Yasnal - õhukese polümeerikattega tablett (5mg)

ATC Kood: N06DA02
Toimeaine: donepesiil
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

YASNAL
õhukese polümeerikattega tablett (5mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Yasnal, 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Yasnal, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Donepesiilvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Yasnal ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Yasnal’i võtmist
 3. Kuidas Yasnal’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Yasnal’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Yasnal ja milleks seda kasutatakse

Yasnal sisaldab toimeainena donepesiilvesinikkloriidi, mis kuulub atsetüülkoliini esteraasi inhibiitorite ravimgruppi. Donepesiil suurendab mälufunktsioonidega seotud teatud aine (atsetüülkoliin) sisaldust ajus, aeglustades atsetüülkoliini lammutamist.

Yasnal’i kasutatakse Alzheimeri tõvest tingitud kerge kuni mõõduka dementsuse sümptomaatiliseks raviks. Sümptomite hulka kuuluvad süvenev mälukaotus, segasus ja käitumishäired. Selle tulemusel on Alzheimeri tõbe põdevatel inimestel üha raskem igapäevase elutegevusega toime tulla.

Yasnal'i kasutatakse ainult täiskasvanutel.

Mida on vaja teada enne Yasnal’i võtmist

Ärge võtke Yasnal’i:

 • kui olete donepesiilvesinikkloriidi, piperidiini derivaatide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Yasnal’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Yasnal:

 • kui teil on kunagi esinenud mao või kaksteistsõrmiku haavandeid,
 • kui teil on kunagi esinenud krampe,
 • kui teil on probleeme südamega,
 • kui teil on astma või mõni teine pikka aega väldanud kopsuhaigus,
 • kui teil on kunagi olnud probleeme maksaga või olete kunagi põdenud hepatiiti,
 • kui teil on raskusi uriini väljutamisega või kerge neeruhaigus.

Kui teil seisab ees operatsioon, mille käigus rakendatakse teil üldanesteesiat, peaksite te oma arstile ning anestesioloogile ütlema, et te võtate Yasnal’i. See on oluline sellepärast, et vajamineva narkoosiravimi kogus võib vajada muutmist.

Yasnal'i võib kasutada kerge või mõõduka neeruhaigusega patsientidel. Teatage oma arstile, kui teil on neeru- või maksahaigus. Patsiendid, kelle on raske maksahaigus, ei tohi Yasnal'i võtta.

Samuti peaksite te ütlema oma arstile või apteekrile selle inimese nime, kes hakkab jälgima, et te võtaks arsti väljakirjutatud ravimit.

Muud ravimid ja Yasnal

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriti tähtis on oma raviarsti teavitada juhul, kui tarvitate mõnda alljärgnevatest ravimitest:

 • teised Alzheimeri tõve vastased ravimid, nt galantamiin,
 • valuvaigistid või liigesepõletiku ravimid, nt atsetüülsalitsüülhape, mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA) nagu ibuprofeen,
 • antikolinergilised ravimid, nt tolterodiin,
 • antibiootikumid, nt erütromütsiin, rifampitsiin,
 • seenevastased ravimid, nt itrakonasool või ketokonasool,
 • antidepressandid, nt fluoksetiin,
 • krambivastased ained, nt fenütoiin, karbamasepiin,
 • südamehaiguste ravimid, nt kinidiin, beetablokaatorid (propranolool ja atenolool),
 • lihaslõõgastid, nt suktsinüülkoliin.

Yasnal koos toidu, joogi ja alkoholiga

Toit ei mõjuta selle ravimi toimet.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kuna puuduvad andmed Yasnal’i kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal, ei tohi ravi ajal last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Alzheimeri tõbi võib ise halvendada autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet ja te tohite seda teha ainult siis, kui arst on öelnud teile, et see on ohutu. Lisaks võib ravim peamiselt ravi alguses või annuse suurendamisel tekitada väsimust, pearinglust ja lihaskrampe. Raviarst peab hindama teie võimet jätkata autojuhtimist või käsitseda masinaid.

Yasnal sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Yasnal’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge muutke ravimi annuseid ega lõpetage ravi ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Algannuseks on tavaliselt üks 5 mg tablett, mis võetakse koos klaasitäie veega sisse igal õhtul vahetult enne magamaheitmist. Pärast ühekuulist ravi võib teie arst ravimi annust suurendada ühe 10 mg

tabletini, mis võetakse sisse igal õhtul vahetult enne magamaheitmist. Maksimaalne soovitatav ööpäevane annus on 10 mg.

Kui teil on tunne, et Yasnal’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Teie arst oskab teile nõu anda, kui kaua te peate oma ravimi võtmist jätkama. Te peate aegajalt arsti vastuvõtul käima, et ta saaks teie ravi üle vaadata ja sümptomeid hinnata.

Kui te võtate Yasnal’i rohkem kui ette nähtud

ÄRGE VÕTKE rohkem kui 1 tablett iga päev. Kui te võtate tablette rohkem kui ette nähtud (või kui teie tablette on võtnud keegi teine), pöörduge otsekohe oma arsti või lähima haigla poole.

Üleannustamise sümptomite hulka kuuluvad iiveldus ja oksendamine, süljevool, higistamine, väga aeglane südamerütm, madal vererõhk (pearinglus või pööritus püstitõusmisel), hingamisraskused, teadvuse kaotus ja tõmblused või krambid.

Kui te unustate Yasnal’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake ravimi võtmist järgmisest ettenähtud annusest.

Kui olete unustanud ravimit võtta rohkem kui ühe nädala jooksul, siis pöörduge niipea kui võimalik oma raviarsti poole, enne kui jätkate ravimi võtmist.

Kui te lõpetate Yasnal’i kasutamise

On väga oluline, et te võtaksite Yasnal’i nii kaua, kui arst on teile soovitanud. Ärge lõpetage tablettide võtmist enne, kui arst on teile öelnud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te märkate mõnda alltoodud tõsistest kõrvaltoimetest, teavitage sellest kohe oma raviarsti. Te võite vajada kiiret arstiabi.

 • Palavik koos lihasjäikuse, higistamise või teadvuse taseme langusega (häire, mida nimetatakse "maliigne neuroleptiline sündroom") (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 10000st).
 • Lihasnõrkus, valulikkus või valu, eelkõige juhul, kui teil on samal ajal halb enesetunne, palavik või tume uriin. Neid nähte võib tekitada lihaskoe ebanormaalne lagunemine (seisund, mida nimetatakse rabdomüolüüsiks), mis võib olla eluohtlik ja viia neeruprobleemide tekkeni (mõjutab vähem kui 1 kasutajat 10 000st).
 • Maksakahjustus, nt hepatiit. Hepatiidi sümptomid on iiveldus ja oksendamine, söögiisu puudus, üldine halb enesetunne, palavik, sügelus, naha ja silmavalgete kollasus ning tumedavärviline uriin (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 1000st).
 • Mao või kaksteistsõrmikuhaavand. Haavandite sümptomiteks on maovalu ja ebamugavustunne (seedehäired) naba ning rinnaku vahel (võib mõjutada 1 kuni 10 kasutajat 1000st).
 • Mao või sooletrakti verejooks. See võib põhjustada väljaheidete tõrvataolisust või nähtavat veritsust pärasoolest (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 100st).
 • Haigushood või krambid (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 100st).

Väga sage (võib mõjutada rohkem kui 1 kasutajat :10-st)

 • kõhulahtisus,
 • iiveldus (halb enesetunne),
 • peavalud.

Sage (võib mõjutada kuni 1 kasutajat :10-st)

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 100-st):

 • külmetus,
 • söögiisu kaotus,
 • hallutsinatsioonid (olematute asjade nägemine või kuulmine),
 • ebatavalised unenäod ja luupainajad,
 • erutus,
 • agressiivne käitumine,
 • minestus,
 • pearinglus,
 • unetus,
 • oksendamine,
 • ebamugavustunne kõhus,
 • nahalööve,
 • sügelus,
 • lihaskrambid,
 • kusepidamatus,
 • väsimus,
 • valu,
 • õnnetused (patsient võib olla enam ohustatud kukkumistest ja juhuslikest vigastustest).
 • aeglane südamerütm,
 • liigne süljeeritus,
 • lihastes oleva teatud ensüümi (kreatiinkinaas) sisalduse kerge suurenemine seerumis.

