Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Twinrix Adult - Twinrix Adult toote info LISA II

ATC Kood: J07BC20
Toimeaine: hepatitisA virus (inactivated) / hepatitis B surface antigen
Tootja: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Artikli sisukord

LISA II

A. BIOLOOGILISE TOIMEAINE TOOTJA JA TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

A. BIOLOOGILISE TOIMEAINE TOOTJA JA TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST

Bioloogilise toimeaine tootja nimi ja aadress

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.,

Rue de l’Institut 89,

1330 Rixensart,

Belgia

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.,

Rue de l’Institut 89,

1330 Rixensart,

Belgia

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

MÜÜGILOA HOIDJALE ESITATUD HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED JA -PIIRANGUD

Retseptiravim.

TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD, MIS PUUDUTAVAD RAVIMI OHUTUT JA TÕHUSAT KASUTAMIST

Ei ole kohaldatav.

MUUD TINGIMUSED

Partii ametlik kasutamiseks vabastamine: vastavalt muudetud direktiivi 2001/83/EÜ artiklile 114 toimub partii ametlik kasutamiseks vabastamine riikliku laboratooriumi või selleks eesmärgiks määratud laboratooriumi poolt.

PSUR: müügiloa hoidja jätkab iga aastaste perioodiliste ohutusaruannete esitamist.