Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Actos - Actos toote info PAKENDI INFOLEHT

ATC Kood: A10BG03
Toimeaine: pioglitazone
Tootja: Takeda Pharma A/S

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

 

Actos 15 mg Tabletid

Pioglitasoon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik

isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Actos ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Actos `e kasutamist

3. Kuidas Actos`t kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Actos`e säilitamine

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON ACTOS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Actos sisaldab pioglitasooni. See on suhkurtõvevastane ravim, mida kasutatakse II tüüpi

(insuliinsõltumatu) suhkurtõve raviks. See suhkurtõve vorm avaldub tavaliselt täiskasvanueas.

Actos aitab reguleerida veresuhkru taset II tüüpi suhkurtõve puhul, aidates organismil paremini ära

kasutada toodetavat insuliini.

Actos`t võib kasutada iseseisvalt või kombinatsioonis metformiini ja/või sulfonüüluureaga, mis on

samuti suukaudsed suhkurtõvevastased ravimid.

Actos`t võib kasutada ka kombinatsioonis insuliiniga.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ACTOS`e KASUTAMIST

Ärge kasutage Actos`t

- kui te olete ülitundlik (allergiline) toimeaine või Actos mõne koostisosa suhtes.

- kui teil esineb või on olnud südamepuudulikkus.

- kui teil esineb maksahaigus.

- Kui teil on olnud diabeetiline ketoatsidoos (diabeedi tüsistus, mis põhjustab kiiret kaalukaotust,

iiveldust ja oksendamist)

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Actos

Enne ravimi kasutamist öelge oma arstile

- kui teil esineb vedelikupeetus (vedeliku retentsioon) või südamepuudulikkus, eriti kui olete üle

75-aastane.

- kui teil on spetsiaalset tüüpi diabeetiline silmahaigus, makulaarne ödeem (silma tagaosa turse).

- kui teil on munasarjatsüst (polütsüstiliste munasarjade sündroom). Kui te võtate Actost, võib teil

esineda ovulatsioon, mis suurendab rasestumise võimalust. Kui see kehtib teie kohta, kasutage

sobivat rasestumisvastast vahendit, et vältida soovimatut rasestumist.

- kui teil esineb maksa- või südamehäireid. Enne Actose tarvitamise alustamist võetakse teilt

vereproov, et kontollida teie maksafunktsiooni. Seda uuringut võidakse teatud ajavahemike järel

korrata. Mõnedel pikaajalise II tüüpi diabeediga ja südamehaigusega või eelnevalt esinenud

insuldiga patsientidel, keda raviti Actos`e ja insuliiniga, tekkis südamepuudulikkus. Palun

informeerige oma arsti võimalikult ruttu, kui teil ilmnevad südamepuudulikkuse sümptomid,

nagu ebatavaline õhupuudus või kiire kaalutõus või lokaliseeritud paistetus (turse).

Kui te võtate Actos`t koos teiste diabeediravimitega, on tõenäolisem, et teie veresuhkru tase võib

langeda alla normaalse taseme (hüpoglükeemia).

Teil võib samuti tekkida vere punaliblede hulga vähenemine (aneemia).

Luumurrud

Luumurdude arvu tõusu täheldati pioglitasooni võtvatel naistel (kuid mitte meestel). Teie arst arvestab

sellega teie diabeedi ravi ajal.

Lapsed

Ei ole soovitav kasutada alla 18-aasta vanustel lastel.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa

arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Reeglina te võite jätkata teiste ravimite kasutamist samal ajal, kui kasutate Actos`t. Siiski võivad

teatud ravimid tõenäolisemalt mõjutada veresuhkru taset teie veres:

- gemfibrosiil (kasutatakse kolesterooli alandamiseks)

- rifampitsiin (kasutatakse tuberkuloosi ja teiste infektsioonide raviks)

Informeerige oma arsti, kui te kasutate mõnda neist. Teie veresuhkrut kontrollitakse ning teie Actose

annust võidakse muuta.

Actos`e kasutamine koos toidu ja joogiga

Te võite tablette võtta söögiga või ilma söögita. Tabletid tuleb sisse võtta klaasitäie veega.

Rasedus ja imetamine

Öelge oma arstile kui

- te olete rase, esineb raseduse kahtlus või plaanite rasestuda.

- te imetate last või kavatsete imetama hakata.

Teie arst soovitab teil ravi lõpetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pioglitasoon ei mõjuta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet, kuid olge ettevaatlik, kui teil

esineb nägemishäire.

