Vitamin c sopharma - süste-/infusioonilahus (100mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A11GA01
Toimeaine: askorbiinhape
Tootja: Sopharma AD

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Vitamin C Sopharma 100 mg/ml süste-/infusioonilahus

Askorbiinhape

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Vitamin C Sopharma ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Vitamin C Sopharma kasutamist
 3. Kuidas Vitamin C Sopharma’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Vitamin C Sopharma’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Vitamin C Sopharma ja milleks seda kasutatakse

C-vitamiin on vesilahustuv vitamiin, mis osaleb mitmetes organismi elutähtsates protsessides.

Vitamin C Sopharma 100 mg/ml süste-/infusioonilahust kasutatakse skorbuudi raviks ja askorbiinhappe (C-vitamiin) vaeguse profülaktikaks. Vitamin C Sopharma 100 mg/ml süste- /infusioonilahust kasutatakse kõikidele vanustele patsientidele, kui suukaudne manustamine ei ole võimalik või imendumine suukaudse manustamise järgselt ei ole piisav.

Mida on vaja teada enne Vitamin C Sopharma kasutamist

Ärge kasutage Vitamin C Sopharma’t:

 • kui olete askorbiinhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on hüperoksaluuria (uriinis suurenenud oksalaatide sisaldus)
 • kui teil on oksalaaturolitiaas (teatud liiki neerukivid).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Vitamin C Sopharma kasutamist pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega:

 • kui teil esineb glükoos6fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus (punastes verelibledes esineva ensüümi vähesus);
 • kui teil esineb neeruhaigus, sh neerukivid;
 • kui teil esineb hemokromatoos (raua ainevahetushäire), verehaigus – talasseemia, sirprakuline aneemia (seisund, mille korral on veres hapnikku transportiv pigement nimega hemoglobiin ebaloomulik), sideroplastiline aneemia (aneemia liik, mida põhjustab raua ainevahetushäire organismis);
 • kui te olete rase.

Askorbiinhappe veenisisene manustamine võib olla valulik ja keemilise ärrituse tõttu põhjustada harvadel juhtudel tromboflebiiti. Askorbiinhappe kiiret veenisisest süstimist tuleb vältida ja infusiooni ajal tuleb rakendada ettevaatust vältimaks ravimi lekkimist veresoonest väljapoole.

Venoosse vaskulaarsüsteemi häiretega, tromboflebiidi, hüübimisvastast ravi saavate ja trombisoodumusega (verehüüve) patsientide puhul on soovitatav selle ravimi lihasesisene manustamine.

Muud ravimid ja Vitamin C Sopharma

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Vitamin C Sopharma toimeaine on askorbiinhape, mida tuntakse ka C-vitamiinina. Selle manustamine koos teiste ravimitega võib nende ravimite toimet häirida ja need ravimid võivad omakorda häirida Vitamin C Sopharma toimet.

Öelge oma arstile või meditsiiniõele, kui te võtate mõnda järgnevatest ravimitest:

 • salitsülaadid (põletikuvastased ravimid), nt aspiriin (atsetüülsalitsüülhape) samaaegse manustamise korral võib Cvitamiini kogus organismis väheneda askorbiinhappe imendumise võimaliku vähenemise ja uriiniga eritumise suurenemise tõttu. On leitud, et salitsülaadid vähendavad askorbiinhappe imendumist ligikaudu kolmandiku võrra;
 • kortikosteroidid, kuna need suurendavad Cvitamiini oksüdatsiooni;
 • hüübimisvastased ained, kuna askorbiinhape võib mõjutada kumariini antikoagulantide (nt varfariin, bishüdroksükumariin) toime tugevust ja kestust;
 • suukaudsed rasestumisvastased ravimid, kuna need vähendavad askorbiinhappe sisaldust seerumis. Kui askorbiinhapet kasutatakse samaaegselt östrogeeni sisaldavate ravimitega, võib C vitamiin östrogeeni kontsentratsiooni suurendada;
 • rauapreparaadid, kuna Cvitamiin võib suurendada raua imendumist seedetraktist;
 • desferrioksamiin (orgnismis sisalduva raua või alumiiniumi liigse koguse raviks) – Cvitamiin võib samaaegsel manustamisel desferrioksamiiniga suurendada raua eritumist. Samaaegse ravi käigus on patsientidel ilmnenud kardiomüopaatiat ja südamepuudulikkust. See võib olla tingitud sellest, et askorbiinhape mobiliseerib rauda põrnast ja teistest retikuloendoteliaalsetest kudedest, mille tulemuseks on raua deponeerumise suurenemine siseelundites;
 • isoprenaliin (südameblokaadi ja südameseiskumise korral kasutatav ravim), kuna samaaegsel manustamisel koos Cvitamiiniga väheneb isoprenaliini toime;
 • disulfiraam (toetav ravim alkoholismi ravis), kuna askorbiinhappe suurte annuste korduv kasutamine võib samaaegsel manustamisel häirida disulfiraami ja alkoholi koostoimet;
 • meksiletiin (südame rütmihäirete ravim), kuna askorbiinhappe suurte annuste kasutamine võib kiirendada meksiletiini eritumist uriiniga;
 • barbituraadid või primidoon (krampide raviks), kuna samaaegne manustamine võib suurendada C vitamiini eritumist uriiniga;
 • flufenasiin, teised fenotiasiini derivaadid (skisofreenia raviks), kuna samaaegne manustamine koos Cvitamiiniga põhjustab fenotiasiini derivaatide terpeutilise toime vähenemist;
 • amfetamiinid (kesknärvisüsteemi (KNS) stimulandid) ja tritsüklilised antidepressandid (deprssiooni raviks), kuna Cvitamiin vähendab amfetamiinide ja tritsükliliste antidepressantide neerutorukesse tagasiimendumist;
 • alumiiniumi sisaldavad ravimid, kuna Cvitamiin võib kiirendada alumiiniumi imendumist ja tugevdada soovimatuid toimeid;
 • alkohol, kuna alkoholi manustamine vähendab Cvitamiini sisaldust.

Vitamin C Sopharma mõjutab paljude laboratoorsete analüüside tulemust. Laboratoorsete analüüside mõjutamise ulatus sõltub mitmetest faktoritest. Tuleb tutvuda spetsiaalsete referentsväärtustega analüüsi spetsiifika kohta, kui analüüs on tehtud askorbiinhappe manustamise tingimustes.

Suurtes annustes võib Vitamin C Sopharma mõjutada transaminaaside, laktaatdehüdrogenaasi ja bilirubiini analüüside tulemused.

Redoks-ühendina mõjutab Vitamin C Sopharma mitmeid oksüdatsiooni-reduktsiooni analüüse, millega määratakse uriini ja seerumi glükoosisisaldust. Vitamin C Sopharma manustamine tuleb katkestada 1...2 päeva enne mainitud analüüsi tegemist. Diabeetikutel, kes võtavad ööpäevas rohkem kui 500 mg C-vitamiini, võivad uriini glükoosisisalduse analüüsis tulla valed tulemused.

Vitamin C Sopharma suured annused (so suuremad kui 500 mg ööpäevas) võivad mõjutada Ames ARIS(R) meetodiga määrtavat karbamasepiini taset.

Askorbiinhappe kasutamine rohkem kui 1 g ööpäevas võib anda valenegtiivse tulemuse peitvere avastamisel väljaheites. Kui kahtlustatakse peitvere analüüsi mõjutamist, tuleb askorbiinhappe manustamine katkestada.

Askorbiinhape on lahustes sobimatu koos aminofülliini, bleomütsiini, erütromütsiini, laktobionaadi, naftsilliini, naatriumnitrofurantoiini, konjugeeritud östrogeenide, naatriumbikarbonaadi, sulfafurasooldietanoolamiini, klooramfenikoolnaatriumsuksinaadi, klorotiasiidnaatriumi ja hüdrokortisoonnatriumsuksinaadiga.

Vase- ja rauaioonide ning ka teiste oksüdantide olemasolul oksüdeerub askorbiinhape aluselises lahuses kiiresti.

Vitamin C Sopharma koos toidu, joogi ja alkoholiga

Alkohol vähendab C-vitamiini sisaldust.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Vitamin C Sopharma süste-/infusioonilahuse manustamist rasedatele tuleb kaaluda ainult absoluutsel vajadusel.

Imetamine

C-vitamiin eritub rinnapiima, seetõttu tuleb manustamist imetavatele emadele sooritada ettevaatusega.

Imetamine

Puuduvad andmed askorbiinhappe toime kohta fertiilsusele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Vitamin C Sopharma ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Vitamin C Sopharma sisaldab naatriumit ja veevaba naatriumsulfitit (E221)

Naatriumsulfit võib harvadel juhtudel põhjustada raskeid ülitundlikkusreaktsioone ja bronhospasmi.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumit (23 mg) 100 mg annuse kohta (1 ml), see tähendab on põhimõtteliselt naatriumivaba.

See ravim sisaldab:

 • 1,2 mmol (või 27,56 mg) naatriumit 200 mg (2 ml) annuse kohta;
 • 1,8 mmol (või 41,3 mg) naatriumit 300 mg (3 ml) annuse kohta;
 • 3 mmol (või 68,9 mg) naatriumit 500 mg (5 ml) annuse kohta.

Piiratud naatriumisisldusega dieedil olevad patsiendid peavad sellega arvestama.

Kuidas Vitamin C Sopharma’t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Vitamin C Sopharma süste-/infusioonilahust manustatakse lihasesiseselt või veeni kaudu. Soovitatav on lihasesisene manustamine. Annuse ja ravi kestuse määrab teie arst. Veenisisese manustamise sooritab arst või kvalifitseeritud meditsiinitöötaja (meditsiiniõde).

Soovitatav annus on:

Täiskasvanud (sh eakad)

Skorbuudi ravi

250 mg (2,5 ml) üks või kaks korda ööpäevas

 

2...21 päeva jooksul (kuni skeleti muutused ja

 

verejooksud on taandunud).

 

 

Askorbiinhappe vaeguse profülaktika

Tavaline annus on 50 mg (0,5 ml) kuni 200 mg

 

(2 ml) ööpäevas.

 

 

Ravi kestus peab olema individuaalne, tuginedes ravivastusele ja haiguse raskusastmele.

Neerukahjustusega patsiendid (täiskasvanud, sh eakad)

Korduvate neerukivide moodustumisega patsientidel ei tohi ööpäevane C-vitamiini annus ületada 100...200 mg (1...2 ml).

Raske või lõppastme (dialüüsipatsiendid) neerupuudulikkusega patsiendid ei tohi saada rohkem kui 50...100 mg ööpäevas (0,5...1 ml).

Kasutamine noorukitel, lastel, imikutel ja vastsündinutel

Vitamin C Sopharma’t manustatakse alla 18-aastastele noorukitele, lastele, imikutele ja vastsündinutele. Annuse ja ravi kestuse määrab arst.

Skorbuudi ravi

... ...100 300 mg (1

3 ml), jagatuna eraldi annusteks.

 

...Ravi kestab 7 10 päeva.

 

 

 

Askorbiinhappe vaeguse profülaktika

25…75 mg (0,25...

0,75 ml) ööpäevas

 

 

 

Neerupuudulikkusega alla 18-aastased noorukid, lapsed, imikud ja vastsündinud

Patsiente tuleb ravida väiksema, individuaalselt kohandatud annusega.

Manustamisviis

Lihasesisese süsti ettevalmistamine ja manustamine

Vitamin C Sopharma 100 mg/ml süste-/infusioonilahuse vajaminev annus tuleb tõmmata süstlasse. Süstida aeglaselt tuharalihase ülaossa, 5 cm niudeluust allapoole. Järjestikuste süstide jaoks vahetada süstekohta.

Veenisisese süsti ettevalmistamine ja manustamine

Ravimi kiire veenisisene manustamine võib põhjustada ajutist pearinglust ja seda tuleb vältida. Vitamin C Sopharma 100 mg/ml süste-/infusioonilahust on soovitatav enne veenisisest manustamist lahjendada vähemalt võrdse koguse lahjendava vedelikuga, kuna lahjendamata lahus on hüpertooniline, nt 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi lahusega või 50 mg/ml (5%) glükoosilahusega ja süstida aeglaselt veeni.

Veenisisese infusiooni ettevalmistamine ja manustamine

Vitamin C Sopharma 100 mg/ml süste-/infusioonilahuse vajaminev annus tuleb tõmmata süstlasse ja lisada 100 ml 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi lahusele või 50 mg/ml (5%) glükoosilahusele. Manustada veenisisese infusioonina 15...30 minuti vältel.

Pärast kokkusegamist tuleb lahus kohe manustada.

Kui kasutatakse rohkem Vitamin C Sopharma’t kui ette nähtud

Ei ole teatatud ühestki tõsiste tagajärgedega ägeda üleannustamise juhtumist.

Vitamin C Sopharma väga suured annused võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Askorbiinhappe massilise üleannustamise korral võib ilmneda neerupuudulikkus.

Askorbiinhappe üleannustamine võib eelsoodumusega isikutel, nt glükoos-6-fosfaat dehüdrogenaasi puudulikkusega patsiendid, põhjustada atsidoosi (vere happesuse suurenemine) ja hemolüütilist aneemiat (punaste vereliblede ebaloomulik hävimine).

Kui teil on tunne, et teile on manustatud liiga palju ravimit, rääkige sellest oma arstile.

Kui Vitamin C Sopharma manustamine ununeb (annus jääb vahele)

Kui te arvate, et teil on annus vahele jäänud, rääkige sellest oma arstile või meditsiiniõele.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Vitamin C Sopharma on hästi talutav. Harvadel juhtudel võib see põhjustada kõrvaltoimeid.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000’st):

 • iiveldus;
 • oksendamine;
 • kõhuvalu;
 • kõhulahtisus;
 • suurtes annustes kasutamise korral tekkida võiv allergiline reaktsioon;
 • suurenenud uriinieritus;
 • neerukivide moodustumine;
 • mõned eelnevalt diagnoositud neeruhaigusega patsientidel on pärast suurtes annustes askorbiinhappe ravi teatatud neerupuudulikkuse tekkest;
 • kerge ja mööduv valulikkus ja süstekoha kõvaks (tihkeks) muutumine lihasesisese manustamise korral.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • peavalu;
 • unetus;
 • liiga kiire veenisisese manustamise korral ajutine minestamistunne või pearinglus;
 • kuumahood;
 • väsimus;
 • Cvitamiini vaeguse näol tekkiv „tagasilöögiefekt“ pärast suurtes annustes Cvitamiini ravi katkestamist.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Vitamin C Sopharma’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Vitamin C Sopharma sisaldab

 • Toimeaine on askorbiinhape. 1 ml lahust sisaldab 100 mg askorbiinhapet. Üks 2 ml ampull sisaldab 200 mg askorbiinhapet. Üks 5 ml ampull sisaldab 500 mg askorbiinhapet.
 • Teised abiained on naatriumvesinikkarbonaat, veevaba naatriumsulfit (E 221), edetiinhape ja süstevesi.

Kuidas Vitamin C Sopharma välja näeb ja pakendi sisu

Selge, värvitu kuni kahvatu-pruunikaskollane lahus.

2 ml või 5 ml lahust värvitus klaasampullis (I tüüp), markeeringuga ampulli avamiskohal (värviline täpp/ring). Igale ampullile on kinnitatud isekleepuv etikett.

10 ampulli jäigal PVC-fooliumiga kaetud blisterribal.

1 blister pappkarbis koos pakendi infolehega.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

SOPHARMA AD

16 Iliensko Shosse Str. Sofia 1220

Bulgaaria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. VIP Pharma Eеsti OÜ

Uusaru 5 76505 Saue Eesti Vabariik Tel: 56480207

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud mais 2017.