Harv (võib mõjutada kuni 1 kasutajat :1000-st)

 • jäsemete ning eriti näo ja keele jäikus, värisemine või kontrollimatud liigutused (ekstrapüramidaalsed sümptomid),
 • südame erutusjuhtesüsteemi häired (sinuatriaalne blokaad, atrioventrikulaarne blokaad).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Yasnal’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast ”EXP„. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Yasnal sisaldab

 • Toimeaine on donepesiilvesinikkloriid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg või 10 mg donepesiilvesinikkloriidi (monohüdraadina).
 • Teised abiained on (tableti sisus) laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, maisitärklis, hüdroksüpropüültselluloos ja magneesiumstearaat ning (tableti kattes) titaandioksiid (E171),

hüpromelloos, makrogool ja kollane raudoksiid (E172) – viimast leidub ainult 10 mg tablettide kattes.

Kuidas Yasnal välja näeb ja pakendi sisu

Yasnal 5 mg: valged kuni elevandiluukarva, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid.

Yasnal 10 mg: kollakaspruunid, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid.

28 tabletti blisterpakendis, mis on pakendatud karpi.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Krka, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn Tel. +372 6671658

Infoleht on viimati uuendatud mais 2017.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Yasnal, 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Yasnal, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg või 10 mg donepesiilvesinikkloriidi (monohüdraadina).

INN. Donepezilum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

 

5 mg tablett

10 mg tablett

Laktoos

79,8 mg

159,6 mg

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Yasnal 5 mg: valged kuni elevandiluukarva, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid.

Yasnal 10 mg: kollakaspruunid, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Alzheimeri tõvest tingitud kerge kuni mõõduka dementsuse sümptomaatiline ravi.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud ja eakad patsiendid

Algannuseks on 5 mg donepesiili ööpäevas (ühekordse annusena). Annuse 5 mg ööpäevas manustamist tuleb jätkata vähemalt ühe kuu jooksul, et saavutada donepesiili tasakaalukontsentratsioon plasmas ning hinnata ravi efektiivsust. Pärast ühekuulise ravi kliinilist hindamist, võib donepesiili annust suurendada kuni 10 mg üks kord ööpäevas (ühekordse annusena). Maksimaalne soovitatav ööpäevane annus on 10 mg. Suuremate annuste toimet ei ole kliinilistes katsetes uuritud.

Ravi peab alustama ja kontrollima arst, kellel on kogemusi Alzheimeri dementsuse diagnoosimises ja ravis. Diagnoos tuleb panna vastavalt aktsepteeritud ravijuhistele (nt DSM IV, RHK 10). Ravi donepesiiliga tohib alustada ainult siis, kui on olemas hooldaja, kes regulaarselt jälgib patsiendi ravimi võtmist. Säilitusravi võib jätkata nii kaua, kui patsiendil kestab terapeutiline toime. Seepärast tuleks donepesiili kliinilist kasu regulaarselt uuesti hinnata. Ravi lõpetamist tasub kaaluda siis, kui terapeutilist efekti enam ei esine. Individuaalset ravivastust donepesiilile ette arvata ei ole võimalik.

Pärast ravi lõpetamist esineb järk-järguline donepesiili toime vähenemine.

Neeru- ja maksakahjustus

Neerukahjustusega patsientidel võib kasutada samasugust annustamisskeemi nagu teistel patsientidel, kuna donepesiilvesinikkloriidi kliirensit see seisund ei mõjuta.

Kuna kerge kuni mõõduka maksakahjustuse (vt lõik 5.2) korral võib ravimi kontsentratsioon organismis tõusta, tuleks annuse suurendamisel lähtuda patsiendi individuaalsest taluvusest. Puuduvad andmed ravimi kasutamise kohta raske maksakahjustusega patsientidel.

Lapsed

Yasnal’i ei ole soovitatav lastel kasutada.

Manustamisviis

Yasnal manustatakse suukaudselt õhtul vahetult enne magamaheitmist.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus donepesiilvesinikkloriidi, piperidiini derivaatide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Donesepiili kasutamist raske Alzheimeri tõvest tingitud dementsuse, muud tüüpi dementsuse või mälukahjustusega patsientidel (nt ealine kognitiivsete võimete vähenemine) ei ole uuritud.

Anesteesia

Koliinesteraasi inhibiitorina võib Yasnal võimendada suktsinüülkoliini tüüpi müorelaksantide lihaseid lõõgastavat toimet üldanesteesia ajal.

Kardiovaskulaarsed haigused

Sarnaselt kõigile koliinesteraasi inhibiitoritele võib Yasnal omada vagotoonilist toimet südamele (nt tekitada bradükardiat). Sellise võimaluse tõttu tuleb olla ettevaatlik nende patsientide ravimisel, kellel esineb siinussõlme nõrkuse sündroom, raske arütmia või supraventrikulaarsed erutusjuhtehäired (nt sinuatriaalne või atrioventrikulaarne blokaad).

Krampide või minestuse tekkimisel tuleb patsienti kontrollida erutusjuhtehäirete ja pikkade siinuspauside suhtes.

Seedetrakti haigused

Kuigi donepesiili kliinilistes uuringutes ei suurenenud peptiliste haavandite ja seedetrakti verejooksude esinemissagedus, tuleb haavandi tekke riskiga patsiente (patsiendid, kellel anamneesis esineb haavandtõbi või kes kasutavad mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid) vastavate sümptomite osas hoolikalt jälgida.

Urogenitaalsüsteemi häired

Kuigi donepesiili kliinilistes uuringutes seda ei täheldatud, võivad kolinomimeetikumid põhjustada põiest uriini äravoolu takistust.

Neuroloogilised häired

Arvatakse, et kolinomimeetikumid võivad põhjustada generaliseerunud krampe, samas võivad need olla ka Alzheimeri tõve sümptomiteks.

Kolinomimeetikumid võivad süvendada või esile kutsuda ekstrapüramidaalseid sümptomeid.

Maliigne neuroleptiline sündroom (MNS)

Donepesiili kasutamisel on väga harva teatatud maliigse neuroleptilise sündroomi (MNS) esinemisest, eriti patsientidel, kes samaaegselt võtavad ka antipsühhootikume. MNS on potentsiaalselt eluohtlik seisund, mida iseloomustab hüpertermia, lihasjäikus, autonoomne ebastabiilsus, teadvushäired ja suurenenud seerumi kreatiinfosfokinaasi tase. Muud nähud võivad olla müoglobinuuria (rabdomüolüüs) ja äge neerupuudulikkus. Kui patsiendil tekivad võimalikud MNS sümptomid või seletamatul põhjusel kõrge palavik ilma muude MNS-i kliiniliste ilminguteta, tuleb ravi katkestada.

Hingamissüsteemi haigused

Seda ravimit tuleb määrata ettevaatusega patsientidele, kellel on astma või krooniline obstruktiivne kopsuhaigus.

Yasnal’i ei tohi manustada samaaegselt teiste atsetüülkoliinesteraasi inhibiitorite ja koliinergilise süsteemi agonistide või antagonistidega.

Raske maksakahjustus

Puuduvad andmed ravimi kasutamise kohta raske maksakahjustusega patsientidel.

Suremusnäitajad vaskulaarse dementsuse kliinilistes ravimiuuringutes

Viidi läbi kolm 6-kuulise kestusega kliinilist ravimiuuringut, mille käigus uuriti NINDS-AIREN-i kriteeriumidele vastavaid isikuid võimaliku vaskulaarse dementsuse (VaD) suhtes. NINDS-AIREN-i kriteeriumid on välja töötatud selleks, et tuvastada patsiente, kelle dementsusel arvatakse olevat ainult vaskulaarne põhjus, samuti selleks, et välistada Alzheimeri tõvega patsiente. Esimeses uuringus oli donepesiilvesinikkloriidi 5 mg annuse korral suremusmäär 2/198 (1,0%), donepesiilvesinikkloriidi 10 mg annuse korral 5/206 (2,4%) ja platseebo korral 7/199 (3,5%). Teises uuringus oli donepesiilvesinikkloriidi 5 mg annuse korral suremusmäär 4/208 (1,9%), donepesiilvesinikkloriidi 10 mg annuse korral 3/215 (1,4%) ja platseebo korral 1/193 (0,5%). Kolmandas uuringus oli suremusmäär donepesiilvesinikkloriidi 5 mg annuse korral 11/648 (1,7%) ja platseebo korral 0/326 (0%). Kolme vaskulaarse dementsuse uuringu kombineeritud suremusmäär oli donepesiilvesinikkloriidi rühmas küll arvuliselt suurem (1,7%) kui platseeborühmas (1,1%), ent statistiliselt oluline erinevus nende näitajate vahel puudus. Enamiku donepesiilvesinikkloriidi või platseebot tarvitanud patsientide surmajuhtude taga olid ilmselt erinevad vaskulaarsed põhjused, mis on selles vanuserühmas ja olemasoleva vaskulaarse haiguse korral üsna tõenäolised. Kõikide tõsiste mitteletaalsete ja letaalsete vaskulaarsete sündmuste analüüsi tulemusena ei täheldatud nende donepesiilvesinikkloriidi rühma võrdluses platseeboga sagedusmäära erinevust.

Mitmete Alzheimeri tõve uuringute (n = 4146) ühendanalüüsis, samuti nende uuringute ühendamisel teiste dementsuseuuringutega, sh vaskulaarse dementsuse uuringud, (kokku n = 6888), ületas suremusmäär platseeborühmades arvuliselt donepesiilvesinikkloriidi rühmade näitajaid.

Oluline teave mõningate Yasnal’i koostisainete suhtes

Yasnal sisaldab laktoosi. Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoosi talumatus, laktaasipuudulikkus või glükoosi-galaktoosi imendumishäire, ei tohi seda ravimit kasutada.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Donepesiilvesinikkloriid ja/või selle metaboliidid ei mõjuta teofülliini, varfariini, tsimetidiini ega digoksiini metabolismi inimesel. Digoksiini või tsimetidiini samaaegne manustamine ei mõjuta donepesiili metabolismi.

In vitro uuringud on näidanud, et donepesiili metabolismis osalevad aktiivselt maksa tsütokroom P450 isoensüümid – eriti isoensüüm 3A4 ja vähemal määral ka isoensüüm 2D6. Seetõttu inhibeerivad isoensüüm 3A4 inhibiitorid (nt itrakonasool ja erütromütsiin), isoensüüm 2D6 inhibiitorid (nt fluoksetiin) või mõlema nimetatud isoensüümi inhibiitorid (nt ketokonasool ja kinidiin) donepesiili metabolismi. Uuringus tervete vabatahtlikega suurendas ketokonasool, mis inhibeerib maksas mõlemat isoensüümi donepesiili plasmakontsentratsiooni kuni 30%. Nimetatud isoensüümide indutseerijad (nt rifampitsiin, fenütoiin, karbamasepiin ja alkohol) võivad donepesiili plasmakontsentratsiooni alandada. Kuna inhibeeriva või indutseeriva toime tugevus ei ole siiani täpselt teada, tuleb ülaltoodud ravimikombinatsioone kasutada ettevaatusega.

Donepesiil võib pärssida antikoliinergiliste ravimite (nt atropiin, skopolamiin, bensatropiin ja difenhüdramiin) toimet. Samaaegsel kasutamisel esineb sünergism donepesiili ning suktsinüülkoliini jt neuromuskulaarse ülekande blokaatorite, koliinergiliste agonistide või südame erutusjuhtesse toimivate beeta-adrenoblokaatorite toimete vahel.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Donepesiili kasutamise kohta rasedatel kliinilised andmed puuduvad.

Uuringud loomadel ei ole näidanud teratogeenset toimet, kuid on näidanud peri- ja postnataalset toksilisust (vt lõik 5.3 prekliinilised ohutusandmed). Võimalik risk inimestele on teadmata.

Yasnal'i ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhud, kui see on hädavajalik.

Imetamine

Donepesiil eritub rottide piima.

Ei ole teada, kas donepesiilvesinikkloriid eritub inimese rinnapiima, sest imetavatel naistel ei ole sellekohaseid uuringuid tehtud. Seepärast ei tohi donepesiili manustavad naised last rinnaga toita.

Toime reaktsioonikiirusele

Donepesiil mõjutab kergelt või mõõdukalt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Alzheimeri tõbi võib ka ise kahjustada autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Sellele lisaks võib donepesiil eriti ravi alguses või annuse suurendamisel põhjustada väsimust, pearinglust ja lihaskrampe. Raviarst peab regulaarselt hindama donepesiilravi saava Alzheimeri patsiendi võimet jätkata autojuhtimist või käsitseda keerulisi masinaid.

Kõrvaltoimed

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed olid kõhulahtisus, lihaskrambid, väsimus, iiveldus, oksendamine ja unetus.

Kõrvaltoimed, mida esines sagedamini kui üksikjuhtudel, on allpool klassifitseeritud organsüsteemide ja esinemissageduse järgi. Esinemissagedused on defineeritud järgnevalt: väga sage (≥ 1/10), sage

(≥ 1/100, < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000, < 1/100), harv (≥ 1/10 000, < 1/1000), väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga

klass

 

 

 

 

harv

Infektsioonid ja

 

Külmetushaigus

 

 

 

infestatsioonid

 

 

 

 

 

Ainevahetus- ja

 

Anoreksia

 

 

 

toitumishäired

 

 

 

 

 

Psühhiaatrilised

 

Hallutsinatsioonid**

 

 

 

häired

 

Agiteeritus**

 

 

 

 

 

Agressiivne

 

 

 

 

 

käitumine**

 

 

 

 

 

Ebanormaalsed

 

 

 

 

 

unenäod ja

 

 

 

 

 

luupainajad**

 

 

 

Närvisüsteemi

 

Sünkoop*

Krambid*

Ekstrapüra-

Maliigne

häired

 

Pearinglus

 

midaalsed

neuro-

 

 

Unetus

 

sümptomid

leptiline

 

 

 

 

 

sündroom

Südame häired

 

 

Bradükardia

Sinuatriaalne

 

Organsüsteemi

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga

klass

 

 

 

 

harv

 

 

 

 

blokaad

 

 

 

 

 

Atrioventri-

 

 

 

 

 

kulaarne

 

 

 

 

 

blokaad

 

Seedetrakti

Kõhulahtisus

Oksendamine

Seedetrakti

 

 

häired

Iiveldus

Seedehäired

verejooks

 

 

 

 

 

Mao ja

 

 

 

 

 

kaksteist-

 

 

 

 

 

sõrmiku

 

 

 

 

 

haavandid

 

 

 

 

 

Liigne

 

 

 

 

 

süljeeritus

 

 

Maksa ja

 

 

 

Maksafunkt-

 

sapiteede häired

 

 

 

siooni häire,

 

 

 

 

 

sealhulgas

 

 

 

 

 

hepatiit***

 

Naha ja

 

Lööve

 

 

 

nahaaluskoe

 

Sügelus

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lihas-skeleti ja

 

Lihaskrambid

 

 

Rabdomü

sidekoe

 

 

 

 

olüüs***

kahjustused

 

 

 

 

 

Neerude ja

 

Kusepidamatus

 

 

 

kuseteede

 

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

Üldised häired

Peavalu

Kurnatus

 

 

 

ja

 

Valu

 

 

 

manustamiskoha

 

 

 

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

 

Uuringud

 

 

Lihase

 

 

 

 

 

kreatiin-

 

 

 

 

 

kinaasi

 

 

 

 

 

kontsentrat-

 

 

 

 

 

siooni

 

 

 

 

 

vähene tõus

 

 

 

 

 

seerumis

 

 

Vigastus,

 

Õnnetusjuhtumid

 

 

 

mürgistus ja

 

 

 

 

 

protseduuri

 

 

 

 

 

tüsistused

 

 

 

 

 

* Patsientide uurimisel sünkoobi või krampide suhtes tuleb mõelda südame blokaadi või pikkade siinuspauside peale (vt lõik 4.4).

 • **Hallutsinatsioonid, ebanormaalsed unenäod, luupainajad, agiteeritus ja agressiivne käitumine on kadunud annuse vähendamise või ravi katkestamisega.
 • ***Teadmata põhjusega maksafunktsiooni häire korral tuleb mõelda donepesiili ärajätmisele.

****Teadete kohaselt esineb rabdomüolüüsi maliigsest neuroleptilisest sündroomist eraldi ja see on ajaliselt tihedalt seotud donepesiilravi alustamise või annuse suurendamisega.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sümptomid

Hinnanguliselt on donepesiilvesinikkloriidi keskmine surmav annus pärast ühekordset suukaudset manustamist hiirtel ja rottidel vastavalt 45 mg/kg ning 32 mg/kg, ehk ligikaudu225 ja 160 korda suurem kui maksimaalne soovitatav annus inimesel, 10 mg ööpäevas. Katseloomadel leiti annusega seotud kolinergilise stimulatsiooni nähte ja nende hulka kuulusid vähenenud spontaanne liikuvus, lebav asend, kõikuv kõnnak, pisaravoolus, kloonilised krambid, hingamise pärssumine, süljeeritus, mioos, fastsikulatsioon ning madalam kehatemperatuur.

Koliinesteraasi inhibiitorite üleannustamine võib põhjustada kolinergilist kriisi, mida iseloomustavad tugev iiveldus, oksendamine, süljeeritus, higistamine, bradükardia, hüpotensioon, hingamise pärssumine, kollaps ja krambid. Võimalik on suurenev lihasnõrkus, mis võib hingamislihaste haaratusel lõppeda surmaga.

