Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Zalasta

ATC Kood: N05AH03
Toimeaine: olanzapine
Tootja: Krka

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ZALASTA 2,5 mg TABLETTIDE KARTONGKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 2,5 mg tabletid

Olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 2,5 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati. Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

35 tabletti

56 tabletti

70 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa number: EU/1/07/415/001 (14 tabletti)

EU/1/07/415/002 (28 tabletti)

EU/1/07/415/003 (35 tabletti)

EU/1/07/415/004 (56 tabletti)

EU/1/07/415/005 (70 tabletti)

13. PARTII NUMBER

Partii number:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Zalasta 2,5 mg tabletid

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

ZALASTA 2,5 mgTABLETTIDE BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 2,5 mg tabletid

Olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU