Vitamin c sopharma - süste-/infusioonilahus (100mg 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: A11GA01
Toimeaine: askorbiinhape
Tootja: Sopharma AD

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vitamin C Sopharma 100 mg/ml süste-/infusioonilahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml lahust sisaldab 100 mg askorbiinhapet.

Üks 2 ml ampull sisaldab 200 mg askorbiinhapet. Üks 5 ml ampull sisaldab 500 mg askorbiinhapet. INN. Acidum ascorbicum

Teadaolevat toimet omavad abiained:

Üks 2 ml ampull sisaldab 2 mg veevaba naatriumsulfitit (E221).

Üks 2 ml ampull sisaldab ligikaudu 1,2 mmol (või 27,56 mg) naatriumit. Üks 5 ml ampull sisaldab 5 mg veevaba naatriumsulfitit (E221).

Üks 5 ml ampull sisaldab ligikaudu 3 mmol (või 68,9 mg) naatriumit.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Süste-/infusioonilahus.

Selge, värvitu kuni kahvatu pruunikaskollane nähtavate osakestevaba lahus, mille pH on 5,0...7,0. Osmolaalsus: 1050...1200 mOsmol/kg, hüpertooniline lahus.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Skorbuudi ravi ja askorbiinhappe vaeguse profülaktika kõikides vanusegruppides, kui suukaudne kasutamine ei ole võimalik või imendumine suukaudse manustamise järgselt ei ole piisav.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud (sh eakad)

Skorbuudi ravi

250 mg üks või kaks korda ööpäevas 2...21 päeva jooksul (kuni muutused skeletis ja verejooksud on taandunud).

Askorbiinhappe vaeguse profülaktika

Tavaline annus on 50...200 mg ööpäevas.

Ravi kestus on individuaalne, tuginedes ravivastusele ja haiguse raskusastmele.

Neerukahjustusega patsiendid (täiskasvanud, sh eakad)

Korduvate neerukivide moodustumisega patsientidel ei tohi ööpäevane C-vitamiini annus ületada 100...200 mg.

Raske või lõppastme (dialüüsipatsiendid) neerupuudulikkusega patsiendid ei tohi saada rohkem kui 50...100 mg ööpäevas (vt lõik 4.4).

Lapsed (vastsündinud, imikud, lapsed ja alla 18-aastased noorukid)

Skorbuudi ravi

Lastel on lihasesisene/veenisisene ööpäevane annus 100...300 mg, jagatuna eraldi annusteks. Ravi kestab 7...10 päeva.

Askorbiinhappe vaeguse profülaktika 25...75 mg ööpäevas.

Ravi kestus peab olema individuaalne, tuginedes ravivastusele.

Neerukahjustusega lapsed

Patsiente tuleb ravida väiksema, individuaalselt kohandatud annusega (vt lõik 4.4).

Manustamisviis

Vitamin C Sopharma süste-/infusioonilahust manustatakse lihasesiseselt või aeglase intravenoosse süstena. Lihasesisene manustamine on soovitatav.

Lihasesisese süsti ettevalmistamine ja manustamine

Vitamin C Sopharma 100 mg/ml süste-/infusioonilahuse vajaminev annus tuleb tõmmata süstlasse. Süstida aeglaselt tuharalihase ülaossa, 5 cm niudeluust allapoole. Järjestikuste süstide jaoks vahetada süstekohta.

Veenisisese süsti ettevalmistamine ja manustamine

Ravimi kiire veenisisene manustamine võib põhjustada ajutist pearinglust ja seda tuleb vältida. Vitamin C Sopharma 100 mg/ml süste-/infusioonilahust on soovitatav enne veenisisest manustamist lahjendada vähemalt võrdse koguse lahjendava vedelikuga, kuna lahjendamata lahus on hüpertooniline, nt 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi lahusega või 50 mg/ml (5%) glükoosilahusega ja süstida aeglaselt veeni.