Ravi

Yasnal’i üleannustamise korral tuleb rakendada toetavaid meetmeid, samal ajal jälgides patsiendi elulisi funktsioone. Antidoodina võib kasutada tertsiaarseid antikoliinergilisi aineid, nt atropiini. Intravenoosselt manustatava atropiinsulfaadi annust on soovitatav tiitrida kuni soovitud toime saavutamiseni – algannuseks on 1,0…2,0 mg (intravenoosselt) ning säilitusannus põhineb kliinilisel vastusel. Teiste kolinomimeetikumide koosmanustamisel kvaternaarsete antikolinergikumidega, nagu glükopürrolaat, on teatatud atüüpilistest vastustest vererõhu ja südame löögisageduse osas. Ei ole teada, kas donepesiilvesinikkloriid ja/või selle metaboliidid on dialüüsi (hemodialüüsi, peritoneaaldialüüsi või hemofiltratsiooni) abil organismist elimineeritavad.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: dementsusevastased ained, antikoliinesteraasid, ATC-kood: N06DA02

Toimemehhanism

Donepesiilvesinikkloriid on ensüümi atsetüülkoliini esteraas (AChE) spetsiifiline ja pöörduva toimega inhibiitor. Atsetüülkoliini esteraas on peamine koliinesteraas ajus, mis vastutab atsetüülkoliini lagunemise eest. Seega suurendab donepesiil atsetüülkoliini kontsentratsiooni sünapsites, mis viib koliinergilise aktiivsuse suurenemisele.

Tänapäevased teooriad, mis puudutavad Alzheimeri tõve mõningate sümptomite patogeneesi, viitavad koliinergiliste impulsside ülekande puudulikkusele.

Farmakodünaamilised toimed

In vitro uuringud näitavad, et donepesiilvesinikkloriid inhibeerib atsetüülkoliini esteraasi üle 1000 korra tugevamini kui butürüülkoliini esteraasi – ensüümi, mis esineb peamiselt väljaspool kesknärvisüsteemi.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Kliinilistes uuringutes Alzheimeri tõvega patsientidel inhibeeris 5 mg või 10 mg donepesiili üksikannuste manustamine ööpäevas tasakaalukontsentratsiooni tingimustes atsetüülkoliini esteraasi aktiivsust vastavalt 63,6% ja 77,3% (mõõdetuna erütrotsüütide rakumembraanides). On tõestatud, et atsetüülkoliini esteraasi inhibeerimine erütrotsüütides donepesiilvesinikkloriidi poolt on vastavuses muutustega ADAS-is (ADAS-cog: Alzheimer’s Disease Assessment Scale – cognition, s.o Alzheimeri tõve raskuse määramise skaala) – kognitiivse suutlikkuse testis, mis on kõrgetasemeline vahend kognitiivse funktsiooni hindamiseks. Donepesiili täpset mõju dementsuse aluseks olevale neuropatoloogilisele mehhanismile ei ole veel kindlaks tehtud, seega ei ole võimalik hinnata ravimi toimet haiguse progressioonile.

Alzheimeri tõvest tingitud dementsuse ravi tõhusust donepesiiliga on uuritud neljas platseebokontrolliga uuringus, neist 2 kestsid 6 kuud ja 2 kestsid 1 aasta.

Kliinilises uuringus pärast 6-kuulist ravi donepesiiliga tehti analüüs, milles kasutati kolme efektiivsuse kriteeriumi kombinatsiooni: ADAS-Cog (kognitiivse suutlikkuse mõõtmine), kliinilisel intervjuul põhinev arvamus hooldaja tegevuse muutuste kohta (üldise funktsionaalse võimekuse mõõtmine) ja kliinilise dementsuse hindamise skaala igapäevatoimingute allskaala (ühiskondlik elu, kodu, hobide ja isikliku toimetuleku mõõtmine).

Ravile vastanuiks peeti patsiente, kes täitsid allpool toodud kriteeriumid.

