Yasnal - õhukese polümeerikattega tablett (5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N06DA02
Toimeaine: donepesiil
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Yasnal, 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Yasnal, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Donepesiilvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Yasnal ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Yasnal’i võtmist
 3. Kuidas Yasnal’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Yasnal’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Yasnal ja milleks seda kasutatakse

Yasnal sisaldab toimeainena donepesiilvesinikkloriidi, mis kuulub atsetüülkoliini esteraasi inhibiitorite ravimgruppi. Donepesiil suurendab mälufunktsioonidega seotud teatud aine (atsetüülkoliin) sisaldust ajus, aeglustades atsetüülkoliini lammutamist.

Yasnal’i kasutatakse Alzheimeri tõvest tingitud kerge kuni mõõduka dementsuse sümptomaatiliseks raviks. Sümptomite hulka kuuluvad süvenev mälukaotus, segasus ja käitumishäired. Selle tulemusel on Alzheimeri tõbe põdevatel inimestel üha raskem igapäevase elutegevusega toime tulla.

Yasnal'i kasutatakse ainult täiskasvanutel.

Mida on vaja teada enne Yasnal’i võtmist

Ärge võtke Yasnal’i:

 • kui olete donepesiilvesinikkloriidi, piperidiini derivaatide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Yasnal’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Yasnal:

 • kui teil on kunagi esinenud mao või kaksteistsõrmiku haavandeid,
 • kui teil on kunagi esinenud krampe,
 • kui teil on probleeme südamega,
 • kui teil on astma või mõni teine pikka aega väldanud kopsuhaigus,
 • kui teil on kunagi olnud probleeme maksaga või olete kunagi põdenud hepatiiti,
 • kui teil on raskusi uriini väljutamisega või kerge neeruhaigus.

Kui teil seisab ees operatsioon, mille käigus rakendatakse teil üldanesteesiat, peaksite te oma arstile ning anestesioloogile ütlema, et te võtate Yasnal’i. See on oluline sellepärast, et vajamineva narkoosiravimi kogus võib vajada muutmist.

Yasnal'i võib kasutada kerge või mõõduka neeruhaigusega patsientidel. Teatage oma arstile, kui teil on neeru- või maksahaigus. Patsiendid, kelle on raske maksahaigus, ei tohi Yasnal'i võtta.

Samuti peaksite te ütlema oma arstile või apteekrile selle inimese nime, kes hakkab jälgima, et te võtaks arsti väljakirjutatud ravimit.

Muud ravimid ja Yasnal

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriti tähtis on oma raviarsti teavitada juhul, kui tarvitate mõnda alljärgnevatest ravimitest:

 • teised Alzheimeri tõve vastased ravimid, nt galantamiin,
 • valuvaigistid või liigesepõletiku ravimid, nt atsetüülsalitsüülhape, mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA) nagu ibuprofeen,
 • antikolinergilised ravimid, nt tolterodiin,
 • antibiootikumid, nt erütromütsiin, rifampitsiin,
 • seenevastased ravimid, nt itrakonasool või ketokonasool,
 • antidepressandid, nt fluoksetiin,
 • krambivastased ained, nt fenütoiin, karbamasepiin,
 • südamehaiguste ravimid, nt kinidiin, beetablokaatorid (propranolool ja atenolool),
 • lihaslõõgastid, nt suktsinüülkoliin.

Yasnal koos toidu, joogi ja alkoholiga

Toit ei mõjuta selle ravimi toimet.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kuna puuduvad andmed Yasnal’i kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal, ei tohi ravi ajal last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Alzheimeri tõbi võib ise halvendada autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet ja te tohite seda teha ainult siis, kui arst on öelnud teile, et see on ohutu. Lisaks võib ravim peamiselt ravi alguses või annuse suurendamisel tekitada väsimust, pearinglust ja lihaskrampe. Raviarst peab hindama teie võimet jätkata autojuhtimist või käsitseda masinaid.

Yasnal sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Yasnal’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge muutke ravimi annuseid ega lõpetage ravi ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Algannuseks on tavaliselt üks 5 mg tablett, mis võetakse koos klaasitäie veega sisse igal õhtul vahetult enne magamaheitmist. Pärast ühekuulist ravi võib teie arst ravimi annust suurendada ühe 10 mg

tabletini, mis võetakse sisse igal õhtul vahetult enne magamaheitmist. Maksimaalne soovitatav ööpäevane annus on 10 mg.

Kui teil on tunne, et Yasnal’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Teie arst oskab teile nõu anda, kui kaua te peate oma ravimi võtmist jätkama. Te peate aegajalt arsti vastuvõtul käima, et ta saaks teie ravi üle vaadata ja sümptomeid hinnata.

