Velios - õhukese polümeerikattega tablett (1000mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C05CA03
Toimeaine: diosmiin
Tootja: PharmaSwiss Ceska republika s.r.o

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Velios, 1000 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Diosmiin (Diosminum)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Velios ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Veliose võtmist
 3. Kuidas Veliost võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Veliost säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Velios ja milleks seda kasutatakse

Ravim Velios sisaldab mikroniseeritud diosmiini. Velios suurendab veenide toonust ja kaitseb veresooni.

Velios on näidustatud:

 • kroonilise venoosse puudulikkusega seotud jalasümptomite (raskustunne, valu, öised lihaskrambid) raviks täiskasvanutele.
 • hemorroididega seotud vaevuste ägenemise sümptomaatiliseks raviks täiskasvanutele.

Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Mida on vaja teada enne Veliose võtmist Ärge võtke Veliost

 • kui olete diosmiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Veliose kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Hemorroidide sümptomite süvenemisel tuleb meeles pidada, et Velios on mõeldud ainult lühiajaliseks sümptomaatiliseks raviks.

Kui sümptomid ei möödu, tuleb teha proktoloogiline läbivaatus ja arst määrab sobiva ravi.

Kui võtate hemorroidide sümptomite süvenemise tõttu sümptomaatiliseks raviks seda ravimit, ei välista see rektaalselt manustatava ravimi samaaegset kasutamist.

Alajäsemete venoosse vereringe häirete korral võib Veliose raviefekti suurendada sobiv eluviis:

 • päikesekiirguse vältimine;
 • pikaajalise püstiseismise vältimine;
 • sobiva kehakaalu hoidmine;
 • spetsiaalsete sukkade kandmine.

Kui märkate haiguse süvenemisele viitavaid tunnuseid nagu nahapõletik, veenipõletik, nahaaluse koe kõvenemine, tugev valu, nahahaavandid või kui ilmnevad ebaharilikud sümptomid, näiteks ühe või mõlema jala äkki tekkiv turse, pöörduge kohe arsti poole.

See ravimpreparaat ei aita, kui jalgade tursed on tingitud südame-, neeru- või maksahaigustest.

Muud ravimid ja Velios

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Diosmiin võib suurendada metronidasooli (bakterite ja algloomade vastane aine) ja diklofenaki (valuvaigistav ja põletikuvastane aine) kontsentratsiooni veres ja aeglustada nende eritumist.

Velios koos toidu ja joogiga

Veliost tuleb võtta koos toiduga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Enne Veliose võtmist raseduse ajal või kui patsient rasestub ravimi võtmise ajal, pidage nõu oma arstiga.

Imetamine

Ei ole teada, kas diosmiin eritub rinnapiima. Veliose kasutamine imetamise ajal ei ole soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Velios ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Velios sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist pidama nõu oma arstiga. Õhuke polümeerikate sisaldab asovärvainet päikeseloojangukollane (E110). See võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kuidas Veliost võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kroonilise venoosse vereringe puudulikkuse sümptomite ravi

Soovitatav annus on üks tablett ööpäevas koos toiduga.

Teil tuleb seda ravimit võtta vähemalt mõni nädal, enne kui hakkate märkama paranemist.

Kui teie haiguse sümptomid süvenevad või viienädalase raviga ei parane, peate konsulteerima arstiga.

Hemorroididega seotud ägedate sümptomite ravi

Soovitatav annus esimesel neljal päeval on 3 tabletti ööpäevas, seejärel kolmel järgmisel päeval 2 tabletti ööpäevas.

Kui teie haiguse sümptomid süvenevad või ei parane seitsme päevaga, peate võtma ühendust arstiga.

Ärge ületage soovitatavat annust.

Kui te võtate Veliost rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise juhtudest ei ole teatatud. Üleannustamise korral võtke palun ühendust oma arstiga.

Kui te unustate Veliost võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Veliose võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allpool loetletud võimalikud kõrvaltoimed on rühmitatud esinemissageduse alusel järgmiselt: väga sage (esineb rohkem kui 1 kasutajal 10-st)

sage (esineb 1...10 kasutajal 100-st) aeg-ajalt (esineb 1...10 kasutajal 1000-st) harv (esineb 1...10 kasutajal 10 000-st)

väga harv (esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000-st)

Harva esinevate kõrvaltoimete hulka kuuluvad: kõhulahtisus, seedehäired, iiveldus, oksendamine, pearinglus, peavalu, üldine halb enesetunne, lööve, sügelus, nõgestõbi.

Mao ja soolestikuga seotud kergete kõrvaltoimete ning neurovegetatiivsete häirete (nt suurenenud ärevus, kiirenenud südametöö, tugevam higistamine, kartlikkus) korral ei ole selle ravimi võtmise lõpetamine vajalik.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Kõrvaltoimetest teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Veliost säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Velios sisaldab

 • Toimeaine on diosmiin. Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1000 mg mikroniseeritud diosmiini.
 • Teised koostisosad on:

tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat, naatriumkroskarmelloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat;

õhuke polümeerikate: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E 171), makrogool 3350, talk, kinoliinkollane lakk (E104), indigotiin lakk (E132), päikeseloojangukollane lakk (E 110), must raudoksiid (E 172).

Kuidas Velios välja näeb ja pakendi sisu

Velios on õhukese polümeerikattega tablettidena.

Õhukese polümeerikattega tablett on roheline, piklik, kaksikkumer, sileda pinnaga, ilma plekkide või kahjustusteta.

Pakendi suurused:

30 või 60 õhukese polümeerikattega tabletti.

Õhukese polümeerikattega tabletid on pakendatud PVC/alumiiniumfooliumist blistritesse ja pappkarpi.

Müügiloa hoidja

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Prague 7

Tšehhi Vabariik

Tootja

ICN Polfa Rzeszów S.A.

2 Przemysłowa Str.,

35-959 Rzeszów

Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: PharmaSwiss Eesti OÜ

Tammsaare tee 47 11316 Tallinn Tel. 682 7400

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2016.