Vastus

ADAS-Cog paranemine vähemalt 4 punkti võrra

 

CIBIC + halvenemist ei esinenud

 

 

Kliinilise dementsuse hindamise skaala igapäevatoimingute allskaala ei

 

halvenenud.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastuse %

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravikavatsuslik populatsioon

 

Hinnatav populatsioon

 

 

n = 365

 

n = 352

Platseeborühm

 

10%

 

10%

 

 

 

 

 

Donepesiil 5 mg rühm

 

18%*

 

18%*

 

 

 

 

 

Donepesiil 10 mg rühm

 

21%*

 

22%**

 

 

 

 

 

* p < 0,05

 

 

 

 

** p < 0,01

 

 

 

 

Donepesiil suurendas statistiliselt oluliselt ravile vastanud patsientide arvu.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Donepesiil imendub peroraalsel manustamisel kiiresti ning maksimaalne plasmakontsentratsioon saavutatakse 3…4 tunni jooksul. Annuste puhul, mis jäävad vahemikku 1 kuni 10 mg ning mida manustatakse üks kord ööpäevas on donepesiili farmakokineetika lineaarne. Toit ega kellaeg ei mõjuta donepesiili imendumist. Ravimi tasakaalukontsentratsioon plasmas saavutatakse kolme nädala jooksul pärast ravi alustamist.

Jaotumine

Donepesiilvesinikkloriid seondub plasmavalkudega 95% ulatuses. Pärast tasakaalukontsentratsiooni saavutamist on ravimi jaotusruumala inimestel ligikaudu 12 l/kg kehakaalu kohta.

Biotransformatsioon

Donepesiilvesinikkloriid eritub uriiniga muutumatul kujul. Lisaks metaboliseeritakse ta maksas tsütokroom P450 ensüümsüsteemi isoensüümide 2D6 ja 3A4 poolt paljudeks metaboliitideks. Neist ühel (6-O-desmetüüldonepesiilil – 11%) on sama toime, mis donepesiilil.

Eliminatsioon

Donepesiilvesinikkloriidi totaalne kliirens on kuni 0,13 l/kg/tunnis või 10 l/tunnis. Ligikaudu 57% kogu manustatud donepesiilist eritub neerude kaudu (osaliselt ka muutumatul kujul) ja kuni 15% väljaheitega. Eliminatsiooni poolväärtusaeg on 70 tundi.

Teised patsientide erirühmad

Sugu, rass ja suitsetamine anamneesis ei oma donepesiilvesinikkloriidi plasmakontsentratsioonile kliiniliselt olulist mõju. Donepesiili farmakokineetikat ei ole tervetel eakatel ja Alzheimeri patsientidel ametlikult uuritud, kuid haigete keskmised plasmakontsentratsioonid sarnanesid noorte tervete vabatahtlike vastavate näitajatega.

Maksakahjustus

Kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsientidel suurenes donepesiili tasakaalukontsentratsioon; keskmine AUC suurenes 48% võrra ja keskmine CMAX suurenes 39% võrra.

Prekliinilised ohutusandmed

Ulatuslikud uuringud katseloomadel on näidanud, et donepesiil põhjustab vähe muid toimeid peale farmakoloogiliste toimete, mis vastavad kolinergilisele stimulatsioonile (vt lõik 4.9). Donepesiil ei olnud mutageenne bakteriaalsetes ja imetajate rakkude mutatsiooniuuringutes. Esinesid mõned klastogeensed efektid in vitro kontsentratsioonides, mis olid rakkudele toksilised ja ületasid enam kui 3000 korda stabiilset plasmasisaldust. In vivo ei leitud hiire mikrotuuma mudelis klastogeenseid ega muid genotoksilisi toimeid. Pikaajalistel kartsinogeensuse uuringutes nii rottidel kui ka hiirtel ei esinenud tõendeid onkogeense potentsiaali kohta.

Donepesiilvesinikkloriidil puudus toime rottide või küülikute fertiilsusele, kuid see mõjutas veidi surnultsünde ja poegade elulemust, kui donepesiilvesinikkloriidi manustati tiinetele rottidele 50 korda inimese annusest suuremates kogustes (vt lõik 4.6).

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Laktoosmonohüdraat

Mikrokristalliline tselluloos

Maisitärklis

Hüdroksüpropüültselluloos

Magneesiumstearaat.

Tableti kate:

Titaandioksiid (E171)

Hüpromelloos

Makrogool

Kollane raudoksiid (E172) – viimast leidub ainult 10 mg tablettides.

Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

Kõlblikkusaeg

5 aastat.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Blisterpakend (alumiinium foolium, PVC/PVDC foolium): 28 õhukese polümeerikattega tabletti (5 mg).

Blisterpakend (alumiinium foolium, PVC/PVDC foolium): 28 õhukese polümeerikattega tabletti (10 mg).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

MÜÜGILOA NUMBRID

Yasnal 5 mg: 519206

Yasnal 10 mg: 519306

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 25.08.2006

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.06.2011

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Mai 2017