Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Trobalt

ATC Kood: N03AX21
Toimeaine: retigabine
Tootja: Glaxo Group Limited  

Artikli sisukord

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KUUMSULETUD PAKEND (2-NÄDALA RAVI ALGUSE PAKEND)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Trobalt 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Trobalt 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

retigabiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 50 mg või 100 mg retigabiini

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Ravi alguse pakendis on 63 õhukese polümeerikattega tabletti

50 mg 21 tabletti

100 mg 42 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudne

Kuumsuletud ravi alguse pakendi (mis sisaldab 1. ja 2. nädala blisterpakendeid) siselahtritel peavad

olema järgmised andmed.

poole päikese sümbol päikese sümbol kuu sümbol

Päev 1

100 mg 100 mg 100 mg

Päev 2

100 mg 100 mg 100 mg

Päev 3

100 mg 100 mg 100 mg

Päev 4

100 mg 100 mg 100 mg

Päev 5

100 mg 100 mg 100 mg

Päev 6

100 mg 100 mg 100 mg

Päev 7

100 mg 100 mg 100 mg

poole päikese sümbol päikese sümbol kuu sümbol

Nädal 1

poole päikese sümbol päikese sümbol kuu sümbol

Päev 8

100 mg + 50 mg 100 mg + 50 mg 100 mg + 50 mg

Päev 9

100 mg + 50 mg 100 mg + 50 mg 100 mg + 50 mg

Päev 10

100 mg + 50 mg 100 mg + 50 mg 100 mg + 50 mg

Päev 11

100 mg + 50 mg 100 mg + 50 mg 100 mg + 50 mg

Päev 12

100 mg + 50 mg 100 mg + 50 mg 100 mg + 50 mg

Päev 13

100 mg + 50 mg 100 mg + 50 mg 100 mg + 50 mg

Päev 14

100 mg + 50 mg 100 mg + 50 mg 100 mg + 50 mg

poole päikese sümbol päikese sümbol kuu sümbol

Nädal 2

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GSÜhendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/0/00/000/000

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

trobalt 50 mg, 100 mg