Veenisisese infusiooni ettevalmistamine ja manustamine

Vitamin C Sopharma 100 mg/ml süste-/infusioonilahuse vajaminev annus tuleb tõmmata süstlasse ja lisada 100 ml 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi lahusele või 50 mg/ml (5%) glükoosilahusele. Manustada veenisisese infusioonina 15...30 minuti vältel.

Pärast kokkusegamist tuleb lahus manustada kohe.

4.3

Vastunäidustused

-

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

-

Hüperoksaluuria.

-

Oksalaat-urolitiaas.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Askorbiinhappe suured annused suurendavad kuseteede oksalaadi taset ja võivad esile kutsuda kaltsiumoksalaat-neerukivide moodustumist. Neerufunktsioonihäirega ja/või anamneesis esinevate neerukividega patsiendid võivad olla selle toime suhtes vastuvõtlikumad (vt lõik 4.2).

Glükoos-6-fosfaat dehüdrogenaasi puudulikkuse korral võivad suured annused põhjustada hemolüüsi (vt lõik 4.9).

Askorbiinhappe veenisisene manustamine võib olla valulik ja keemilise ärrituse tõttu põhjustada harvadel juhtudel tromboflebiiti. Askorbiinhappe kiiret veenisisest süstimist tuleb vältida ja infusiooni ajal tuleb rakendada ettevaatust vältimaks ekstravasatsiooni (vt lõik 4.2).

Venoosse vaskulaarsüsteemi häiretega, tromboflebiidi, hüübimisvastast ravi saavate ja trombisoodumusega patsientide puhul on soovitatav selle ravimi lihasesisene manustamine.

Askorbiinhapet tuleb ettevaatusega manustada patsientidele, kellel esineb raua kuhjumist organismi (nt hemokromatoos, talasseemia, sirprakuline aneemia, sideroplastiline aneemia).

Sirprakulise aneemiaga patsientide puhul on suuri askorbiinhappe annuseid seostatud sirprakulise kriisiga.

Harva on teatatud skorbuudist, mis tekib tolerantsuse või resistentsuse tõttu pärast pikaajalist suurte annuste kasutamist, nt imikutel, kelle emad on raseduse ajal võtnud 400 mg ööpäevas või rohkem (vt lõik 4.6).

Liigne C-vitamiini annus võib raseduse katkestada.

Abiained

See ravim sisaldab abiainena veevaba naatriumsulfitit (E221), mis võib harvadel juhtudel põhjustada raskeid ülitundlikkusreaktsioone ja bronhospasmi.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumit (23 mg) 100 mg annuse kohta (1 ml), st on põhimõtteliselt naatriumivaba.

See ravim sisaldab:

  • 1,2 mmol (või 27,56 mg) naatriumit 200 mg (2 ml) annuse kohta;
  • 1,8 mmol (või 41,3 mg) naatriumit 300 mg (3 ml) annuse kohta;
  • 3 mmol (või 68,9 mg) naatriumit 500 mg (5 ml) annuse kohta.

Piiratud naatriumisisaldusega dieedil olevad patsiendid peavad sellega arvestama.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Salitsülaadid

Samaaegse manustamise korral võib C-vitamiini kogus organismis väheneda askorbiinhappe imendumise võimaliku vähenemise ja eritumise suurenemise tõttu uriiniga. On leitud, et salitsülaadid vähendavad askorbiinhappe imendumist ligikaudu kolmandiku võrra.

Kortikosteroidid

Suurendavad askorbiinhappe oksüdatsiooni.

Antikoagulandid

Askorbiinhape võib mõjutada kumariini antikoagulantide (nt varfariin, bishüdroksükumariin) toime tugevust ja kestust.

Suukaudsed kontratseptiivid

Suukaudsed kontratseptiivid vähendavad askorbiinhappe sisaldust vereseerumis. Kui askorbiinhapet kasutatakse samaaegselt östrogeeni sisaldavate ravimitega, võib askorbiinhape östrogeeni kontsentratsiooni suurendada.

Rauapreparaadid

Askorbiinhape võib suurendada raua imendumist seedetraktis.

Desferrioksamiin

Askorbiinhape võib samaaegsel manustamisel desferrioksamiiniga suurendada raua eritumist. Samaaegse ravi käigus on patsientidel ilmnenud kardiomüopaatiat ja südamepuudulikkust. See võib olla tingitud sellest, et askorbiinhape mobiliseerib rauda põrnast ja teistest retikuloendoteliaalsetest kudedest, mille tulemuseks on raua suurenenud deponeerumine siseelundites.

Isoprenaliin

Samaaegsel manustamisel askorbiinhappega väheneb isoprenaliini kronotroopne toime.

Alkohol

Alkohol vähendab askorbiinhappe sisaldust veres.

Disulfiraam

Askorbiinhappe suurte annuste korduv kasutamine võib mõjutada disulfiraami ja alkoholi koostoimet, kui neid kasutatakse samaaegselt.

Meksiletiin

Askorbiinhappe suurte annuste kasutamine võib kiirendada meksiletiini eritumist uriiniga.

Barbituraadid või primidoon

Manustamine koos barbituraatide või primidooniga võib askorbiinhappe uriiniga eritumist suurendada.

Flufenasiin, teised fenotiasiini derivaadid

Askorbiinhappe ja flufenasiini ning teiste fenotiasiini derivaatide samaaegne manustamine põhjustab fenotiasiini derivaatide terpeutilise toime vähenemist.

Amfetamiinid ja tritsüklilised antidepressandid

Askorbiinhape vähendab amfetamiinide ja tritsükliliste antidepressantide tubulaarset reabsorptsiooni.

Alumiiniumi sisaldavad ravimid

Asorbiinhape võib kiirendada alumiiniumi imendumist ja tugevdada soovimatuid toimeid.

Askorbiinhappe toime laboratoorsetele parameetritele

Kuna askorbiinhape on tugev redutseerija, mõjutab see paljude oksüdatsiooni-reduktsiooni reaktsioonidel põhinevate laboratoorsete analüüside tulemusi. Laboratoorsete analüüside tulemuste mõjutamise ulatus sõltub mitmetest faktoritest (nt askorbiinhappe kontsentratsioon, saadav pH, millist spetsiifilist reagenti kasutatakse). Tuleb tutvuda spetsiaalsete referentsväärtustega analüüsi spetsiifika kohta, kui analüüs on tehtud askorbiinhappe manustamise tingimustes.

Suurtes annustes võib askorbiinhape rikkuda transaminaaside, laktaatdehüdrogenaasi ja bilirubiini analüüside tulemused.

Redoks-ühendina mõjutab askorbiinhape mitmeid oksüdatsiooni-reduktsiooni analüüse, millega määratakse uriini ja seerumi glükoosisisaldust. Askorbiinhappe manustamine tuleb katkestada 1...2 päeva enne nimetatud analüüsi tegemist. Diabeetikutel, kes võtavad ööpäevas rohkem kui 500 mg C- vitamiini, võivad uriini glükoosisisalduse analüüsis tulla valed tulemused.

Teatatud on askorbiinhappe toimest atseetaminofeeni skriiningtestile uriinis, mis põhjustab negatiivse skriiningu tulemuse, kuigi atseetaminofeen on uriinis. Askorbiinhapet saavatel patsientidel tuleb atsetaminofeeni skriiningtestiks kasutada teisi meetodeid, mis ei põhine hüdrolüüsil ja sinise indofenooli moodustumisele kromogeenis. Teine võimalus selle koostoime kaotamiseks on vasksulfaadi lisamine.

Askorbiinhappe suured annused (so suuremad kui 500 mg ööpäevas) võivad mõjutada Ames ARIS(R) meetodiga määratavat karbamasepiini taset. Askorbiinhapet saavatel patsientidel tuleb karbamasepiini taseme määramiseks kasutada Ames ARIS(R) meetodi asemel mõnda teist meetodit.

Askorbiinhappe kasutamine rohkem kui 1 g ööpäevas võib anda valenegatiivse tulemuse peitvere avastamisel väljaheites. Kui kahtlustatakse peitvere analüüsi mõjutamist, tuleb askorbiinhappe manustamine katkestada.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Askorbiinhape läbib platsentaarbarjääri.

Kui ema võtab raseduse ajal suurtes annustes askorbiinhapet (400 mg/ööpäevas või rohkem), võib loode sellega kohaneda ja sünnijärgselt tekkida ärajätunähuna skorbuut (vt lõik 4.4).

Vitamin C Sopharma 100 mg/ml süste-/infusioonilahuse manustamist rasedatele tuleb kaaluda ainult absoluutsel vajadusel.

Imetamine

Askorbiinhape eritub rinnapiima, kuid puuduvad tõendid mistahes kahjuliku toime kohta rinnaga toidetavale imikule. Siiski tuleb manustamist imetavatele emadele teha ettevaatusega.

Fertiilsus

Puuduvad andmed askorbiinhappe toime kohta fertiilsusele.

Toime reaktsioonikiirusele

Vitamin C Sopharma 100 mg/ml süste-/infusioonilahusel ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

Allpool kirjeldatud kõrvaltoimed on klassifitseeritud organsüsteemide kaupa ja esinemissagedused on määratletud järgmiselt: väga sage (1/10), sage (1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (1/1000 kuni <1/100), harv (1/10000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10000) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Närvisüsteemi häired

Teadmata: peavalu, unetus, liiga kiire veenisisese manustamise korral ajutine minestamistunne või pearinglus.

Seedetrakti kõrvaltoimed

Harv: iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, kõhulahtisus

Kõhulahtisus võib ilmneda pärast suukaudset annust 1 g või rohkem ööpäevas.

Naha- ja nahaaluskoe kahjustused

Harv: suured annused võivad tekitada allergilisi reaktsioone.

Neerude ja kuseteede häired

Harv: polüuuria, mõnedel patsientidel nefrolitiaas.

Ööpäevased annused 600 mg või rohkem omavad diureetilist toimet.

Askorbiinhappe suurtest annustest tingitud uriini hapestumine võib põhjustada kusihappe, oksalaat- või tsüstiinkivide või ravimite sadestumist kuseteedesse, eriti seetõttu, et osa askorbaati metaboliseeritakse oksalaadiks. Mõnedel eelneva neeruhaiguse diagnoosiga patsientidel on pärast suurtes annustes askorbiinhappe ravi teatatud neerupuudulikkuse tekkest.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Harv: kerge ja mööduv valulikkus ja süstekoha tihkeks muutumine lihasesisese manustamise korral. Teadmata: kuumahood, väsimus, C-vitamiini vaeguse näol tekkiv „tagasilöögiefekt“ pärast suurtes annustes C-vitamiini ravi katkestamist.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sümptomid

Askorbiinhappe üleannustamine võib eelsoodumusega isikutel, nt glükoos-6-fosfaat dehüdrogenaasi puudulikkusega patsiendid, põhjustada atsidoosi ja hemolüütilist aneemiat. Askorbiinhappe väga suurel üleannustamisel võib liigse oksalaadi eritumise tõttu ilmneda neerupuudulikkus.

C-vitamiini suured annused võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.

Ravi

Raskete või tavatute ebasoovitavate toimete korral tuleb askorbiinhappe ravi katkestada. Rakendada sümptomaatilisi või toetavaid meetmeid.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: vitamiinid, askorbiinhape (C-vitamiin), ATC-kood: A11GA01

Toimemehhanism

Vesilahustuv vitamiin askorbiinhape on oluline kollageeni ja rakusisese materjali moodustumiseks ning seetõttu vajalik kõhrede, luude, hammaste arenguks ja haavade paranemiseks. See on vajalik ka foolhappe muutumisel foliinhappeks, aitab kaasa raua imendumisele seedetraktist ja mõjutab hemoglobiini moodustumist ning erütrotsüütide küpsemist.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Parenteraalse manustamise järgselt imendub askorbiinhape kiiresti ja täielikult.

Jaotumine

Askorbiinhape jaotub kõikides kudedes, ligikaudu 25% seondub plasmavalkudega. Askorbiinhape läbib platsentaarbarjääri.

C-vitamiini suuri kontsentratsioone leidub maksas, leukotsüütides, trombotsüütides, näärmekudedes ja silmaläätses, samas kui madalamad kontsentratsioonid on plasmas ja süljes.

Askorbaadi kontsentratsioon plasmas 50 µmol/l viitab adekvaatsele seisundile, mis vastab ligikaudu 1,5 g organismi koguvarule koos metaboolse kaoga ligikaudu 3,0% ööpäevas (või

40…50 mg/ööpäevas). Kataboolne kadu varieerub ulatuslikult (ligikaudu 10 kuni 45 mg/ööpäevas), sõltudes organismi koguvaru suurusest, mis oleneb söögiga saadud erinevast kogusest. Askorbiinhappe plasmakontsentratsioon alla 10 µmol/l seostub skorbuudiga.

Biotransformatsioon

Askorbiinhape metaboliseeritakse maksas dehüdroaskorbiinhappeks, 2-3-diketoguloonhappeks ja oblikhappeks, mis eritatakse uriiniga.

Eritumine

Askorbiinhape eritub uriiniga muutumatul kujul ja metaboliitide vormis. Ligikaudu 50% uriinis olevatest oksalaatidest moodustub askorbiinhappe metabolismi käigus, aga puuduvad andmed oksalaatkivide moodustumisest neerudes pikemaajalise ravi vältel.

Muutumatul kujul oleva askorbiinhappe kogus sõltub annusest – metaboliseerimata askorbaat eritatakse kuni 80 mg/päevas söögiga saadud annuste korral ja askorbaadi eritumine neerude kaudu suureneb suuremate annuste korral proprotsionaalselt.

Kuni 40% plasmas leiduvast askorbiinhappest on võimalik eemaldada hemodialüüsiga.

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja reproduktsioonitoksilisuse prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Naatriumvesinikkarbonaat

Veevaba naatriumsulfit (E221)

Edetiinhape

Süstevesi

Sobimatus

Askorbiinhape on lahustes sobimatu koos aminofülliini, bleomütsiini, erütromütsiini, laktobionaadi, naftsilliini, naatriumnitrofurantoiini, konjugeeritud östrogeenide, naatriumbikarbonaadi, sulfafurasooldietanoolamiini, klooramfenikoolnaatriumsuksinaadi, klorotiasiidnaatriumi ja hüdrokortisoonnaatriumsuksinaadiga.

Vase- ja rauaioonide ning ka teiste oksüdantide olemasolul oksüdeerub askorbiinhape aluselises lahuses kiiresti.

Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Mitte lasta külmuda.

Pakendi iseloomustus ja sisu

2 ml või 5 ml lahust värvitus klaasampullis (I tüüp), markeeringuga ampulli avamiskohal (värviline täpp/ring). Igale ampullile on kinnitatud isekleepuv etikett.

10 ampulli jäigal PVC-fooliumiga kaetud blisterribal.

1 blister pappkarbis koos pakendi infolehega.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Vitamin C Sopharma 100 mg/ml süste-/infusioonilahus tuleb ära kasutada kohe pärast avamist.

Vitamin C Sopharma 100 mg/ml süste-/infusioonilahust tohib segada ainult soovitatavate infusioonilahustega:

  • 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi infusioonilahus,
  • 50 mg/ml (5%) glükoosi infusioonilahus. Manustamisjuhiseid vt lõik 4.2.

Hävitamine:

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

SOPHARMA AD

16 Iliensko Shosse Str.

Sofia 1220

Bulgaaria

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 09.05.2017

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

mai 2017