Kui te võtate Yasnal’i rohkem kui ette nähtud

ÄRGE VÕTKE rohkem kui 1 tablett iga päev. Kui te võtate tablette rohkem kui ette nähtud (või kui teie tablette on võtnud keegi teine), pöörduge otsekohe oma arsti või lähima haigla poole.

Üleannustamise sümptomite hulka kuuluvad iiveldus ja oksendamine, süljevool, higistamine, väga aeglane südamerütm, madal vererõhk (pearinglus või pööritus püstitõusmisel), hingamisraskused, teadvuse kaotus ja tõmblused või krambid.

Kui te unustate Yasnal’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake ravimi võtmist järgmisest ettenähtud annusest.

Kui olete unustanud ravimit võtta rohkem kui ühe nädala jooksul, siis pöörduge niipea kui võimalik oma raviarsti poole, enne kui jätkate ravimi võtmist.

Kui te lõpetate Yasnal’i kasutamise

On väga oluline, et te võtaksite Yasnal’i nii kaua, kui arst on teile soovitanud. Ärge lõpetage tablettide võtmist enne, kui arst on teile öelnud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te märkate mõnda alltoodud tõsistest kõrvaltoimetest, teavitage sellest kohe oma raviarsti. Te võite vajada kiiret arstiabi.

 • Palavik koos lihasjäikuse, higistamise või teadvuse taseme langusega (häire, mida nimetatakse "maliigne neuroleptiline sündroom") (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 10000st).
 • Lihasnõrkus, valulikkus või valu, eelkõige juhul, kui teil on samal ajal halb enesetunne, palavik või tume uriin. Neid nähte võib tekitada lihaskoe ebanormaalne lagunemine (seisund, mida nimetatakse rabdomüolüüsiks), mis võib olla eluohtlik ja viia neeruprobleemide tekkeni (mõjutab vähem kui 1 kasutajat 10 000st).
 • Maksakahjustus, nt hepatiit. Hepatiidi sümptomid on iiveldus ja oksendamine, söögiisu puudus, üldine halb enesetunne, palavik, sügelus, naha ja silmavalgete kollasus ning tumedavärviline uriin (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 1000st).
 • Mao või kaksteistsõrmikuhaavand. Haavandite sümptomiteks on maovalu ja ebamugavustunne (seedehäired) naba ning rinnaku vahel (võib mõjutada 1 kuni 10 kasutajat 1000st).
 • Mao või sooletrakti verejooks. See võib põhjustada väljaheidete tõrvataolisust või nähtavat veritsust pärasoolest (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 100st).
 • Haigushood või krambid (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 100st).

Väga sage (võib mõjutada rohkem kui 1 kasutajat :10-st)

 • kõhulahtisus,
 • iiveldus (halb enesetunne),
 • peavalud.

Sage (võib mõjutada kuni 1 kasutajat :10-st)

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 100-st):

 • külmetus,
 • söögiisu kaotus,
 • hallutsinatsioonid (olematute asjade nägemine või kuulmine),
 • ebatavalised unenäod ja luupainajad,
 • erutus,
 • agressiivne käitumine,
 • minestus,
 • pearinglus,
 • unetus,
 • oksendamine,
 • ebamugavustunne kõhus,
 • nahalööve,
 • sügelus,
 • lihaskrambid,
 • kusepidamatus,
 • väsimus,
 • valu,
 • õnnetused (patsient võib olla enam ohustatud kukkumistest ja juhuslikest vigastustest).
 • aeglane südamerütm,
 • liigne süljeeritus,
 • lihastes oleva teatud ensüümi (kreatiinkinaas) sisalduse kerge suurenemine seerumis.

Harv (võib mõjutada kuni 1 kasutajat :1000-st)

 • jäsemete ning eriti näo ja keele jäikus, värisemine või kontrollimatud liigutused (ekstrapüramidaalsed sümptomid),
 • südame erutusjuhtesüsteemi häired (sinuatriaalne blokaad, atrioventrikulaarne blokaad).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Yasnal’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast ”EXP„. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Yasnal sisaldab

 • Toimeaine on donepesiilvesinikkloriid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg või 10 mg donepesiilvesinikkloriidi (monohüdraadina).
 • Teised abiained on (tableti sisus) laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, maisitärklis, hüdroksüpropüültselluloos ja magneesiumstearaat ning (tableti kattes) titaandioksiid (E171),

hüpromelloos, makrogool ja kollane raudoksiid (E172) – viimast leidub ainult 10 mg tablettide kattes.

Kuidas Yasnal välja näeb ja pakendi sisu

Yasnal 5 mg: valged kuni elevandiluukarva, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid.

Yasnal 10 mg: kollakaspruunid, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid.

28 tabletti blisterpakendis, mis on pakendatud karpi.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Krka, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn Tel. +372 6671658

Infoleht on viimati uuendatud mais 2017.