Oluline informatsioon mõnede Actos`es sisalduvate koostisosade kohta

See ravim sisaldab laktoosmonohüdraate. Kui Teie arsti sõnul esineb Teil mõnede suhkrute suhtes

intolerantsust, kontakteeruge enne Actos`e manustamist oma arstiga.

3. KUIDAS KASUTADA ACTOS`t

Võtke üks 15 mg pioglitasooni tablett üks kord ööpäevas. Vajadusel soovitab arst teile teistsugust

annust.

Kui teile tundub, et Actos`e toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile.

Kui Actos`t võtta koos teiste suhkurtõve ravimitega (nagu insuliin, kloorpropamiid, glibenklamiid,

gliklasiid, tolbutamiid), ütleb teie arst, kui te vajate väiksemaid annuseid.

Võttes Actos tablette, palub teie arst teil regulaarsete intervallide tagant anda vereanalüüsi. See on

vajalik selleks, et kontrollida maksafunktsiooni.

Juhul kui te järgite suhkruhaigetele mõeldud dieeti, siis tuleb seda jätkata ka Actos`e võtmise ajal.

Regulaarselt oleks vaja kontrollida teie kehakaalu. Kehakaalu tõusust informeerige oma arsti.

Kui te kasutate Actos`t rohkem kui ettenähtud

Informeerige oma arsti või apteekrit koheselt, kui olete kogemata võtnud liiga palju tablette või kui

laps või keegi teine on võtnud teie ravimit. Teie veresuhkru tase võib langeda alla normi ja seda saab

tõsta süües suhkrut. Soovitav on kanda kaasas suhkutükke, komme, küpsiseid või suhkrut sisaldavat

mahla.

Kui te unustate Actos`t võtta

Püüdke Actos`t tarvitada ettekirjutuse järgi iga päev. Kui üks annus jääb võtmata, jätkake tavapäraselt.

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Actos`e võtmise

Actos`t tuleb võtta iga päev, et see korralikult toimiks. Kui te lõpetate Actos`e võtmise, võib teie

veresuhkur minna kõrgeks. Rääkige oma arstiga enne ravi lõpetamist.

Kui teil tekib lisaküsimusi seoses ravimiga, pidage palun nõu arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Actos põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Patsientidel, kes on kasutanud Actos`t, on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid

Sage (esineb 1-l kuni 10-l kasutajal 100-st)

- kehakaalu tõus

- hingamisteede põletikud

- tuimus

- nägemishäire

- luumurd

aegajalt (esineb 1-l kuni 10-l kasutajal 1000-st)

- põskkoopapõletik

- unetus (insomnia)

teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

- hägune nägemine paistetuse (või vedeliku) tõttu silma tagaosas. Kui Teil esinevad need

sümptomid esimest korda või kui need halvenevad, siis rääkige sellest võimalikult kiiresti oma

arstile.

- maksaensüümide tõus

Patsientidel, kes on kasutanud Actos`t koos mõne teise diabeediravimiga, on esinenud järgmisi

kõrvaltoimeid

Väga sage (esineb rohkem kui 1-l kasutajal 10-st)

- veresuhkru alanemine (hüpoglükeemia)

- kohalik turse ( ödeem )

Sage (esineb 1-l kuni 10-l kasutajal 100-st)

- peavalu

- pearinglus

- kõhupuhitus

- liigesvalu

- impotentsus

- suhkur uriinis,

- punaliblede arvu vähene langus

- seljavalu

- õhupuudus

- südamepuudulikkus (kui võetakse koos insuliiniga)

aegajalt (esineb 1-l kuni 10-l kasutajal 1000-st)

- peapööritus (vertiigo)

- higistamine

- väsimus

- valgud uriinis, veri uriinis

- söögiisu suurenemine

- ensüümide tõus

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS ACTOS`t SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte kasutada Actos’t pärast pakendil ja blisteril märgitud Kõlblik kuni“ kõlblikkusaja lõppu.

Kõlblikkusaeg märgib antud kuu viimast päeva.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Actos sisaldab

- Actos`e toimeaine on pioglitasoon. Iga tablett sisaldab 15 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

- Abiained on laktoosmonohüdraat, hüprolloos, karmellooskaltsium ja magneesiumstearaat.

Kuidas Actos välja näeb ja pakendi sisu

Actos tabletid on valged või määrdunudvalged, ümmargused, kumerad ning ühel küljel on märgistus

´15´ ja teisel küljel ’ACTOS’. Tabletid on 14-, 28-, 30-, 50-, 56-, 84-, 90-, 98-, 112- või 196-tabletistes

blisterpakendites. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych, London, WC2B 4AE,

Ühendkuningriik

Tootja

Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, County Wicklow, Iirimaa.

Lilly S.A, Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas (Madrid), Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole