Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Zoledronic acid medac

ATC Kood: M05BA08
Toimeaine: zoledronic acid monohydrate
Tootja: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Artikli sisukord

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 VIAALI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zoledroonhape medac 4 mg/5 ml infusioonilahuse kontsentraat

Zoledroonhape

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 4 mg zoledroonhapet (monohüdraadina).

3. ABIAINED

Abiained: mannitool, naatriumtsitraat, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraat.

1 viaal

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne kasutamist lahjendada.

Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Lahjendatud ravimi kõlblikkusaega vt infolehelt.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte hoida sügavkülmas.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

medac GmbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks.