Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Actos - Actos toote info LISA III

ATC Kood: A10BG03
Toimeaine: pioglitazone
Tootja: Takeda Pharma A/S

Artikli sisukord

 

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Actos 15 mg tabletid

Pioglitasoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 15 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina)

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraate. Lisainformatsiooni saamiseks lugege infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

30 tabletti

50 tabletti

56 tabletti

84 tabletti

90 tabletti

98 tabletti

112 tabletti

196 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA - TEE

Lugege pakendi infolehte enne kasutamist.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd

61 Aldwych

London

WC2B 4AE

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/00/150/007 14 tabletti

EU/1/00/150/001 28 tabletti

EU/1/00/150/016 30 tabletti

EU/1/00/150/002 50 tabletti

EU/1/00/150/009 56 tabletti

EU/1/00/150/017 84 tabletti

EU/1/00/150/018 90 tabletti

EU/1/00/150/003 98 tabletti

EU/1/00/150/025 112 tabletti

EU/1/00/150/026 196 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Actos 15 mg