Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Adrovance

ATC Kood: M05BB03
Toimeaine: alendronate sodium trihydrate / colecalciferol
Tootja: Merck Sharp & Dohme Ltd

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND – KARP 2, 4, 6 või 12 TABLETILE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ADROVANCE 70 mg/2800 RÜ tabletid

Alendroonhape/kolekaltsiferool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab:

70 mg alendroonhapet alendronaatnaatriumtrihüdraadina ja 70 mikrogrammi (2800 RÜ)

kolekaltsiferooli (D3-vitamiin).

3. ABIAINED

Veel sisaldab: veevaba laktoosi ja sahharoosi. Lisainfot vaata pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

2 tabletti

4 tabletti

6 tabletti

12 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Tähtis teave

Kuidas võtta ADROVANCE tablette

1. Võtke üks tablett üks kord nädalas.

2. Valige ravimi võtmiseks teie ajakavaga sobivaim nädalapäev. Neelake üks ADROVANCE

tablett (tabletti ei tohi purustada, närida ega lasta suus lahustuda) koos klaasitäie veega (mitte

mineraalveega) valitud päeval vahetult pärast ülestõusmist ja enne päeva esimest sööki, jooki

või teiste ravimite võtmist.

3. Jätkake oma hommikuste toimingutega. Te võite istuda, seista või kõndida – olge vaid

püstises asendis. Ärge heitke pikali, sööge, jooge ega võtke teisi ravimeid vähemalt 30 minuti

jooksul. Pikali tohite heita alles pärast päeva esimest söögikorda.

4. Pidage meeles – võtke ADROVANCE’i üks kord nädalas samal päeval senikaua, kui arst on

määranud.

Kui unustate annuse manustamata, võtke üks ADROVANCE tablett meenumisele järgneval

hommikul. Ärge võtke samal päeval kahte tabletti. Seejärel jätkake ühe tableti võtmist nädalas selleks

alguses valitud päeval.

Lisatud pakendi infoleht sisaldab olulist lisainformatsiooni ADROVANCE’i võtmise kohta. Palun

lugege seda tähelepanelikult.

Võtke üks tablett üks kord nädalas

Märkige ära nädalapäev, mis sobib teie ajakavaga kõige paremini:

ESM REE

TEI LAU

KOL PÜH

NEL

ADROVANCE’i võtmist igal nädalal aitab meeles pidada kleebise asetamine kalendrisse.

ADROVANCE

1. NÄDAL

ADROVANCE

2. NÄDAL

ADROVANCE

3. NÄDAL

ADROVANCE

4. NÄDAL

ADROVANCE

5. NÄDAL

ADROVANCE

6. NÄDAL

ADROVANCE

7. NÄDAL

ADROVANCE

8. NÄDAL

ADROVANCE

9. NÄDAL

ADROVANCE

10. NÄDAL

ADROVANCE

11. NÄDAL

ADROVANCE

12. NÄDAL

VARU UUS RAVIM

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Üks kord nädalas

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse ja valguse eest kaitsmiseks hoida tablette kuni kasutamiseni originaalblistris.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD

NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/06/364/001 (2 tabletti)

EU/1/06/364/002 (4 tabletti)

EU/1/06/364/003 (6 tabletti)

EU/1/06/364/004 (12 tabletti)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSION BRAILLE´ KIRJAS

ADROVANCE

70 mg

2800 RÜ