööve, nahapunetus,

• mööduvad gripilaadsed sümptomid, nagu lihaste valulikkus, üldine halb enesetunne ja mõnikord

palavik (tavaliselt ravi alguses),

• maitsemuutused.

Harv (võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000st):

• vere madala kaltsiumisisalduse sümptomid, sh lihaskrambid või –spasmid ja/või surisemistunne

sõrmedes või suuümbruses,

• mao- või seedehaavandid (mõnikord tõsised või verejooksuga),

• söögitoru (elund, mis ühendab suuõõnt maoga) ahenemine,

• lööve, mis tugevneb päikesevalgusega kokkupuutel,

• valu suus ja/või lõualuus, turse või haavandid suus, tuimus või raskustunne lõualuus või hamba

väljakukkumine. Need võivad olla märgid luu kahjustustest lõualuus (osteonekroos), mis on

üldiselt seotud hilinenud ravi ja infektsiooniga, sageli pärast hamba väljatõmbamist. Võtke

ühendust oma arsti ja hambaarstiga, kui te tunnete selliseid sümptomeid,

• harva võib esineda reieluu ebaharilik murd, eriti pikaajalist osteoporoosi ravi saavatel

patsientidel. Võtke ühendust oma arstiga, kui tunnete valu, nõrkust või ebamugavustunnet reies,

puusas või kubemes. See võib olla võimaliku reieluu murru varajane tunnus,

• suuõõnehaavandid, kui tablette on näritud või imetud.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Abiks on see, kui märgite kogetu üles, samuti selle algusaja ja kestuse.

5. Kuidas ADROVANCE’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage ADROVANCE’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast

"Kõlblik kuni". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Niiskuse ja valguse eest kaitsmiseks hoida tablette kuni kasutamiseni originaalblistris.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida ADROVANCE sisaldab

Toimeained on alendroonhape ja kolekaltsiferool (D3-vitamiin). Iga tablett sisaldab 70 mg

alendroonhapet alendronaatnaatriumtrihüdraadina ja 70 mikrogrammi (2800 RÜ) kolekaltsiferooli

(D3-vitamiin).

Teised abiained on mikrokristalne tselluloos (E460), veevaba laktoos, keskahelalised triglütseriidid,

želatiin, kroskarmelloosnaatrium, sahharoos, kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat (E572),

butüülhüdroksütolueen (E321), modifitseeritud (maisi)tärklis ja naatriumalumiiniumsilikaat (E554).

Kuidas ADROVANCE välja näeb ja pakendi sisu

ADROVANCE’i 70 mg/2800 RÜ tabletid on saadaval kapslikujuliste valgete või tuhmvalgete

tablettidena, mille ühel küljel on luu kujutis ja teisel küljel number „710“.

Tabletid on saadaval karpides, milles on alumiiniumblistrid järgmistes pakendi suurustes:

• 2 tabletti (1 blister 2 tabletiga)

• 4 tabletti (1 blister 4 tabletiga)

• 6 tabletti (3 blistrit, igas 2 tabletti)

• 12 tabletti (3 blistrit, igas 4 tabletti)

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ühendkuningriik

Tootja

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

2031 BN, Haarlem, Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.